Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 8. září 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program mimořádného zasedání.

2. Zápis z 327. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 327. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh na jmenování 3 členů předsednictva Technologické agentury České republiky

Usnesení:

Rada

1. navrhuje vládě jmenovat členy předsednictva Technologické agentury ČR - Mgr. Martina Dudu, Ing. Jiřího Pleška, CSc. a prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse,
2. schvaluje materiál „Návrh na jmenování 3 členů předsednictva Technologické agentury České republiky“ pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Sekci VaVaI zaslat do meziresortního připomínkového řízení materiál pro jednání vlády.

A2) Návrh na udělení Ceny předsedy RVVI

Bez usnesení.

A3) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2024
    a) Informace k návrhu SR VaVaI
    b) Dlouhodobé strategické financování systému výzkumu, vývoje a inovací
    c) Implementace Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021
    d) Návrh stanoviska Rady k Návrhu skupiny grantových projektů Grantové projekty excelence v základním výzkumu (EXPRO)
    e) Návrh systémového zvýšení funkčních míst v Grantové agentuře ČR
    f) Návrh systémového zvýšení funkčních míst v Akademii věd ČR

Usnesení:

Rada

k bodu A3-a

1. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby v rámci svých kompetencí trval na dodržení zákona č. 130/2002 Sb. a platného usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 385 při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020,
2. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby podpořil stanovisko předsedy vlády vyjádřené v dopise ze dne 24. července 2017, zaslaném všem správcům rozpočtových kapitol, z nichž se podporuje VaVaI,

3. trvá na usnesení z 327. zasedání Rady dne 30. června 2017 k bodu B1), zejména s ohledem na:

         a. dlouhodobé cíle Národní politiky VaVaI, schválené usnesením vlády ze dne 17. února 2016 č. 135,
         b. zákonem č. 130/2002 Sb. danou roli Rady v procesu přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018;

k bodu A3-b

1. schvaluje materiál „Dlouhodobé strategické financování systému výzkumu, vývoje a inovací“ ve znění připomínek členů Rady a žádá svého předsedu o předložení materiálu na jednání vlády do konce září 2017;

k bodu A3-c

1. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby projednal s poskytovateli zajištění spolufinancování FM EHP/Norska v rámci limitu výdajů stanovených dle usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 385;

k bodu A3-d

přerušuje bod jednání, přesunuto na další zasedání Rady;

k bodu A3-e

1. souhlasí s navýšením personálních kapacit Grantové agentury ČR o 10 funkčních míst od roku 2018 a s dalším navýšením o 5 funkčních míst od roku 2019 a s tím spojenou změnou závazných ukazatelů rozpočtu Grantové agentury ČR, protože navrhované zvýšení personálních kapacit nemění celkové výdaje kapitoly Grantové agentury ČR a nemá dopad na státní rozpočet na VaVaI,

2. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby v součinnosti s Grantovou agenturou ČR zajistil projednání příslušných změn na jednání vlády ČR a zapracování do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020;

k bodu A3-f

1. souhlasí s navýšením personálních kapacit Akademie věd ČR o 5 funkčních míst od roku 2018 a s tím spojenou změnou závazných ukazatelů rozpočtu Akademie věd ČR, protože navrhované zvýšení personálních kapacit nemění celkové výdaje kapitoly a nemá dopad na státní rozpočet na VaVaI,
 
2. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby v součinnosti s Akademií věd ČR a zajistil projednání příslušných změn na jednání vlády ČR a zapracování do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020.

A4) Hodnocení výzkumných organizací
    a) Definice druhů výsledků
    b) Shrnutí k návrhu pracovní skupiny České konference rektorů předloženému na 327. zasedání Rady s komentářem
    c) Návrhy modulů 3 - 5 pro kompletní hodnocení v roce 2019/2020 pro segment vysokých škol
    d) Hodnocení 2015 – uplatnění záporných bodů
    e) Jmenování tajemníka Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Usnesení:

Rada

k bodu A4-a

1. bere na vědomí materiál „Definice druhů výsledků“ a ukládá Sekci VaVaI, aby ve spolupráci s Komisí pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů návrh projednala a po zapracování případných připomínek předložila na 328. zasedání Rady dne 22. září 2017;

k bodu A4-b

1. bere na vědomí materiály „Shrnutí k návrhu pracovní skupiny České konference rektorů“ a „Návrhy modulů 3 - 5 pro kompletní hodnocení v roce 2019/2020 pro segment vysokých škol“ a informaci o zapojení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do procesu implementace modulů 3 – 5;

k bodu A4-c

1. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Sekci VaVaI, aby ve spolupráci s pracovní skupinou České konference rektorů a dalšími zainteresovanými subjekty připravily podklad k hodnocení Metodiky 2017+ pro segment vysokých škol a předložily tento materiál Radě na její 329. zasedání v říjnu 2017;

k bodu A4-d

1. schvaluje materiál „Hodnocení 2015 – uplatnění záporných bodů“ a s ohledem na končící hodnocení dle Metodiky 2013 a přechod na nový způsob hodnocení dle Metodiky 2017+ ukládá Sekci VaVaI zaslat materiál „Hodnocení 2015 – uplatnění záporných bodů“ poskytovatelům k využití s přihlédnutím k principu 3E při poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a ukládá Sekci VaVaI uplatnění záporných bodů s poskytovateli projednat za účasti zástupců České konference rektorů a Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů dle Metodiky 2017+ část 4.1;

k bodu A4-e

1. bere na vědomí informaci o jmenování dr. Miholové tajemnicí Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a Mgr. Mališové její zástupkyní, informaci o implementaci Metodiky 2017+ a informaci o připravované pracovní večeři předsednictva Rady s předsedy odborných panelů.

A5) Návrh stanoviska Rady k žádosti Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k žádosti Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A6) Návrh stanoviska Rady k návrhu Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k návrhu Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Termíny zasedání RVVI v roce 2018

Usnesení:
Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2018.

B2) Žádost MŠMT o souhlas RVVI s rozpočtovým opatřením

Usnesení:

Rada
1. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze státního rozpočtu ČR v roce 2017 ve výši 1 142 200 Kč dle požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
2. ukládá Sekci VaVaI informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o stanovisku Rady.

B3) Vyslání diplomata pro VaVaI do teritoria jihovýchodní Asie

Usnesení:

Rada
1. schvaluje vyslání diplomata pro VaVaI do jihovýchodní Asie,
2. souhlasí s převodem systemizovaného místa vč. prostředků na zajištění činnosti diplomata pro VaVaI v jihovýchodní Asii z kapitoly Úřadu vlády ČR do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Cena Františka Běhounka
C4) Informace o vypořádání připomínek k materiálu „Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství na období 2017 –2020“

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu Mimořádného zasedání RVVI
 • Zápis z 327. zasedání RVVI
 • A1
 • A2
 • A3-b
 • A3-c
 • A3-e
 • A3-f
 • A4-a
 • A4-b
 • A4-c
 • A4-d
 • A5
 • A6
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2
 • C3
 • C4