Usnesení k jednotlivým bodům programu 320. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. listopadu 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 320. zasedání.

2. Zápis z 319. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 319. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Metodika hodnocení 2017+

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Metodiku hodnocení 2017+,
2. ukládá Sekci VaVaI rozeslat tento materiál, po úpravě ve smyslu závěrů z 320. zasedání Rady, do meziresortního připomínkového řízení,
3. ukládá Sekci VaVaI po vypořádání připomínek a jejich projednání Radou, předložit materiál na jednání vlády.

A2) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2022

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Pokyny Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2022,
2. schvaluje první návrh Rady výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2018–2020 s výhledem do roku 2022,
3. jmenuje místopředsedu Rady Mgr. Markse zpravodajem pro SR VaVaI,
4. ukládá Sekci VaVaI rozeslat jednotlivým správcům rozpočtových kapitol dopis místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy Rady se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů.

A3) Návrh stanoviska Rady k návrhu programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Návrh programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A4) Návrh stanoviska Rady k Akčnímu plánu mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje na léta 2017-2020“,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), aby v dokumentu a všech souvisejících usneseních bylo jasně uvedeno, že dokument nepředjímá nárůst dodatečných nákladů (finančních požadavků MŠMT) na financování velkých výzkumných infrastruktur ČR z prostředků institucionální podpory a je v souladu s usneseními vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1066 a č. 1067 (k návrhům velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022 a k posílení jistoty a dlouhodobé stability systému VaVaI po ukončení programovacího období ESIF),
3. po dohodě žádá MŠMT o společné vytvoření podkladu k tvorbě komplexní koncepce internacionalizace VaVaI v ČR, včetně problematiky velký infrastruktur, který bude zpracován v součinnosti s dalšími zainteresovanými aktéry do konce dubna 2017 a předložen na jednání Rady,
4. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko MŠMT.

A5) Zvýšení úspěšnosti ČR v aplikaci o ERC granty

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí materiál „Zvýšení úspěšnosti ČR v aplikaci o ERC granty“,
2. žádá svého předsedu o projednání materiálu s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, s vedením Akademie věd ČR, s vedením vysokých škol a dalších významných vědeckých institucí.

A6) Stanovisko Rady k Závěrečné zprávě o realizaci Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Závěrečná zpráva o realizaci Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu kultury.

A7) Informace o kosmických aktivitách Ministerstva dopravy

Usnesení:

Rada

1. podporuje kosmické aktivity a kosmický výzkum,
2. žádá Ministerstvo dopravy, aby veškeré materiály, které se týkají kosmických aktivit a kosmického výzkumu, byly před předložením na jednání vlády předloženy k projednání Radě pro výzkum, vývoj a inovace,
3. pověřuje svého předsedu k dalšímu řešení problematiky financování zapojení ČR do elementu ARIANE 6, volitelného programu Programe for Ariane and Vega Development Evropské kosmické agentury (ESA) na jednání vlády.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Změny ve složení Oborových a verifikačních panelů a Expertních panelů

Usnesení:

Rada

1. schvaluje změny ve složení Oborových a verifikačních panelů a Expertních panelů platné pro Hodnocení 2016,
2. ukládá Sekci VaVaI informovat o této skutečnosti předsedy panelů.

B2) Termíny zasedání RVVI v roce 2017

Usnesení:

Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2017.

B3) Posuzování výzkumných organizací

Usnesení:

Rada

1. schvaluje výsledek posuzování výzkumných organizací v dubnu 2016,
2. bere na vědomí informaci o konzultaci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (4 žádosti) a Ministerstvem vnitra (1 žádost) ohledně dalšího postupu při posuzování nesprávně zaslaných žádostí,
3. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit výsledek na stránkách www.vyzkum.cz.

B4) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2015 – pracovní verze materiálu

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí rozpracovaný materiál "Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2015",
2. bere na vědomí informaci, že kapitoly dokumentu, které vycházejí z dat ČSÚ, budou odborně recenzovány Ing. Martinem Manou, ředitelem Odboru statistik rozvoje společnosti,
3. ukládá Sekci VaVaI provést aktualizaci o data zveřejněná ČSÚ dne 27. 10. 2016, synchronizovat s aktuálními údaji obsaženými v IS VaVaI a po projednání se zpravodaji předložit aktualizovaný materiál na 321. zasedání.

B5) Roční zpráva o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 v roce 2015

Usnesení:

Rada bere na vědomí „Roční zprávu o průběhu a realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 v roce 2015“.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Zápis z jednání předsedů OVHP dne 1. 11. 2016
C4) Informace o zřízení poradního orgánu pro výzkum v SHV

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 320. zasedání RVVI
 • Zápis z 319. zasedání RVVI
 • 320/A1
 • 320/A2
 • 320/A3
 • 320/A4
 • 320/A5
 • 320/A6
 • 320/B1
 • 320/B2
 • 320/B3
 • 320/B4
 • 320/B5
 • 320/C1
 • 320/C2
 • 320/C3
 • 320/C4