Usnesení k jednotlivým bodům programu 313. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. února 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 313. zasedání.

2. Zápis z 312. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 312. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh na jmenování dvou členů předsednictva TA ČR a předsedy TA ČR

Usnesení:

Rada

1. navrhuje vládě jmenovat Ing. Pavla Komárka, CSc. a Ing. Petra Očka, Ph.D. členy předsednictva TA ČR a předsedou TA ČR Ing. Petra Očka, Ph.D.,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb.

A2) Stanovisko Rady k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2017 s výhledem na léta 2018 a 2019

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh navýšení celkových výdajů včetně spolufinancování na VaVaI na roky 2017-2019, a to ve výši:
na rok 2017 o 3,753 mld. Kč, na rok 2018 o 5,830 mld. Kč a na rok 2019 o 5,394 mld. Kč,
z toho:
• spolufinancování ESIF (OP PIK, OP VVV) ve výši:
r. 2017 - 1,158 mld. Kč, r. 2018 - 2,029 mld. Kč, r. 2019 - 0,845 mld. Kč
• nadpožadavky bez spolufinancování ve výši:
r. 2017 - 2,595 mld. Kč, r. 2018 - 3,801mld. Kč, r. 2019 - 4,549 mld. Kč,
2. ukládá Sekci pro VaVaI připravit na 314. zasedání RVVI materiál „Návrh výdajů ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2017 s výhledem na léta 2018 a 2019“ do meziresortního připomínkového řízení.

A3) Hodnocení výzkumných organizací
a) Metodika hodnocení 2017+
b) Informace o hodnocení v roce 2015 a 2016
c) Informace o práci KHV

Usnesení:

Rada bere informaci o práci o hodnocení výzkumných organizací na vědomí.

A4) Stanovisko Rady k Návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Usnesení:

Rada

1.  schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko TA ČR.

A5) Stanovisko Rady k návrhu Programu INTER-EXCELLENCE

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Návrh programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji „INTER-EXCELLENCE“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Aktualizace zastoupení členů Rady v jiných orgánech

Usnesení:

Rada navrhuje zástupcem Rady v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (MPO) Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA a náhradníkem zástupce Rady v Poradní komisi pro bezpečnostní výzkum (MV) prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

C) BODY PRO INFORMACI

C1)  Informace z EU
C2)  Informace z jednání vlády
C3)  Informace o Národní politice VaVaI 2016
C4)  Podněty členů Rady k činnosti diplomatky pro VaVaI v Izraeli
C5)  Informace o projektu „Supporting the New Momentum for the Czech RDI System“
C6)  Změna termínu 314. zasedání RVVI (březen 2016)
C7)  Zápis z 82. jednání KHV
C8)  Informace o přípravě a realizaci implementace RIS3
C9)  Informace o Koncepci výzkumu, vývoje a inovací v rezortu dopravy do roku 2030
C10) Informace o Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva zahraničních věcí na léta 2016 až 2025
C11) Informace o Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025
C12) Projekt TA ČR „Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI“
C13) Informace o Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních věcí do roku 2025

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 313. zasedání RVVI
 • Zápis z 312. zasedání RVVI
 • 313/A1
 • 313/A2
 • 313/A3
 • 313/A4
 • 313/A5
 • 313/B1
 • 313/C1
 • 313/C2
 • 313/C3
 • 313/C4
 • 313/C6
 • 313/C7
 • 313/C8
 • 313/C9
 • 313/C10
 • 313/C11
 • 313/C12
 • 313/C13