Usnesení k jednotlivým bodům programu 328. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 22. září 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 328. zasedání.

2. Zápis z mimořádného zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání dne 8. září 2017.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2017

Usnesení:

Rada
1. navrhuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2017 prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc., DSc.,
2. žádá svého předsedu o předložení návrhu na udělení ocenění vládě.

A2) Návrh výdajů státního rozpočtu na rok 2018

Usnesení:

Rada
1. zásadně nesouhlasí s tím, že Ministerstvo financí nesplnilo úkol daný usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 385, a trvá na zpracování usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 385 do státního rozpočtu na rok 2018,
2. žádá předsedu Rady, aby na jednání vlády při projednání střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 nadále trval na principech dlouhodobého financování podle usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 385,
3. nesouhlasí s avizovaným snížením výdajů na výzkum v rozpočtu kapitoly MŠMT o 400 mil. Kč, které ohrožuje financování vědy na vysokých školách a ve svém důsledku ohrožuje i stabilitu systému jako celku,
4. žádá vládu, aby při hledání úspor v nárocích nespotřebovaných výdajů brala v potaz prioritu výdajů na výzkum, vývoj a inovace a jejich význam pro společenský a ekonomický rozvoj ČR.

A3) Návrh stanoviska Rady k Návrhu na změnu Programu veřejných zakázek a soutěží v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

Usnesení:

Rada přerušuje projednávání tohoto materiálu do 329. zasedání Rady.

A4) Návrh stanoviska Rady k Návrhu Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA2

Usnesení:

Rada přerušuje projednávání tohoto materiálu do 329. zasedání Rady.

A5) Návrh stanoviska Rady k Návrhu na změnu Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Usnesení:

Rada přerušuje projednávání tohoto materiálu do 329. zasedání Rady.

A6) Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TRIO2 (TREND)

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska Rady k dokumentu „Návrh programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (TRIO 2)“,
2. pověřuje předsednictvo Rady k dopracování stanoviska s ohledem na výsledek jednání vlády o vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020,
3. žádá o vyjasnění dopadů fragmentace financování jednotlivých programů na implementační strukturu těchto programů a grantů,
4. ukládá Sekci VaVaI zaslat dopracované stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu.

A7) Návrh stanoviska Rady k Návrhu změn v systému investičních pobídek

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrhu změn v systému investičních pobídek“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu.

A8) Návrh stanoviska Rady k Návrhu skupiny grantových projektů – Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh skupiny grantových projektů s názvem Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO“ ve smyslu připomínek členů Rady,
2. doporučuje Grantové agentuře ČR po zapracování připomínek a doporučení obsažených v částech V. až VIII. Stanoviska, zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení,
3. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Grantové agentuře ČR.

A9) Návrh stanoviska Rady k Návrhu projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines pro poskytnutí účelové podpory v letech 2018 až 2019

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí informace o projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines, zejména o průběhu přípravy ELI-ERIC a o financování projektu ELI,
2. schvaluje stanovisko Rady k Návrhu projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines pro poskytnutí účelové podpory v letech 2018 a 2019,
3. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
4. doporučuje nepředjímat udržitelnost ELI Beamlines ve vztahu ke vzniku ELI-ERIC, neboť v případě zpoždění by byl negován celý koncept udržitelnosti,
5. doporučuje dále debatovat koncept udržitelnosti.

A10) Implementace Metodiky 2017+
         a) Definice druhu výsledků
         b) Jmenování členů odborných panelů

Usnesení:

Rada
1. schvaluje materiály „Definice druhů výsledků“ a „Definice druhů výsledků komentář“ a žádá Sekci VaVaI, aby je předložila do mezirezortního připomínkového řízení,
2. schvaluje předložený návrh na jmenování členů a místopředsedů Odborných panelů podle M17+,
3. schválí místopředsedu Odborného panelu 6 na 329. zasedání Rady.

A11) Česko – německý dialog, dlouhodobá spolupráce a její zajištění

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí informace o rozvoji spolupráce s Fraunhofer Gesellschaft a o přípravě Czech – Fraunhofer Forum v rámci Česko-německého dialogu,
2. návazně na diskuzi k projednávaným bodům 328/A3, 328/A4 a 328/A5 žádá předsedu Technologické agentury ČR o urychlení přípravy výzvy k programu Národní centra kompetence,
3. ukládá Sekci VaVaI, aby předložila materiál s návrhem na založení Czech - Fraunhofer Forum na 329. zasedání Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Komise pro SHV obory
       a) Statut poradního orgánu pro oblast SHV
       b) Jednací řád poradního orgánu pro oblast SHV
       c) Návrh na doplnění Komise pro SHV obory

Usnesení:

Rada
1. schvaluje Statut poradního orgánu pro oblast společenských a humanitních věd,
2. schvaluje Jednací řád poradního orgánu pro oblast společenských a humanitních věd,
3. schvaluje doplnění poradního orgánu pro oblast společenských a humanitních věd o
    • doc. PhDr. Martinu Hřebíčkovou, Dr., DSc.,
    • doc. PhDr. Jitku Malečkovou, CSc.,
    • Alexandra Kleina, Ph.D.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Informace k Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016
C4) Informace o ERC CZ
C5) Poziční dokument o budoucích vztazích Spojeného království a EU v oblasti vědy a výzkumu

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy