Usnesení k jednotlivým bodům programu 316. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 3. června 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 316. zasedání.

2. Zápis z 315. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 315. zasedání s úpravami dle připomínek.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Metodika hodnocení 2017+

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí předložený materiál „Zásady Metodiky 17+ RVVI pro přechodné období 2017 – 2019“,
2. ukládá KHV rozpracovat materiál a připravit Metodiku v návaznosti na další jednání Rady.

A2) Informace o Informačním systému VaVaI - ústní info

Usnesení:

Rada bere na vědomí Informaci o Informačním systému VaVaI.

A3) Členství prof. Sykové v Radě - ústní info

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí informaci o situaci prof. Sykové a její rezignaci,
2. bude pozorně sledovat vývoj celé záležitosti.

A4) Stanovisko Rady k materiálu „Iniciativa Průmysl 4.0“

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Iniciativa Průmysl 4.0“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko MPO.

A5) Informace z Agentury pro zdravotnický výzkum ČR - ústní info

Usnesení:

Rada bere na vědomí informace z Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

A6) Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání - ústní info

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU

C2) Informace z jednání vlády

C3) Dopis MŠMT ve věci podnětu prof. Brebbii, ředitele Wessex Institute of Technology (GB)

C4) Informace o veřejné podpoře

C5) Podrobná informace o přípravě zákona o podpoře VaVaI

C6) Informace o návrhu výdajů státního rozpočtu VaVaI na léta 2017 – 2019

C7) Informace o průběhu Hodnocení 2015

C8) Informace o Ceně předsedy RVVI

C9) Informace o NCV Česká hlava

C10) Informace o RIS 3

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy