Usnesení k jednotlivým bodům programu 329. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2017

Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 329. zasedání.

2. Zápis z 328. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 328 zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Informace k Návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí změnu detailního rozpisu výdajů dle usnesení vlády ze dne 25. září 2017 č. 674, kterým se mění usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 385,

2. ukládá Sekci VaVaI:
    a. informovat Ministerstvo financí o administrativních chybách při zpracování výdajů na VaVaI u Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a   Úřadu vlády ČR a o nápravě administrativních chyb pří přípravě návrhu rozpočtu a informovat Radu do 31. prosince 2017;
    b. s Ministerstvem průmyslu a obchodu projednat změny závazných ukazatelů na rok 2018 a s výsledkem seznámit Radu;
    c. zohlednit upřesněný rozpis výdajů na VaVaI na roky 2019 a 2020 jako výchozí podklad při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhledem na roky 2020 a 2021;
   d. při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019 zohlednit požadavky na navýšení účelové podpory rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra.

A2) Mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR uskutečněné v roce 2017

Usnesení:

Rada

1. upozorňuje, že v souladu s Národní politikou VaVaI na roky 2016 - 2020  nemohou být dotčeny principy financování velkých infrastruktur schválené usneseními vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1067 a č. 1066,

2. ukládá vytvořit koordinační skupinu Rady a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k technickému dopracování materiálu Hodnocení velkých infrastruktur dle usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1067 a č. 1066 návazně na schválenou Národní politiku VaVaI na roky 2016 – 2020,

3. požaduje, aby v rámci koordinační skupiny dle předchozího bodu bylo do materiálu dopracováno dle usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1067 a č. 1066 a usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 385 následující:
   a. postup jak bude posílena odpovědnost příjemců podpory za dosažené výsledky a účelnost všech typů výzkumných infrastruktur včetně tzv. účelové podpory na centra kompetence;
   b. vymezení rolí tzv. hostitelských organizací u příjemců podpory na velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace;
   c. konsolidace systému hodnocení velkých výzkumných infrastruktur a hodnocení výzkumných organizací s ohledem na metodiku hodnocení schválenou usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107;
   d. zohlednění hodnocení aplikovaného výzkumu podle principů uvedených v bodě II/5 usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1067,
   e. kategorizace jednotlivé výzkumné infrastruktury ve vztahu k implementaci Metodiky 2017+;
   f. zajistit, aby rozpočtové alokace na programy Národní program udržitelnosti I a Národní program udržitelnosti II byly proporcionálně zvyšovány na rozvoj výzkumných organizací, případně velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace;

4. ukládá koordinační skupině vést jednání o přípravě kompletního podkladu k posouzení dopracovaného návrhu vzhledem k jeho vztahu k řízení a efektivnímu fungování celého systému VaVaI,

5. žádá MŠMT:
    a. aby nebyly generovány závazky nad rámec střednědobých výhledů MŠMT na roky 2019 - 2020 dle usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 385 aktualizovaného usnesením vlády ze dne 25. září 2017 č. 674;
    b. o předložení dopracovaného materiálu dle předchozích bodů na zasedání Rady v lednu 2018.

A3) Implementace Metodiky 2017+
       a) Jmenování místopředsedy Odborného panelu 6
       b) Doplnění členů Odborných panelů
       c) Druhá část implementační fáze Metodiky 2017+
       d) Datové matice SCOPUS a WoS pro hodnocení dle Metodiky 2017+ v roce 2017
       e) Definice výsledků VaVaI -
ústní info

Usnesení:

Rada

1. jmenuje místopředsedou Odborného panelu 6 prof. Mgr. Jana Maluru, Ph.D.,

2. schvaluje předložený návrh na přesun a doplnění členů Odborných panelů podle Metodiky 2017+,

3. žádá Sekci VaVaI, aby v další části implementace Metodiky 2017+ postupovala v maximální koordinaci s předsedy Odborných panelů a předsedkyní KHV a jejími členy,

4. schvaluje předložené náležitosti datových matic Scopus a WoS,

5. bere na vědomí stav přípravy aktualizovaných definic výsledků výzkumu, vývoje a inovací,

6. žádá Sekci VaVaI o předložení konečné verze materiálu na listopadové zasedání Rady a o dodržení plánovaného termínu.

