Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 27. listopadu 2015 v Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Přítomni: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (předseda); DrSc; prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.; prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.; prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc; prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.; prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.; Mgr. Magdalena Lokayová (sekretariát RVVI)

Omluveni: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, ph.D.; prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc; prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.; prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Program jednání:

  1. Pokračující diskuse o etických souvislostech editace genomu zárodečných buněk současnými přístupy molekulární genetiky – návrh doporučení Bioetické komise směrem ke grantovým agenturám a vědcům
  2. Diskuse o etických souvislostech panevropské strategie Open Access a Science 2.0/Open Science
  3. Návrh témat pro jednání v roce 2016
  4. Pozvánka na mezinárodní konferenci Bioetických komisí, Berlín, 17. - 18.3.2016
  5. Různé

Úvodem předseda Bioetické komise (dále jen „komise“) přivítal členy a seznámil je s programem jednání.

Ad 1)

Předseda prezentoval návrh stanoviska týkající se editace genomu lidských gamet. Následovala diskuse členů komise k této problematice. Členové komise se shodli, že by bylo vhodné prezentovat stanovisko komise formou tiskové zprávy. Stanovisko bude rozesláno k případným připomínkám všem členům komise a následně bude zveřejněno.

Následně prof. Syka prezentoval svoji přednášku „Bioetika a současný lékařský výzkum“, v rámci které upozornil mj. na bioetické problémy současného biomedicínského výzkumu.

Ad 2)

Předseda seznámil členy s principy Open Access a Science 2.0/Open Science. V režimu Open Science by veškerý výzkum, který je placen z veřejných zdrojů, měl mít zajištěnou stopovatelnost, tzn., že výsledky výzkumu i primární data musí být uložena v repozitářích s různými režimy zpřístupnění a s nejasným zabezpečením. To se týká také eticky citlivých dat, jakými je např. genom konkrétního individua nebo rozsáhlé sociologické výzkumy. Prof. Syka v této souvislosti upozornil na zprávu Mezinárodní bioetické komise UNESCO, která obsahuje praktická doporučení jak eticky postupovat. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Ad 3)

Předseda vyzval přítomné členy, aby navrhli témata pro jednání komise v roce 2016. Navrhovaná témata jsou:

  • biobanking a evropská perspektiva Science 2.0/Open Science
  • editace genomu u divokých zvířat pomocí Crispr/Cas 9
  • časné chiméry s využitím lidských embryí pro výzkumné účely

Předseda vyzval členy, aby případná další témata zaslali tajemnici komise Mgr. Lokayové.

Ad 4)

Mgr. Lokayová seznámila členy s pozvánkou na mezinárodní summit Bioetických komisí, který se koná ve dnech 17. – 18. března 2016 v Berlíně. Členové komise vyslovili souhlas s účastí předsedy prof. Dvořáka na této konferenci.

Ad 5)

Předseda informoval členy, že „Zpráva o činnosti Bioetické komise za rok 2015“ byla schválena Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Předseda poděkoval přítomným za účast a diskusi a ukončil jednání.

 

Zapsala: Mgr. Magdalena Lokayová

Schválil: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Sdílejte na:

Přílohy