Usnesení k jednotlivým bodům programu 321. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 16. prosince 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 321. zasedání.

2. Zápis z 320. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 320. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Metodika hodnocení 2017+ - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí stav vypořádávání připomínek k materiálu Metodika hodnocení 2017+,
2. ukládá Sekci VaVaI dopracovat návrh usnesení vlády tak, aby vláda uložila místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s reprezentací vysokých škol společně připravit proces implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol,
3. ukládá předsedovi Rady připravit harmonogram postupu implementace hodnocení s reprezentací vědecké obce,
4. pověřuje Sekci VaVaI k jednání s Národním akreditačním úřadem o harmonizaci procesů akreditace vysokých škol a hodnocení výzkumných organizací.

A2) Zahraniční Rada

Usnesení:

Rada bere na vědomí podněty zahraničních hostů, týkající se především:

    • Metodiky hodnocení 2017+ a důležitosti výběru hodnotitelů a správného nastavení kritérií jejich výběru,
    • nutnosti investic do lidského kapitálu, zapojení mladých vědců a jejich podpory, nastavení procesu vyhledávání talentů formou stáží,               postgraduálního studia,
    • prohloubení propojení soukromého sektoru a vědy, resp. průmyslu a vědy.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Plán činnosti Bioetické komise v roce 2017

Usnesení:

Rada schvaluje plán činnosti Bioetické komise v roce 2017.

B2) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2015

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2015“,
2. žádá svého předsedu o předložení materiálu na jednání vlády do konce roku 2016.

B3) Jednání se zástupci Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Usnesení:

Rada

1. schvaluje uspořádání setkání ve dnech 6. - 7. února 2017 v Praze,
2. souhlasí s úhradou nákladů spojených s uvedenou akcí,
3. ukládá Sekci VaVaI zajistit uspořádání setkání.

B4) Výjezdní 322. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. ledna 2017

Usnesení:

Rada

1. schvaluje uspořádání výjezdního 322. zasedání Rady ve dnech 26. a 27. ledna 2017 na Univerzitě Palackého v Olomouci,
2. ukládá Sekci VaVaI toto výjezdní zasedání zajistit,
3. ukládá Sekci VaVaI zajistit účast předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství prof. Ing. Stanislava Labíka, CSc. na nejbližším zasedání Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Informace k posuzování výzkumných organizací
C4) Zápis z jednání Bioetické komise dne 25. listopadu 2016

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy