Usnesení k jednotlivým bodům programu 331. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 15. prosince 2017

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 331. zasedání.

2. Zápis z 330. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 330. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Mezinárodní rada

Usnesení:

Rada

1. vítá doporučení Mezinárodní rady ustanovit na rok 2018 předsedou Mezinárodní rady prof. Michla,

2. souhlasí s doporučeními Mezinárodní rady, vzešlými z pracovní diskuse s předsednictvy GA ČR a TA ČR ze dne 14. prosince 2017 a z diskuze na jednání Rady, které se týkaly změny evaluační kultury v ČR, včetně institucionální podpory, hodnocení projektů a velkých infrastruktur,

3. ukládá Sekci VaVaI zpracovat podrobné stanovisko obsahující doporučení Mezinárodní rady a po projednání s Mezinárodní radou jej přiložit k tomuto usnesení,

4. ukládá Sekci VaVaI zaslat usnesení se stanoviskem předsedkyni GA ČR,

5. žádá předsedkyni GA ČR o vypracování návrhu implementace doporučení, týkajících se GA ČR, který bude předložen na 333. zasedání Rady v únoru 2018,

6. žádá členy Mezinárodní rady o komentář k Analýze VaVaI 2016 do konce března 2018,

7. žádá členy Mezinárodní rady o čtvrtletní reflexi implementace Metodiky 2017+.

A2) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2019-2021 s výhledem do roku 2025

Usnesení:

Rada schvaluje Harmonogram jednání zástupců Rady a ÚV ČR se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na roky 2019-2021 včetně navrhovaných zástupců Rady.

A3) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o schválení materiálu „Definice druhů výsledků, samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací s hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ usnesením vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 837 a souhlasí se způsobem zveřejnění,

2. bere na vědomí informaci o průběhu Implementace Metodiky 2017+ na národní úrovni a konstatuje, že posun termínů hodnocení má objektivní příčiny a dle vyjádření KHV realizaci Metodiky 2017+ neohrozí,

3. bere na vědomí informaci o stavu přípravy kompletního hodnocení v segmentu VŠ,

4. žádá Sekci VaVaI, aby vyvolala jednání s MŠMT a ČKR, na kterém budou vyjasněny další kroky implementace Metodiky 2017+, a předložila výsledky tohoto jednání na 332. zasedání Rady v lednu 2018.

A4) Velké infrastruktury

Bod přerušen na další jednání Rady

A5) Hodnocení 2016

Usnesení:

Rada

1. schvaluje konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2016, s ohledem na doporučení Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů ze dne 4. prosince 2017,

2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnění výsledků hodnocení výzkumných organizací v roce 2016, tj. tabulku 5 v členění dle výzkumných organizací a jejich složek na www.vyzkum.cz a www.rvvi.cz.

A6) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016“,

2. ukládá Sekci VaVaI zajistit předložení materiálu na jednání vlády do konce roku 2017.

A7) Podpora iniciativy kvantových technologií

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí dopis předsedkyně AV ČR prof. Zažímalové,

2. žádá Sekci VaVaI, aby v této věci zahájila jednání s MPO a MŠMT.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Bioetická komise RVVI - rámcový roční plán na rok 2018

Usnesení:

Rada schvaluje rámcový roční plán Bioetické komise RVVI na rok 2018.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Informace ke kontrole NKÚ
C4) Podpora Národní RIS3 strategie z OP PIK (2015-10. 2017)

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 331. zasedání RVVI
 • Zápis z 330. zasedání RVVI
 • 331/A1
 • 331/A2
 • 331/A3
 • 331/A5
 • 331/A6
 • 331/A7
 • 331/B1
 • 331/C1
 • 331/C2
 • 331/C3
 • 331/C4