Usnesení k jednotlivým bodům programu 314. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. března 2016

Usnesení k jednotlivým bodům programu 314. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. března 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 314. zasedání.

2. Zápis z 313. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 313. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 s výhledem na léta 2018 a 2019“,
2. ukládá Sekci VaVaI rozeslat výše uvedený materiál po úpravě ve smyslu závěrů jednání Rady do meziresortního připomínkového řízení,
3. ukládá Sekci VaVaI po vypořádání připomínek a jeho schválení Radou předložit materiál na jednání vlády,
4. schvaluje uplatnění sankcí z Hodnocení 2014 způsobem navrženým v Předkládací zprávě k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2017 s výhledem na léta 2018 a 2019,
5. v souladu s usnesením k bodu A9) 312. Rady ze dne 29. 1. 2016 ukládá předsedkyni Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za spolupráce sekce VaVaI sdělit způsob uplatnění záporných bodů poskytovatelům.

A2) Stav přípravy Metodiky hodnocení 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí předložený materiál,
2. ukládá předsedkyni Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (po projednání v KHV), aby ve spolupráci se sekcí VaVaI předložila materiál na 315. zasedání RVVI,
3. ukládá Sekci VaVaI do červnového zasedání Rady uspořádat pracovní jednání Rady k tomuto materiálu.

A3) Hodnocení VO v roce 2015 a 2016

Usnesení:

Rada

1. doporučuje předsedovi Rady návrh na odměňování členů panelů,
2. bere na vědomí informaci o průběhu hodnocení 2015 a 2016 a návrh harmonogramu.

A4) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2014

Usnesení:

Rada

1. schvaluje předložený materiál „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2014“,
2. ukládá Sekci VaVaI předložit jej na jednání vlády.

A5) Stanovisko Rady k návrhu Programu INTER-EXCELLENCE

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k materiálu „Návrh programu INTER-EXCELLENCE“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat Stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
3. ukládá náměstkovi sekce VaVaI, aby projednal s příslušným náměstkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajištění účasti českých výzkumných organizací především v programech na úrovni Evropského výzkumného prostoru, konkrétně Společné programování (Joint Programming), ERA-NET Cofund a HERA.

A6) Stanovisko Rady k návrhu Skupiny grantových projektů Podpora spolupráce pro získávání ERC grantů („Podpora ERC žadatelů“)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k dokumentu Návrh skupiny grantových projektů Podpora spolupráce grantových pro získávání ERC grantů („podpora ERC žadatelů“),
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat Stanovisko Grantové agentuře České republiky.

A7) Stanovisko Rady ke Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k návrhu Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat Stanovisko Ministerstvu životního prostředí.

A8) Stanovisko Rady ke Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva zahraničních věcí na léta 2016 až 2025

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k návrhu Koncepce resortního výzkumu Ministerstva zahraničních věcí na léta 2017 – 2021,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat Stanovisko Ministerstvu zahraničních věcí.

A9) Stanovisko Rady ke Koncepci výzkumu, vývoje a inovací v rezortu dopravy do roku 2030

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k Návrhu koncepce výzkumu, vývoje a inovací resortu dopravy do roku 2030,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat Stanovisko Ministerstvu dopravy.

A10) Stanovisko Rady ke Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva práce a sociálních věcí

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k návrhu Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017 - 2023, s výhledem do roku 2025,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat Stanovisko Ministerstvu práce a sociálních věcí.

A11) Složení OVHP a Expertních panelů

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí rezignace členů panelů,
2. schvaluje nové členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2015 – informace o realizaci
C4) Implementační plán Národní RIS3 strategie
C5) Zápis z 83. jednání KHV (řádné jednání dne 8. 2. 2016 a mimořádné jednání dne 22. 2. 2016)
C6) Zápis z 84. jednání KHV (7. března 2016)
C7) Program VaVaI TA ČR „ETA“
C8) Program VaVaI Ministerstva dopravy „Doprava bezpečná, efektivní a šetrná k životnímu prostředí"
C9) Program výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2018 až 2024
C10) Odborný posudek k návrhu výzkumného záměru Rady vlády pro udržitelný rozvoj
C11) Informace o jednáních místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace dr. Bělobrádka se zahraničními partnery
C12) Informace o konání konference k problémům současné bioetiky dne 18. dubna 2016
C13) Informace o služební cestě 1. místopředsedkyně Rady prof. Sykové do USA

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 314. zasedání RVVI
 • Zápis z 313. zasedání RVVI
 • 314/A1
 • 314/A2
 • 314/A3
 • 314/A4
 • 314/A5
 • 314/A6
 • 314/A7
 • 314/A8
 • 314/A9
 • 314/A10
 • 314/A11
 • 314/C1
 • 314/C2
 • 314/C3
 • 314/C4
 • 314/C5
 • 314/C6
 • 314/C7
 • 314/C8
 • 314/C9
 • 314/C10
 • 314/C11
 • 314/C12
 • 314/C13