Zápis ze zasedání Bioetické komise RVVI - 25. listopadu

Jednání se konalo dne 25. listopadu 2016 na Katedře experimentální biologie rostlin, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Viničná 5, Praha 2.
Přítomni: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (předseda); prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., DrSc; prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.; prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.; prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h. c.; Mgr. Magdalena Lokayová (tajemnice)
Omluveni: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.; prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc; prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc; prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Program jednání:

1. Portál Bioetické komise

2. Plán činnosti Bioetické komise na rok 2017

3. Dotazník Rady Evropy (Oviedo Convention)

4. Různé

Úvodem předseda Bioetické komise (dále jen „komise“) přivítal členy a seznámil je s programem jednání.  


Ad 1) 
Předseda informoval přítomné členy o zprovoznění portálu komise. Portál je umístěn na webových stránkách www.vyzkum.cz v části Poradní orgány RVVI – Bioetická komise. V současné době obsahuje tyto části: důležité dokumenty, zajímavé odkazy a vyjádření Bioetické komise. Portál bude nadále průběžně doplňován a aktualizován. Členové komise se shodli, že by bylo užitečné zveřejnit seznam bioetických komisí, které působí v České republice. Předseda poté vyzval členy komise, aby i nadále dávali podněty a zasílali informace o tom, co by se mělo na portále zveřejnit. 

Ad 2)
Předseda prezentoval plán činnosti Bioetické komise pro rok 2017 a vyzval členy komise, aby přednesli své případní další návrhy. Prof. Syka přednesl návrh na uspořádání workshopu s bioetickou tématikou. Jako hlavní organizátory navrhl prof. Syka sebe a prof. Martáska. Členové komise tento návrh přivítali. Plán činnosti bude předložen ke schválení Radě pro výzkum, vývoj a inovace na její prosincové zasedání.

Ad 3)
Komise obdržela od Rady Evropy dotazník týkající se Oviedské úmluvy o lidských právech a biomedicíně (Oviedo Convention). Následovala diskuse a členové komise dospěli k závěru, že dotazník je určen pro instituce, které se intenzivně zabývají danou problematikou v praxi. Předseda požádal tajemnici komise, aby oslovila Ústav molekulární genetiky AV ČR, Biofyzikální ústav AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Masarykovu univerzitu a Univerzitu Karlovu v Praze se žádostí o vyplnění dotazníku.


Ad 4) 
Předseda seznámil členy komise se žádostí kolegy prof. Martáska o posouzení Dohody o spolupráci mezi Laboratoří reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR a reprodukčním centrem Europe IVF International s.r.o. a doporučení dalšího postupu. Členové komise doporučili obrátit se v tomto případě se žádostí o udělení souhlasu na Etickou komisi Ministerstva zdravotnictví.

Následovala zajímavá prezentace prof. Opatrného k problematice etických aspektů rozšiřování GM plodin. Prof. Opatrný informoval, že se jedná o opakující se téma na různých akcích pro odborníky i laickou veřejnost a upozornil na stále přežívající a v mnoha ohledech zavádějící mýty týkající se GM plodin. Dále prof. Opatrný vysvětlil pozitivní vliv GM plodin na populace včel. Následovala dlouhá diskuze.

Předseda komise informoval o rezignaci člena komise prof. Mlčocha. Prof. Mlčoch zašle rezignační dopis oficiální cestou. V této záležitosti bude postupováno v souladu se statutem komise.


Předseda komise poděkoval přítomným za účast a podnětnou diskusi a ukončil jednání.Zapsala: Mgr. Magdalena Lokayová
Schválil: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

 

Sdílejte na:

Přílohy