Usnesení k jednotlivým bodům programu 324. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. března 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 324. zasedání.

2. Zápis z 323. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 323. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Zkušenosti ÚOCHB s transferem znalostí

Usnesení:

Rada bere na vědomí zkušenosti ÚOCHB s transferem znalostí.

A2) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024

Usnesení:

Rada
1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 s výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024“,
2. ukládá Sekci VaVaI rozeslat výše uvedený materiál po úpravě ve smyslu závěrů 324. zasedání Rady do meziresortního připomínkového řízení,
3. ukládá Sekci VaVaI po vypořádání připomínek a jeho schválení Radou předložit materiál na jednání vlády.

A3) Implementace Metodiky 2017+
a) Převodník klasifikací oborů
b) Harmonogram dopracování Metodiky – návrh materiálu pro jednání vlády

Usnesení:

Rada
1. schvaluje převodník klasifikací oborů s tím, že jeho propojení na vzdělávací oblasti bude dokončeno ve spolupráci s Národním akreditačním úřadem,
2. bere na vědomí první návrh „Harmonogramu dopracování Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení segmentu vysokých škol“ a ukládá Sekci VaVaI projednat jej se zainteresovanými subjekty,
3. žádá předsedu Rady, aby průběh implementace Metodiky projednal s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

A4) Východiska k opatření týkající se posílení lidských zdrojů

Usnesení:

Rada
1. zmocňuje předsednictvo Rady k přípravě podkladů a zahájení jednání s MŠMT a s dalšími subjekty s cílem podpory kariérního růstu vědeckých pracovníků,
2. ukládá Sekci VaVaI předložit zprávu o průběhu jednání na 325. zasedání Rady.

A5) Stanovisko Rady k Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence,
2. požaduje návrh programu přepracovat ve smyslu připomínek z 324. zasedání Rady, předložit urychleně do meziresortního připomínkového řízení tak, aby bylo možné návrh programu projednat na 325. jednání Rady dne 27. dubna 2017,
3. ukládá Sekci VaVaI stanovisko zaslat TA ČR.

A6) ELI Beamlines (Extreme Light Infrastructure)

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí informaci ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR o stavební realizaci a přístrojovém vybavení projektu ELI Beamlines v Dolních Břežanech,
2. bere na vědomí aktuální informaci ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR o stavu přípravy zřízení konsorcia ELI – ERIC a o provozním financování infrastruktury ELI Beamlines v Dolních Břežanech v letech 2018-2020,
3. žádá ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, aby předložil Radě na její 325. zasedání dne 27. dubna 2017 informaci o vědeckém a experimentálním programu část infrastruktury ELI Beamlines v Dolních Břežanech v letech 2018-2020,
4. žádá MŠMT (náměstky Ing. Plagu a dr. Velčovského) do informace dle předchozího bodu dopracovat případně aktuální nebo budoucí provozní, organizační a finanční stav při provozování infrastruktury ELI a předložit na 325. zasedání Rady, 
5. žádá ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, aby ve spolupráci s vedením AV ČR předložil Radě pro její 326. zasedání dne 26. května 2017 informaci o připravované právní formě části výzkumné infrastruktury ELI Beamlines,
6. žádá předsedkyni AV ČR, aby v součinnosti s ředitelem Fyzikálního ústavu AV ČR předložili Radě pro její 327. zasedání dne 30. června 2017 návrh dlouhodobého plánu fungování výzkumné infrastruktury ELI Beamlines a finanční zajištění ELI Beamlines na roky 2018 – 2024, v členění dle jednotlivých zdrojů financování; součástí tohoto materiálu bude vědecká dlouhodobá vize,
7. žádá Sekci VaVaI, aby na základě dokumentu dle předchozího bodu uplatnila vůči Ministerstvu financí případné úpravy návrhu rozpočtu VaVaI na rok 2018, střednědobého výhledu na roky 2019 – 2020 a výhledu do roku 2024.

A7) Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k Návrhu nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko MŠMT,
3. žádá MŠMT o poskytnutí roční informace a o projednání stavu zápisu do seznamu výzkumných organizací.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh na nové členy „mezinárodní Rady“

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

B2) Výzva k podání návrhů na 3 členy / členky předsednictva TA ČR

Usnesení:

Rada
1. schvaluje text Výzvy k podání návrhu na 3 členky / členy předsednictva Technologické agentury České republiky ve znění připomínek z 324. zasedání Rady,
2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz dne 3. dubna 2017 s termínem do 15. května 2017.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Konečné výsledky Hodnocení 2015 – výsledek hlasování členů Rady per rollam

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy