Usnesení k jednotlivým bodům programu 315. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 6. května 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 315. zasedání.

2. Zápis z 314. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 314. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů SR VaVaI na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021 – vypořádání meziresortního přip. řízení

Usnesení:

Rada

1. ukládá posílit návrh rozpočtu TA ČR v programu EPSILON z návrhů rozpočtů MPO ve výši 150 mil. Kč a GA ČR ve výši 100 mil. Kč s tím, že prostředky budou spojeny s podporou velkých infrastruktur,

2. schvaluje předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021“, včetně vypořádání meziresortního připomínkového řízení, po úpravách dle bodu 1. tohoto usnesení,

3. ukládá Sekci VaVaI předložit tento materiál na jednání vlády.

A2) Metodika hodnocení 2017+

Usnesení:

Rada bere na vědomí ústní informaci o stavu prací na Metodice 2017+.

A3) Stanovisko Rady k Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k materiálu „Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA“,

2. ukládá Sekci VaVaI zaslat Stanovisko TA ČR.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva RVVI za rok 2015

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2015“, která byla vypracována podle závazné osnovy,

2. doporučuje předsedovi Rady předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B2) Výsledek posuzování výzkumných organizací v roce 2016

Usnesení:

Rada

1. schvaluje výsledek posuzování výzkumných organizací v dubnu 2016,

2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit výsledek na stránkách www.vyzkum.cz.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Implementace NP VaVaI
C4) Zápis z 85. jednání KHV
C5) Informace o přípravě programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy