Usnesení k jednotlivým bodům programu 322. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. ledna 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 322. zasedání.

2. Zápis z 321. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 321. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2022

Usnesení:

Rada
1. schvaluje Harmonogram jednání zástupců Rady a ÚV ČR se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na roky 2018-2020 včetně navrhovaných zástupců Rady,
2. schvaluje mandát pro projednávání objemu očekávaných nadpožadavků v roce 2018 ve výši 0,9 mld. Kč, v roce 2019 ve výši 2 mld. Kč, a v roce 2020 ve výši 5,5 mld. Kč,
3. ukládá zohlednit Radou schválené nadpožadavky na jednáních s poskytovateli, která proběhnou v únoru 2017,
4. ukládá zpravodaji pro rozpočet ve spolupráci se Sekcí VaVaI promítnout závěry z jednání s poskytovateli do návrhu výdajů SR na VaVaI na roky 2018-2020, který bude předložen na 324. zasedání Rady jako finální materiál pro MPŘ.

A2) Podněty „mezinárodní Rady“

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí podněty „mezinárodní Rady“ vzešlé z jednání na 321. zasedání Rady (bod 321/A2),
2. pověřuje předsednictvo Rady, aby na 324. zasedání Rady dne 31. března 2017 připravilo návrh opatření, týkajících se zejména posílení lidských zdrojů,
3. pověřuje předsednictvo Rady, aby informovalo o navržených opatřeních členy „mezinárodní Rady“,
4. žádá nové členy Rady o návrhy na doplnění členů „mezinárodní Rady“, s ohledem na zastoupení jednotlivých oborů,
5. pověřuje předsednictvo Rady, aby navrhlo další postup ve věci formálního zakotvení a náplně činnosti „mezinárodní Rady“.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Vývoj IS VaVaI 2.0 a plán dalšího rozvoje na rok 2017

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí materiál „Vývoj IS VaVaI 2.0 a plán jeho dalšího rozvoje na rok 2017“,
2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit vysvětlení fázování postupu výpočtu výsledků Hodnocení 2015 a vyjasnit postup kontroly výsledků a jejich korekce.

B2) Změny v OVHP a EP

Usnesení:

Rada
1. schvaluje změny ve složení Oborových a verifikačních panelů a Expertních panelů platné pro Hodnocení 2016,
2. ukládá Sekci VaVaI informovat o této skutečnosti předsedy panelů.

B3) Posuzování výzkumných organizací

Usnesení:

Rada
1. schvaluje výsledek posuzování výzkumných organizací v lednu 2017,
2. bere na vědomí, že Technologická platforma „Energetická bezpečnosti ČR“ je registrována v registru příjemců portálu „Research & Innovation“ jako výzkumná organizace,
3. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit výsledek na stránkách www.vyzkum.cz,
4. ukončuje přijímání žádostí o posouzení výzkumné organizace, prováděného podle Postupu při posuzování výzkumných organizací, schváleného na 298. zasedání Rady jako bod A2-u,
5. ukládá Sekci VaVaI požádat MŠMT o podrobnější informace k zajištění přechodu na novou legislativu posuzování žádostí o zápis do Seznamu výzkumných organizací a jejich předložení na 323. zasedání Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Informace k Hodnocení realizace Meziresortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 2015
C4) Informace o Hodnocení 2015 a 2016
C5) Informace o realizaci českého překladu 7. aktualizované verze Frascati manuálu 2015

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy