Usnesení k jednotlivým bodům programu 327. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. června 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 327. zasedání.

2. Zápis z 326. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 326. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Společné zasedání Rady s mezinárodním poradním orgánem Rady

Usnesení:

Rada
1. děkuje za účast členům mezinárodního poradního orgánu Rady,
2. bere na vědomí podněty zahraničních hostů vzešlé z diskuse.

A2) ELI Beamlines

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí informace o ELI Beamlines,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Akademii věd ČR o poskytnutí informací o dalším vývoji projektu ELI na zasedání Rady v září 2017,
3. ukládá Sekci VaVaI pozvání zástupců infrastruktur The European XFEL (Hamburg, DE) a European Spallation Source (Lund, SE) k diskuzi zejména s ohledem na systém řízení, právní aspekty a zapojení velkých infrastruktur do mezinárodní spolupráce.

A3) Implementace Metodiky 2017+
      a) Ustavení odborných a poradních orgánů Rady podle Metodiky 2017+ (Statut a Jednací řád)
      b) Implementace Metodiky 2017+ v roce 2017
      c) Bibliometrické analýzy pro hodnocení v roce 2017
      d) Návrh ČKR k Implementaci Metodiky 2017+ pro VŠ

Usnesení:

Rada
1. ustavuje Odborné panely Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Agricultural and Veterinary Sciences,Social Sciences, Humanities and the Arts jako odborné a poradní orgány Rady,
2. schvaluje Statut a Jednací řád Odborných panelů ve smyslu připomínek členů Rady,
3. doporučuje předsedovi Rady jmenovat
   • prof. RNDr. Stanislava Kozubka, DrSc. předsedou Odborného panelu Natural Sciences
   • prof. Ing. Michaela Šebka, DrSc. předsedou Odborného panelu Engineering and Technology
   • prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc. předsedou Odborného panelu Medical and Health Sciences
   • doc. Ing. Radima Váchu, Ph.D. předsedou Odborného panelu Agricultural and Veterinary Sciences
   • prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc. předsedou Odborného panelu Social Sciences
   • prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. předsedou Odborného panelu Humanities and the Arts,
4. schvaluje materiál „Bibliometrické analýzy pro hodnocení v roce 2017“, s připomínkami členů Rady, směřujícími k provázání tohoto materiálu s hodnocením pro úroveň vysokých škol,
5. bere na vědomí návrh ČKR k Implementaci Metodiky 2017+ pro vysoké školy,
6. bere na vědomí připomínky zaslané v rámci vnitřního připomínkového řízení a vzešlé z diskuse na zasedání,
7. doporučuje komisi ČKR
   • aby připomínky zohlednila při dokončování návrhu,
   • aby věnovala pozornost řádné harmonizaci svého návrhu s Metodikou 2017+, schválenou usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107,
8. žádá Sekci VaVaI a KHV aby zahájila jednání s ČKR o dopracování návrhu Implementace Metodiky 2017+ pro vysoké školy,
9. žádá Sekci VaVaI a KHV o aktualizaci Statutu KHV v souvislosti s implementací Metodiky 2017+.

A4) Stanovisko Rady k Souhrnnému akčnímu plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Usnesení:

Rada bere na vědomí ústní informaci a stanovisko k materiálu „Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“.

A5) Kontrolní závěr NKÚ - GA ČR

Usnesení:

Rada:
1. nesouhlasí s kontrolním závěrem NKÚ a konstatuje, že GA ČR ve své činnosti postupoval a postupuje dle platných legislativních a nelegislativních materiálů, které žádné povinnosti GA ČR ve vztahu k aplikovanému výzkumu neukládají,
2. nespatřuje v činnosti GA ČR žádné pochybení ve smyslu kontrolního závěru NKÚ, ve kterém došlo k nesprávné interpretaci národních strategických dokumentů v oblasti VaVaI, zejména v té době platné Národní politiky VaVaI.

A6) Stanovisko Rady k návrhu Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k návrhu Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2024

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy státního rozpočtu ČR na rok 2018,
2. trvá na svém usnesení z 326. zasedání Rady dne 26. května 2017 k bodu A2),
3. konstatuje, že postup Ministerstva financí v této věci znamená nedodržení zákona č. 130/2002 Sb. a požaduje respektování zákonem dané kompetence Rady,
4. varuje, že tento postup výrazně ohrožuje transparentnost a dlouhodobý rozvoj systému VaV,
5. vyjadřuje vážné znepokojení nad postupem ministerstva financí, které při přípravě tzv. předběžného návrhu příjmů a výdajů na jednotlivé rozpočtové kapitoly na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020 nerespektuje rozpis výdajů na výzkum, vývoj a inovace (dále VaVaI) schválený usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 385,
6. žádá vládu, aby trvala na plnění úkolů ministerstva financí dle usnesení vlády ze dne 22. května č. 385,
7. trvá na tom, že role Rady jako odborného poradního orgánu vlády při přípravě návrhu rozpočtu veřejné podpory na výzkum a vývoj je zásadní a nezastupitelná.

8. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby v rámci svých kompetencí:
a. trval na respektování platného UV č. 385/2017 při přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020,
b. seznámil příslušné poskytovatele s tímto usnesením Rady.

B2) Politika bezpečnosti informací IS VaVaI

Usnesení:

Rada
1. schvaluje „Politiku bezpečnosti informací IS VaVaI“,
2. ukládá Sekci VaVaI tuto „Politiku bezpečnosti informací IS VaVaI“ realizovat.

B3) Návrh na změnu Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh na změnu Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů,
2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit ho na www.vyzkum.cz.

B4) Návrh odpovědi na žádost MPSV o vyjádření Rady k navrženým aktivitám sociálních partnerů pro rok 2018

Usnesení:

Rada
1. považuje navrhovaný záměr aktivity a zamýšlenou Analýzu za potřebné a to zejména v souvislosti s činností Rady související s přípravou návrhů výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace a jejich střednědobých výhledů v následujících letech,
2. považuje poskytnutí veškerých dat (vč. primárních individuálních dat) odborným útvarům zajišťujícím činnost Rady, a to optimálně již v průběhu případné realizace Analýzy, za nezbytnou podmínku efektivnosti využití vynaložených finančních prostředků,
3. ukládá Sekci VaVaI zaslat toto stručné písemné stanovisko Ministerstvu práce a sociálních věcí.

B5) Komise pro SHV obory

Usnesení:

Rada
1. doporučuje předsedovi Rady jmenovat členy Komise pro SHV obory:
    a. děkanku filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mirjam Friedovou, Ph.D.
    b. děkana filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milana Pola, CSc.,
    c. ředitele Sociologického ústavu Akademie věd ČR RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc.,
2. žádá Sekci VaVaI o doplnění členů do Komise pro SHV obory a předložení materiálu k činnosti Komise pro SHV obory na zasedání Rady v září 2017.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Zápis z jednání Bioetické komise dne 26. května 2017
C4) Informace k Národní ceně vlády Česká hlava

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 327. zasedání RVVI
 • Zápis z 326. zasedání RVVI
 • 327/A1
 • 327/A2
 • 327/A3
 • 327/A4
 • 327/A5
 • 327/A6
 • 327/B1
 • 327/B2
 • 327/B3
 • 327/B4
 • 327/C1
 • 327/C2
 • 327/C3
 • 327/C4