A4) Příprava Česko-německého strategického fóra

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Terms of reference and Statutes for the co-operation under the Czech-Fraunhofer-Forum for Applied Research,

2. schvaluje složení české části Česko-německého strategického fora,

3. žádá TA ČR s ohledem na plnění závazků vyplývajících z Česko-německého strategického dialogu s odvoláním na opatření 16 a opatření 4 a 11 Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016 až 2020 a urychlené zajištění programu Národní centra kompetence od ledna 2018,

4. žádá TA ČR o předložení informace o postupu přípravy program Národní centra kompetence na zasedání Rady v listopadu 2017 a v prosinci 2017.

A5) Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 2

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 2“,

2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A6) Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Usnesení:

Rada

1. projednala Návrh programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND,

2. zdůrazňuje potřebu systematické alokace finančních prostředků na podporu aplikovaného výzkumu,

3. ukládá Sekci VaVaI svolat jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Technologickou agenturou ČR za účasti zástupců Rady, na kterém budou vyjasněny problematické otázky případného překryvu a podmínky pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI,

4. pověřuje členy Rady - doc. Havlíčka, Ing. Palíška, doc. Machana, prof. Jurajdu a Mgr. Markse účastí na jednání podle bodu 3.,

5. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu s odvoláním na usnesení Rady 328/A6 o dopracování programu TREND podle výsledků jednání dle bodu 2., zejména o vyjasnění případných duplicit s aktivitami jiných poskytovatelů a jeho dopad na stabilitu systému podpory aplikovaného výzkumu, tak aby návrh úpravy programu TREND mohla Rada znovu projednat na svém zasedání v listopadu 2017.

A7) Kontrola NKÚ 17/15

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí rozsah a obsah podkladů předaných NKÚ dle žádosti NKÚ č. 5 ze dne 6. října 2017,

2. konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že kontrolovaným subjektem je Úřad vlády ČR, je nutno vyjasnit účel a vztah předmětu kontroly k Radě, ustavené dle zákona č. 130/2002 Sb., která je poradním orgánem vlády,

3. žádá předsedu Rady, aby pozval NKÚ na jednání Rady s cílem vyjasnit předmět a účel kontroly ve vztahu k zákonu č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,

4. žádá, aby byl s přizvaným zástupcem NKÚ na jednání Rady detailně vyjasněn a vysvětlen postup tvorby návrhu rozpočtu VaVaI a role Rady, včetně aplikace dle § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. a role poradních orgánů Rady (KHV) zejm. s ohledem na:
  
   a. kompetence Rady dle § 35 zákona č. 130/2002 Sb.;

   b. kompetence vlády a Ministerstva financí dle zákona č. 218/2000 Sb. a pravidel rozpočtové odpovědnosti;

   c. kompetence jednotlivých poskytovatelů dotací dle zákona č. 130/2002 Sb., kompetenčního zákona a zákona č. 218/2000 Sb.;

   d. kompetence vysokých škol dle zákona o vysokých školách;

   e. kompetence Akademie věd ČR dle zákona o Akademii věd ČR a zákona č. 130/2002 Sb.;

   f. a další speciální právní úpravu (zákon o VVI).

A8) Vědecká rada GA ČR
      a) Dopis prof. Michla, člena Mezinárodní rady

Usnesení:

Rada

1. vítá dopis prof. Michla a oceňuje jeho doporučení,

2. doporučuje svému předsedovi s ohledem na dopis prof. Michla odložit jmenování člena vědecké rady GA ČR,

3. ukládá Sekci VaVaI zaslat dopis prof. Michla předsednictvu GA ČR,

4. ukládá Sekci předložit doporučení prof. Michla na prosincové jednání Rady za účasti Mezinárodní rady k diskuzi.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2017 a materiál pro jednání vlády
       a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2017
       b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2017
       c) Materiál pro jednání vlády

Usnesení:

Rada

1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2017 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2017,

2. schvaluje materiál pro jednání vlády,

3. ukládá Sekci VaVaI, aby kompletní materiál zaslala do meziresortního připomínkového řízení.

B2) Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2017 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2017

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2017 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2017“,

2. ukládá Sekci VaVaI, aby informaci o schválení materiálu zaslala Grantové agentuře ČR.

B3) Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2017 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2017

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2017 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2017“,

2. ukládá Sekci VaVaI, aby informaci o schválení materiálu zaslala Technologické agentuře ČR.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Informace o ERC CZ

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 329. zasesdání RVVI
 • Zápis z 328. zasedání RVVI
 • 329/A1
 • 329/A2
 • 329/A3
 • 329/A4
 • 329/A5
 • 329/A6
 • 329/A8
 • 329/B1
 • 329/B2
 • 329/B3
 • 329/C1
 • 329/C2