Usnesení k jednotlivým bodům programu 318. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. září 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 318. zasedání.

2. Zápis z mimořádného zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Metodika hodnocení 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí pracovní materiál Metodika hodnocení 2017+ ve verzi ke dni 30. září 2016,
2. ukládá Sekci VaVaI materiál zveřejnit na stránkách RVVI se seznamem připomínek a doporučení členů Rady,
3. ukládá Sekci VaVaI připravit podklad pro pracovní jednání členů Rady, které se koná dne 14. října 2016, na základě připomínek členů Rady.

A2) Volba předsednictva Rady

a) Volba místopředsedkyně / místopředsedy Rady
b) Volba 1. místopředsedkyně / 1. místopředsedy Rady

Usnesení:

Rada schvaluje výsledek hlasování o návrzích na funkci místopředsedy Rady a na funkci 1. místopředsedy Rady, na základě kterého byl zvolen místopředsedou Rady PhDr. Pavel Baran, CSc. a 1. místopředsedou Rady prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

A3) Problematika ERC a ERA - NET

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o účasti České republiky v ERA - NET,
2. varuje před nekoordinovaným postupem při rozhodování o účasti v evropských iniciativách vzhledem k dlouhodobým finančním závazkům na mezinárodní úrovni,
3. žádá MŠMT o dialog a o úzkou spolupráci při zvažování účasti v evropských iniciativách vzhledem k finančním dopadům a prioritám České republiky ve strategických dokumentech týkajících se oblasti VaVaI,
4. bere s uspokojením na vědomí informaci MŠMT o vyřešení účasti českých subjektů v programu ERC - CZ.

A4) OP VVV

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informace o situaci v programu OP VVV,
2. žádá svého předsedu, aby na 319. zasedání Rady, které se koná dne 27. října 2016, pozval věcně příslušného náměstka ministryně pro místní rozvoj a požádal jej o doplnění informací a o spolupráci při řešení problémů spojených se specifickou situací VaVaI v jednotném metodickém prostředí.

A5) Stanovisko Rady k Závěrečné zprávě o realizaci Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

Usnesení: 

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Závěrečná zpráva o realizaci Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu zdravotnictví.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zpráva o stavu přípravy Zákona o státním rozpočtu na rok 2017

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí konečnou výši rozpočtu VaVaI na rok 2017 s výhledem na roky 2018 a 2019 schváleného vládou,
2. bere na vědomí posílení 6 systemizovaných míst za účelem realizace Metodiky 2017+ a zajištění nového způsobu provozování informačního systému,
3. bere na vědomí posílení výdajů na ostatní osobní náklady (vč. příslušenství) ve výši 10 720 000 Kč k zajištění expertních činností v souvislosti s realizací Metodiky 2017+,
4. bere na vědomí dosažení úspor až do výše 50 % nákladů roku 2015, počínaje rokem 2017, které byly získány novým způsobem provozování IS VaVaI,
5. ukládá Sekci VaVaI zajistit personální zdroje pro realizaci Metodiky 2017+,
6. ukládá Sekci VaVaI zajistit přesun 2 mil. Kč na MZV z prostředků VaVaI v kapitole 304 – ÚV k zajištění vědeckých činností souvisejících s ekonomickou diplomacií.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Informace o IS VaVaI 2.0
C4) Informace k Hodnocení
C5) Informace o přípravě a realizaci implementace RIS3
C6) Informace o portálu Bioetické komise RVVI
C7) Usnesení předsednictva RVŠ ze dne 15. září 2016
C8) Informace k možnému zapojení ČR do panevropských iniciativ v oblasti kvantových technologií
C9) Informace k novému vymezení způsobilých nákladů (výdajů) v zákoně o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v důsledku jeho novelizace provedené zákonem č. 194/2016 Sb.

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy