Usnesení k jednotlivým bodům programu 326. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. května 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 326. zasedání.

2. Zápis z 325. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 325. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Kontrola NKÚ

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o kontrole NKÚ,

2. žádá o opětovné pozvání prezidenta NKÚ pana Ing. Miloslava Kaly na červnové 327. jednání Rady.

A2) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí limity výdajů na VaVaI schválené usnesením vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385, 

2. projednala negativní dopady snížení původního návrhu výdajů Rady oproti usnesení vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385 na roky 2018, 2019 a 2020, 

3. nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí ze dne 22. 5. 2017, který

    • nerespektuje vládou dříve schválené střednědobé výhledy a usnesení vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385, což mimo jiné znamená ohrožení    funkčnosti a důvěryhodnosti systému VaVaI v České republice, včetně  mezinárodních závazků a spolupráce ve VaVaI,

    • ohrožuje dlouhodobou konkurenceschopnost ekonomiky České republiky,

4. nesouhlasí s případným zásahem Ministerstva financí do rozdělení finančních prostředků na VaVaI do jednotlivých rozpočtových kapitol,

5. upozorňuje na

    • negativní dopady skutečnosti, že Ministerstvo financí předložilo dne 22. 5. 2017 do připomínkového řízení návrh rozpočtu, který je v rozporu s usnesením vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385, 

    • ohrožení probíhajícího procesu kvalitativní změny hodnocení a financování VaVaI v České republice podporujícího excelentní výzkum,

6. varuje

    • před ohrožením rozvoje špičkového výzkumu v České republice,
    • před ohrožením a snížením efektivity aplikovaného výzkumu a spolupráce veřejného výzkumného sektoru s podnikovou sférou,
    • před ohrožením implementace Metodiky hodnocení 2017+, která byla schválena usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107,

7. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby v souladu s usnesením vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385 bod II. 2. a) předložil Ministerstvu financí upravenou část III materiálu č. 471/17 do 1. 6. 2017.

A3) Informace o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tvorbě priorit aplikovaného výzkumu

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Informace o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tvorbě priorit aplikovaného výzkumu“,

2. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

A4) Stanovisko Rady ke Koncepci výzkumu Ministerstva zahraničních věcí na období 2017-2021

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko ke „Koncepci výzkumu MZV na léta 2017 – 2022“ s tím, že implementace Metodiky 2017+ bude dále upravena po konzultaci Sekce VaVaI s MZV,

2. ukládá Sekci VaVaI stanovisko zaslat Ministerstvu zahraničních věcí.

A5) Stanovisko Rady k Meziresortní koncepci podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k materiálu „Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030“,

2. ukládá Sekci VaVaI stanovisko zaslat Ministerstvu vnitra.

A6) Stanovisko Rady k návrhu na změnu Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu na změnu Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, upravené dle diskuze členů Rady,

2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko TA ČR,

3. v zájmu zachování kontinuity žádá předsedu TA ČR o přípravu nového programu navazujícího na program DELTA a jeho předložení Radě do září 2017.

A7) Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020“,

2. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby materiál předložil na jednání vlády.

A8) Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Bez usnesení.

A9) Návštěva vědecké diplomatky v Izraeli Mgr. Delany Mikolášové

Usnesení:

Rada

1. oceňuje mimořádné a konkrétní výsledky dosavadní činnosti vědecké diplomatky v Izraeli,

2. děkuje paní Delaně Mikolášové za její pracovní nasazení a úsilí.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Provozní řád IS VaVaI

Usnesení:

Rada

1. schvaluje nový Provozní řád IS VaVaI,

2. ukládá Sekci VaVaI tento Provozní řád zveřejnit na webech www.vyzkum.cz a www.rvvi.cz.

B2) Návrh na uskutečnění společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace s mezinárodním poradním orgánem Rady

Usnesení:

Rada

1. schvaluje uspořádání společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a mezinárodního poradního orgánu Rady,

2. ukládá Sekci VaVaI toto zasedání zajistit.

B3) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2017 (Expertních panelů a Oborových verifikačních a hodnoticích panelů) – materiál pro jednání vlády

Usnesení:

Rada

1. doporučuje předsedovi Rady rozdělení odměn poradních orgánů - Expertních panelů a Oborových verifikačních a hodnoticích panelů, uvedený v materiálu pro jednání vlády,

2. schvaluje materiál pro jednání vlády „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2017 (Expertních panelů a Oborových verifikačních a hodnoticích panelů)“,

3. ukládá Sekci VaVaI, aby kompletní materiál zaslala do meziresortního připomínkového řízení.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU

C2) Informace z jednání vlády

C3) Národní RIS3 strategie - Zpráva o realizaci a Plán implementace

C4) Informace o Návrhu skupina grantových projektů v základním výzkumu EXPRO

C5) Informace o implementaci Metodiky 2017+

C6) Informace k výzvě k podávání návrhů na 3 členky / členy předsednictva TA ČR

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 326. zasedání RVVI
 • Zápis z 325. zasedání RVVI
 • 326/A1
 • 326 A2
 • 326/A3
 • 326/A5
 • 326/A6
 • 326/A7
 • 326/A8
 • 326/A9
 • 326/B1
 • 326/B2
 • 326/B3
 • 326/C1
 • 326/C2
 • 326/C3
 • 326/C4
 • 326/C5
 • 326/C6