Usnesení k jednotlivým bodům programu 323. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. února 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 323. zasedání.

2. Zápis z 322. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 322. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2022

Usnesení:

Rada
1. schvaluje navýšení celkových výdajů na VaVaI na roky 2018-2020 nad rámec výchozího návrhu Rady projednaného na 320. zasedání Rady v bodě A2), a to ve výši: na rok 2018 o 0,9 – 1,1 mld. Kč, na rok 2019 o 3 mld. Kč a na rok 2020 o 5,5 mld. Kč,

2. ukládá Sekci pro VaVaI připravit na 324. zasedání Rady materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2022“ do meziresortního připomínkového řízení,

3. materiál připravený dle předchozího bodu bude v roce 2018 respektovat následující principy:

   • Navýšení RVO na MŠMT (určeno pro VŠ) ve výši 200 – 400 mil. Kč, z toho 50 % bude určeno na motivaci VŠ pro vytvoření kapacit pro aplikovaný    výzkum (stimulaci spolupráci s podnikatelskou sférou)
   • Navýšení institucionální podpory Akademie věd ve výši 100 – 220 mil. Kč s akcentem výdajů na stabilizaci fungování Akademie věd (posílení podílu institucionálního financování) a realizaci strategie AV 21
   • Navýšení RVO pro rezortní VO ve výši 100 – 300 mil. Kč, prostředky budou přiděleny k plnění úkolu ČR návazně na novou metodiku hodnocení (usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1067 a usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 477)
   • Navýšení RVO na organizace aplikovaného výzkumu v gesci MPO ve výši 100 mil. Kč
   • Zohlednění navýšení RVO po ukončení NPÚ I a NPÚ II dle usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1067
   • Zvážit vyčlenění samostatné položky na financování projektu ELI ve výši 210 mil. Kč

4. v roce 2019 budou přiměřeně promítnuty výdaje dle předchozího bodu a bude navíc navýšeno spolufinancování projektu OP VVV o 700 mil. Kč (přesun z roku 2018 dle požadavku MŠMT),

5. od roku 2020 bude nad rámec předchozích bodů rozpočet na VaVaI připraven na realizaci strategie EVROPA 2020 po výpadku veřejných prostředků směřovaných do VaVaI (až o 0,3 % HDP). Je zřejmé, že tento výpadek nebude možné pokrýt pouze výdaji ze státního rozpočtu. Z uvedených důvodů bude také posilován růst soukromých výdajů,

6. v souvislosti se zvažovanou variantou vyčlenění samostatné položky na financování projektu ELI ve výši 210 mil. Kč Rada zahájí diskuzi o stavu projektu ELI, pozve osoby zodpovědné za projekt ELI na nejbližší zasedání Rady a požádá o strukturované podklady a odůvodnění navýšení RVO návazností na schválenou novou Metodiku 2017+.

A2) Stávající stav implementace OP VVV a rozpočtové dopady výzev OP VaVpI

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci MŠMT o stávajícím stavu implementace OP VVV a rozpočtových dopadech výzev OP VaVpI.

A3) Posuzování výzkumných organizací
a) Informace o zajištění přechodu na novou legislativu posuzování žádostí o zápis do Seznamu výzkumných organizací

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci MŠMT o zajištění přechodu na novou legislativu posuzování žádostí o zápis do Seznamu výzkumných organizací.

A4) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada
1. schvaluje Harmonogram implementace Metodiky 2017+,

2. žádá předsednictvo Rady o předložení dalšího postupu spolupráce se všemi zainteresovanými stranami,

3. ukládá Sekci VaVaI předkládat pravidelné informace o průběhu implementace Metodiky 2017+ na každé zasedání Rady.

A5) Hodnocení 2015 
      a) Předběžné výsledky Hodnocení 2015
      b) Zápis z jednání KHV dne 6. února 2017

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí předběžné výsledky Hodnocení 2015,

2. bere na vědomí zápis z jednání KHV dne 6. února 2017,

3. ukládá Sekci VaVaI dokončit výpočet Hodnocení 2015 a předložit ho ke schválení členům Rady per rollam dle čl. 4 odst. 7 Jednacího řádu Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh na uskutečnění 324. zasedání Rady dne 31. března 2017 na ÚOCHB

Usnesení:

Rada
1. schvaluje uspořádání 324. zasedání Rady dne 31. března 2017 na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.,

2. ukládá Sekci VaVaI toto zasedání zajistit.

B2) Výjezdní 325. zasedání Rady ve dnech 26. a 27. dubna 2017 v Liberci

Usnesení:

Rada
1. schvaluje uspořádání výjezdního 325. zasedání Rady ve dnech 26. a 27. dubna 2017 na Technické univerzitě v Liberci,

2. ukládá Sekci VaVaI toto výjezdní zasedání zajistit.

B3) Navýšení počtu systemizovaných míst TA ČR návazně na usnesení vlády ze dne 5. prosince 2016 č. 1079

Usnesení:

Rada
1. souhlasí s navýšením personálních kapacit Technologické agentury ČR od roku 2017 o 15 funkčních míst a s tím spojenou změnu závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 377 – Technologická agentura ČR s tím, že celkový objem finančních prostředků na institucionální podporu pro rok 2017 a roky následující zůstává beze změn,

2. pověřuje předsedu Rady, aby v součinnosti s Technologickou agenturou ČR zajistil projednání příslušných změn na jednání vlády ČR.

B4) Informace o programu TA ČR „Národní centra kompetence“

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí návrh záměru programu Národní centra kompetence,

2. žádá Technologickou agenturu ČR o předložení návrhu programu na příští 324. zasedání Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU

C2) Informace z jednání vlády

C3) Informace o průběhu Hodnocení 2016

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy