Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2016 až 2020

Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2016 až 2020 navazuje na opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015.

Koncepce ve své úvodní části definuje vazbu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na právní předpisy a další vládou nebo Radou pro výzkum, vývoj a inovace schválené koncepční dokumenty. Dále obsahuje popis současného stavu a popis opatření, která byla realizována na základě předchozí koncepce. V závěru je definováno celkem 17 konkrétních a cílených opatření, která jsou dlouhodobá budou plněna průběžně.

Koncepce byla schválena usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016.

Sdílejte na:

Přílohy