Usnesení k jednotlivým bodům programu 312. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. ledna 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 312. zasedání.

2. Zápis z 311. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 311. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Harmonogram jednání zástupců Rady a ÚV ČR se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na roky 2017-2019 včetně navrhovaných zástupců Rady,
2. schvaluje postup při projednávání materiálu s názvem „Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022“, který byl předložený na jednání vlády dne 21. prosince 2015, a rámec pro jednání SR VaVaI 2017 – 2019 vyplývající z usnesení vlády č. 1066 a 1067 ze dne 21. prosince 2015,
3. jmenuje zpravodajem pro SR VaVaI náměstka Mgr. Arnošta Markse, Ph.D.,
4. ukládá zpravodaji pro rozpočet ve spolupráci se sekcí VaVaI promítnout závěry z jednání s poskytovateli do návrhu výdajů SR na VaVaI na roky 2017-2019, který bude předložen na 314. zasedání Rady jako finální materiál pro meziresortní připomínkové řízení.

A2) Stanovisko Rady k návrhu Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko TA ČR.

A3) Stanovisko Rady k Návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko TA ČR.

A4) Stanovisko Rady k Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu zemědělství.

A5) Plán činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů v roce 2016

Usnesení:

Rada schvaluje plán činnosti KHV v roce 2016.

A6) Plán činnosti Bioetické komise RVVI v roce 2016

Usnesení:

Rada schvaluje plán činnosti Bioetické komise RVVI v roce 2016.

A7) Složení OVHP a Expertních panelů

Usnesení:

Rada

1. schvaluje složení členů OVHP a EP pro provedení Hodnocení 2015 a 2016,
2. ukládá Sekci VaVaI rozeslat členům panelů jmenovací dopisy,
3. ukládá Sekci VaVaI informovat předsedy panelů o schváleném složení panelů a o dalším průběhu Hodnocení 2015 a Hodnocení 2016.

A8) Supporting the New Momentum for the Czech RDI Systém

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh projektu „Supporting the New Momentum for the Czech RDI System“,
2. ukládá Sekci VaVaI zajistit realizaci projektu „Supporting the New Momentum for the Czech RDI System“ ve spolupráci s DLR,
3. žádá místopředsedu Rady o podání informace o zahájení řešení projektu a o jeho výsledku.

A9) Konečné výsledky Hodnocení výzkumných organizací v roce 2014 - uplatnění záporných bodů

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál Konečné výsledky Hodnocení výzkumných organizací v roce 2014 - uplatnění záporných bodů,
2. ukládá Sekci VaVaI zohlednit uplatnění záporných bodů při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace,
3. ukládá předsedkyni Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za spolupráce sekce VaVaI komunikovat uplatnění záporných bodů s poskytovateli podpory s ohledem na příjemce podpory.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení – ústní informace
C4) Informace z činnosti diplomatky pro VaVaI v Izraeli
C5) Informace o návrhu MŠMT na provedení rozpočtového opatření v roce 2016 resp. přesun prostředků v roce 2017 na AV ČR – ústní informace
C6) Informace o veřejné výzvě k podávání návrhů na jmenování dvou členů předsednictva (předsedy) TA ČR
C7) Návštěva rakouské delegace pana Hannese Androsche v Praze ve dnech 14. a 15. března 2016
C8) Zápis z 81. jednání KHV konaného dne 7. 12. 2015

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 312. zasedání RVVI
 • Zápis z 311. zasedání RVVI
 • 312/A1
 • 312/A2
 • 312/A3
 • 312/A4
 • 312/A5
 • 312/A6
 • 312/A7
 • 312/A8
 • 312/A9
 • 312/C1
 • 312/C2
 • 312/C4
 • 312/C6
 • 312/C7
 • 312/C8