Usnesení k jednotlivým bodům programu 317. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. června 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 317. zasedání.

2. Zápis z 316. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 316. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Metodika hodnocení 2017+

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí „Zásady Metodiky 17+“, včetně připomínek,
2. ukládá KHV a Sekci VaVaI, aby zahájili rozpracování a projednávání Metodiky 17+ s aktéry VaVaI (ČKR, poskytovateli, AV ČR, SPD, AVO, odborovými svazy atd.),
3. ukládá předsedkyni KHV prof. Moravcové ve spolupráci se Sekcí VaVaI předložit návrh Metodiky 17+ v souladu se schváleným harmonogramem a možnostmi finančního zabezpečení, nejpozději na říjnové zasedání Rady.

A2) Výzva k podání návrhu na předsedkyni/ / předsedu a 4 členky /členy předsednictva Grantové agentury České republiky

Usnesení:

Rada
1. schvaluje text Výzvy k podání návrhu na předsedkyni / předsedu a 4 členky / členy předsednictva Grantové agentury České republiky,
2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

A3) Návrh stanoviska Rady k žádosti MU v Brně o nové povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

Usnesení:

Rada schvaluje stanovisko k žádosti Masarykovy univerzity o nové povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách.

A4) Návrh stanoviska Rady k žádosti MU v Brně o povolení k dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk z USA

Usnesení:

Rada schvaluje stanovisko k žádosti Masarykovy univerzity o povolení dovozu linie lidských embryonálních kmenových buněk z USA.

A5) Dopis Učené společnosti České republiky

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí informaci prof. Dvořáka,
2. pověřuje dalším projednáváním předsednictvo Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Změna v zastoupení členů Rady v jiných orgánech

Usnesení:

Rada schvaluje jako druhého zástupce v Monitorovacím výboru OP VVV doc. Konvalinku a členem Plánovací komise OP VVV za Sekci VaVaI Úřadu vlády ČR dr. Barana.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Zápisy ze zasedání  KHV
C4) Informace o hodnocení
C5) Zápis ze zasedání Bioetické komise
C6) Informace o RIS 3
C7) Informace o Ceně předsedy Rady
C8) Informace o IS VaVaI
C9) Iniciativa Průmysl 4.0

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 317. zasedání RVVI
 • Zápis z 316. zasedání RVVI
 • 317/A1
 • 317/A2
 • 317/A3
 • 317/A4
 • 317/A5
 • 317/B1
 • 317/C1
 • 317/C2
 • 317/C3
 • 317/C4
 • 317/C5
 • 317/C6
 • 317/C7
 • 317/C8
 • 317/C9