Usnesení k jednotlivým bodům programu 325. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. dubna 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 325. zasedání.

2. Zápis z 324. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 324. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0) Kontrola NKÚ na GA ČR

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o kontrole NKÚ na GA ČR a vyjadřuje zájem se výsledky kontroly NKÚ dále zabývat,
2. doporučuje předsedovi Rady pozvat na zasedání Rady prezidenta NKÚ Ing. Miloslava Kalu.

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024 – vypořádání MPŘ

Usnesení:

Rada

1. ukládá navýšit rozpočet Technologické agentury ČR na rok 2018 o 30 mil Kč k realizaci sektorových potřeb Ministerstva dopravy (program BETA); stejná částka bude navýšena i na roky 2019 a 2020,
2. ukládá navýšit rozpočet AV ČR na financování strategické výzkumné infrastrukturu ELI BEAMLINES na roky 2019 a 2020 o 210 mil. Kč návazně na úkoly dle jednání 324. jednání Rady k bodu A6, 
3. schvaluje předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 s výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024“ včetně vypořádání mezirezortního připomínkového řízení, po úpravách dle jednání Rady,
4. doporučuje místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady předložení tohoto materiálu na jednání vlády.

A2) Implementace Metodiky 2017+
       a) Postup při hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2017
       b) Návrh nominačního postupu na členy / členky odborných panelů a vzdálených hodnotitelů
       c) Druhy výstupů a výsledků
       d) Harmonogram Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. schvaluje předložené materiály„ Postup při hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2017“ a „Návrh nominačního postupu na členy odborných panelů a vzdálených hodnotitelů“ upravený dle připomínek Rady,
2. pověřuje KHV spoluprací při ověřování odbornosti nominovaných kandidátů do odborných panelů a databáze hodnotitelů,
3. bere na vědomí předložené podkladové materiály k problematice aktualizace druhů výstupů a výsledků a pověřuje Sekci VaVaI, aby ve spolupráci s KHV ve věci zahájila jednání s dalšími dotčenými subjekty,
4. schvaluje „Harmonogram dopracování Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje pro kompletní hodnocení segmentu vysokých škol“,
5. doporučuje místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady po vypořádání připomínek MŠMT, MO a MV předložit „Harmonogram dopracování Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje pro kompletní hodnocení segmentu vysokých škol“ na jednání vlády.

A3) Informace o vědeckém a experimentálním programu části infrastruktury ELI Beamlines v Dolních Břežanech v letech 2018 až 2020

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o vědeckém a experimentálním programu části infrastruktury ELI Beamlines v letech 2018 – 2020,
2. žádá vedení ELI Beamlines o spolupráci při přípravě podkladů na 327. zasedání Rady v červnu 2017.

A4) Stanovisko Rady k Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „ Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1“,
2. v případě zohlednění všech připomínek obsažených v části V. stanoviska Rada doporučuje vládě schválit návrh programu,
3. ukládá Sekci VaVaI stanovisko zaslat TA ČR.

A5) Výzva k podání návrhů kandidátů na členku / člena vědecké rady Grantové agentury ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text Výzvy k podání návrhů na členku / člena vědecké rady Grantové agentury ČR ve znění připomínek ze zasedání Rady,
2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva RVVI za rok 2016

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2016“, která byla vypracována podle závazné osnovy,
2. doporučuje místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B2) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2015

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2015“,
2. doporučuje místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B3) Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2017

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2017,
2. ukládá Sekci VaVaI plnění úkolů dle Harmonogramu.

B4) Návrh statutu mezinárodního poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Usnesení:

Rada

1. zřizuje mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
2. schvaluje statut mezinárodního poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
3. jmenuje novými členy „mezinárodní Rady“ prof. Petera Grusse, prof. Jakuba Kastla, prof. Josefa Michla, prof. Karla Pacáka, prof. Bohdana Pomahače, prof. Jiřího Přibáně, prof. Piera Luigiho Sacco, prof. Dalibora Sameše, prof. Ding-Ming Wanga, prof. Petera Nesvadbu, doc. Vladislava Kolaříka, Dr. Reinharda Mauermanna a prof. Josefa Jiřičného.

B5) Výsledek posuzování výzkumných organizací v roce 2017

Usnesení:

Rada

1. schvaluje výsledek posouzení Městské knihovny v Praze v dubnu 2017,
2. schvaluje změnu zápisu u Národního ústavu duševního zdraví, dříve Psychiatrické centrum Praha,
3. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit výsledek na stránkách www.vyzkum.cz.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Informace k Předběžné zprávě o ekonomických dopadech financování závazků vůči Evropské kosmické agentuře (ESA)
C4) Zpráva o průběhu jednání k opatření týkající se posílení lidských zdrojů -
ústní informace
C5) Rezignace prof. Zažímalové z KHV
C6) Informace ke Koncepci výzkumu MZV na období 2017-2021
C7) Informace k Meziresortní koncepci podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 325. zasedání RVVI
 • Zápis z 324. zasedání RVVI
 • 325/A1
 • 325/A2
 • 325/A3
 • 325/A4
 • 325/A5
 • 325/B1
 • 325/B2
 • 325/B3
 • 325/B4
 • 325/B5
 • 325/C1
 • 325/C2
 • 325/C3
 • 325/C5
 • 325/C6
 • 325/C7