Usnesení k jednotlivým bodům programu 330. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. listopadu 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 330. zasedání.

2. Zápis z 329. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 329. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2019-2021 s výhledem do roku 2025

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Pokyny Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2019-2021 s výhledem do roku 2025,

2. schvaluje Výchozí návrh Rady výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2019–2021 s výhledem do roku 2025,

3. jmenuje zpravodajem pro SR VaVaI místopředsedu Rady Mgr. Markse,

4. ukládá Sekci VaVaI rozeslat jednotlivým správcům rozpočtových kapitol dopis místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů.

A2) Velké infrastruktury VaVaI

Usnesení:

Rada žádá předsednictvo Rady, aby ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo na 331. zasedání Rady návrh materiálu k projednání dalšího postupu financování Velkých výzkumných infrastruktur dle usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1066 a č. 1067 a závěrů jednání vlády ze dne 6. listopadu 2017; součástí tohoto materiálu bude harmonogram dalšího postupu a návrh způsobu ukotvení velkých výzkumných infrastruktur do strategických dokumentů ČR a postupů systému řízení výzkumu a vývoje (včetně Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020, Metodiky hodnocení 2017+ a způsobu rozpočtování výdajů na VaV dle zákona č. 130/2002. Sb.

A3) Implementace Metodiky 2017+
      a) Informace o postupu hodnocení výzkumných organizací na národní úrovni dle Metodiky 2017+
      b) Návrh modulů 3, 4 a 5 pro kompletní hodnocení v segmentu vysokých škol
      c) Žádost o souhlas RVVI s rozpočtovým opatřením v kapitole ÚV ČR

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o postupu implementace hodnocení výzkumných organizací na národní úrovni dle Metodiky 2017+,

2. bere na vědomí předložený materiál pracovní skupiny České konference rektorů č. 7 - „Návrh modulů 3, 4 a 5 pro kompletní hodnocení v segmentu vysokých škol“, včetně finančního zabezpečení,

3. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích ÚV ČR ze státního rozpočtu ČR v roce 2017 ve výši 40 000 000 Kč,

4. ukládá Sekci VaVaI informovat ÚV ČR a všechny ostatní rozpočtové kapitoly „příjemců“ o stanovisku Rady,

5. ukládá Sekci VaVaI ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pracovní skupiny České konference rektorů připravit pro 331. zasedání Rady návrh materiálu ke schválení.

A4) Hodnocení 2016
       a) Seznam vyřazených výsledků
       b) Výsledky Hodnocení 2016

Usnesení:

Rada

1. schvaluje seznam výsledků vyřazených z Hodnocení 2016, upravený dle doporučení KHV,

2. bere na vědomí výsledek výpočtu Hodnocení 2016,

3. ukládá Sekci VaVaI předložit na 331. zasedání Rady Tabulku č. 5 – konečné výsledky hodnocení VO 2016 (roky uplatnění 2011- 2015),

4. potvrzuje, že výsledky, které nemohly být zařazeny do výpočtu pro Hodnocení 2016 z důvodu časových posunů v aktualizacích databází WoS a Scopus, budou zařazeny do Hodnocení dle Metodiky 2017+,

5. ukládá Sekci VaVaI z důvodů zvýšení důvěry ve spolehlivost a transparentnost fungování veřejných institucí všechny podklady zveřejnit a ve spolupráci s MŠMT zajistit dokončení debat o poskytnutí institucionálních finančních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací.

A5) Návrh stanoviska Rady k Návrhu na změnu Statutu Grantové agentury ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu změny Statutu Grantové agentury ČR,

2. požaduje návrh Statutu upravit ve smyslu připomínek obsažených ve stanovisku a poté jej předložit do meziresortního připomínkového řízení,

3. doporučuje vládě změnu Statutu Grantové agentury ČR schválit,

4. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Grantové agentuře ČR.

A6) Návrh stanoviska Rady k dokumentu Změna Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 až 2020 (BV III/1 – VS)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Změna Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 až 2020 (BV III/1 – VS)“,

2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu vnitra.

A7) Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Usnesení:

Rada

1. schvaluje upravené stanovisko, ve smyslu připomínek členů Rady k dokumentu „Návrh programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND“,

2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu,

3. žádá
a) MPO, aby intervence financované programem TREND řešilo komplementárně s intervencemi programu Technologické agentury „Národní centra kompetence" prostřednictvím Národních inovačních platforem RIS3,
b) Technologickou agenturu ČR, aby ve spolupráci s MPO při přípravě nových programů zohlednila program TREND,
c) MPO dopracovat v součinnosti s Komisí pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů v návrhu programu principy hodnocení programu TREND a předložit je Radě nejpozději 9. února 2018 jako podklad k dalšímu jednání o navýšení výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace,

4. konstatuje že,
a) v aktuálním střednědobém výhledu na roky 2019 a 2020 a v dlouhodobém výhledu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021 - 2024 je možné na program TREND alokovat maximálně 5 mld. Kč, včetně zohlednění změn spolufinancování Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
b) případné další navýšení rozpočtu na program TREND bude řešeno v rámci jednání při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019.

A8) Kontrola NKÚ 17/15

Usnesení:

Rada

1. konstatuje, že opakovaná neúčast předsedy NKÚ na jednání Rady nepřispěla k vyjasnění otevřených otázek,

2. konstatuje že, z dosavadního postupu, je zjevné, že NKÚ vychází z nepřesného chápání principů nastavení financování a řízení veřejné podpory VaVaI; toto vede k rozporu v chápání zákona č. 130/2002 Sb.,

3. upozorňuje NKÚ, na odborné kompetence Rady jako poradního orgánu vlády ve vztahu ke komplexnímu rozvoji systému podpory výzkumu, vývoje a inovací.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů - rámcový roční program na rok 2018

Usnesení:

Rada schvaluje rámcový roční plán Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů na rok 2018.

B2) Aktualizace IS VaVaI
       a) Plnění Koncepce rozvoje IS VaVaI na období 2016 - 2020
       b) Certifikace IS VaVaI 2.x

Usnesení:

Rada bere na vědomí plnění Koncepce rozvoje IS VaVaI na období 2016 – 2020 a certifikaci IS VaVaI 2.x.

B3) Návrh na uskutečnění společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace s Mezinárodním poradním orgánem Rady

Usnesení:

Rada

1. schvaluje uspořádání společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a mezinárodního poradního orgánu Rady,

2. ukládá Sekci VaVaI toto zasedání zajistit.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Definice druhu výsledků
C4) Informace o postupu přípravy programu TA ČR „Národní centra kompetence“
C5) Zápis z 1. jednání poradního orgánu Rady pro oblast společenských a humanitních věd
C6) Informace k Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 330. zasedání RVVI
 • Zápis z 329. zasedání RVVI
 • 330/A1
 • 330/A2
 • 330/A3
 • 330/A5
 • 330/A6
 • 330/A7
 • 330/B1
 • 330/B2
 • 330/B3
 • 330/C1
 • 330/C2
 • 330/C3
 • 330/C4
 • 330/C5
 • 330/C6