Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 29. května 2015 v místnosti č. 17 na Ministerstvu dopravy

Přítomni: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (předseda); prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc; prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc; prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.; prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.; prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.; Mgr. Magdalena Lokayová (sekretariát RVVI)

Omluveni: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.; prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

Program jednání:

  1. Postoj Bioetické komise k celosvětové odborné diskusi o etických souvislostech
    editace genomu zárodečných buněk současnými pokročilými metodami molekulární
    genetiky (CRISPR-Cas9 a další)
  2. Návrh na zřízení informačního portálu Bioetické komise
  3. Dovoz linií embryonálních kmenových buněk z USA – předběžné projednání žádosti
    a formálních náležitostí
  4. Různé

Úvodem předseda Bioetické komise (dále jen „komise“) přivítal členy, seznámil přítomné s programem jednání a omluvil nepřítomné členy. Komise program schválila bez připomínek.

Ad 1)

Předseda prezentoval současné přístupy molekulární genetiky k editaci genomu zárodečných buněk (CRISPR-Cas9; CRISPR-Cas9 nickase), komentoval postoje mezinárodních odborných společností a odborníků a vyzval členy komise, aby se vyjádřili k této problematice. Členové komise v rámci diskuse upozornili na problém s evropskou legislativou, kde vzhledem k rychlému vývoji technik vzniká právní vakuum. Členové se shodli na tom, že by se komise měla k tomuto tématu vyjádřit, a to v tom smyslu, že vnímá aktuální trend a jedná se o oblast zájmu, kterou se bude komise dále zabývat. Prof. Syka v této souvislosti navrhl, že by bylo vhodné uspořádat malou konferenci např. formou odpoledního semináře, kde by bylo možné prezentovat i toto téma.

Ad 2)

Předseda seznámil přítomné s návrhem na vytvoření informačního portálu komise, který by byl umístěn na webových stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předseda prezentoval předběžný návrh struktury portálu, jehož součástí by byly informace o komisi (poslání, členové, kontakty, důležité odkazy), dále informace o lidských pluripotentních kmenových buňkách (fakta, probíhající klinické testy ve světě, národní legislativa a regulace, slovníček pluripotentních kmenových buněk), informace o podpoře výzkumu pluripotentních kmenových buněk (národní granty, mezinárodní granty, soukromé a firemní zdroje) a zajímavosti z oblasti pluripotentních kmenových buněk. Členové komise vyjádřili návrhu podporu a souhlasí s postupným zavedením informačního portálu.

Ad 3)

Předseda upozornil přítomné na administrativní problém, který se týká splnění formálních náležitostí stanovených zákonem č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Zákon definuje, za jakých podmínek lze do České republiky importovat linie lidských embryonálních kmenových buněk, přičemž jednou z podmínek je úřední/ověřený překlad potvrzení o bezinfekčnosti linií a dokladu o derivaci linií v souladu s lokálními zákonným předpisy a vyhláškami do českého jazyka. Úředně ověřené překlady všech materiálů musí být provedeny navíc v zemi původu buněčných linií. Předseda komise po prověření všech okolností konstatoval, že tuto podmínku je velmi obtížné splnit (v současné době např. žádost o import linií z USA provázena doklady v řádu desítek stran textu) neboť úřední překlad všech velmi technických dokumentů je finančně velmi nákladný, zatěžuje enormně stranu poskytující linie a prakticky blokuje jakýkoliv dovoz. Předseda dále informoval, že dle sdělení Mgr. Komendové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), v případě, že by komise konstatovala, že pro jejich jednání jsou dostačující (dostatečně srozumitelné) originální dokumenty v anglickém jazyce, MŠMT by bylo ochotné tento požadavek akceptovat. Členové komise se většinově shodli, že není třeba nadále vyžadovat anglický překlad dokumentů a postačí originály v angličtině. Bylo dohodnuto, že hlasování o této záležitosti proběhne per rollam. Předseda předá výsledek, včetně stanoviska Mgr. Komendové.

Ad 4)

Členové komise se shodli, že bioetická diskuse v odborných kruzích probíhá, ale novináři ji zřejmě příliš nevnímají nebo nesprávně interpretují , proto je třeba více zviditelnit bioetická témata a jednou z možností by bylo uspořádání konference.

Předseda poděkoval přítomným za účast a podnětnou diskusi a ukončil jednání.

Zapsala: Mgr. Magdalena Lokayová
Schválil: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Sdílejte na: