Hodnocení výsledků výzkumných organizací

Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2016 bude realizováno v souladu s platným harmonogramem Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016), schválené usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605 (dále jen „Metodika“) a bude dokončeno v roce 2017.
Termín zveřejnění výsledků hodnocení za rok 2016 bude oznámen v aktualitách.


Pilíř I. - HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ

Dle Metodiky, strana 11, kapitola V.3. platí: „V případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis (splňuje definici pro výsledek druhu J), který není zařazen ve výše jmenovaných databázích, bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro Jrec, pokud periodikum bude zařazeno na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.8). Výsledek druhu Jrec je hodnocen pouze v oborových skupinách SHVa SHVb. Součástí hodnocení výsledku Jrec je jeho fyzická verifikace příslušným Oborovým verifikačním a hodnotícím panelem.“

Odborné periodika vydané v České republice - Povinnost evidovat periodikum v evidenci Ministerstva kultury dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), se týká tištěných periodik, která vychází více než 1 ročně. Periodik vydávaných elektronicky se tato povinnost netýká. Povinné výtisky musí být evidované u některého z určených příjemců, tj. lze je dohledat: ve veřejně přístupném katalogu Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně nebo Vědecké knihovny v Olomouci.


Podpilíř I. - PEER REVIEW HODNOCENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ

Dle Metodiky, strana 12, kapitola VI., platí: „Hodnotit se budou pouze publikace, které jsou k dispozici v Národní knihovně (NK). V případě zahraničních vydavatelství je předkladatel do NK dodá na vlastní náklady. V případě hodnocení elektronických knih (On-line), které NK zatím neeviduje, je jejich hodnocení podmíněno evidenci v mezinárodních knižních nebo digitálních registrech (např. ISBN, DOI), prokazatelným doložením existence (např. html odkaz) a zajištění přístupu k elektronické knize nebo dodání kopie na hmotném nosiči.“

Předmětem hodnocení jsou jak odborné knihy, tak kapitoly v odborných knihách.

Předávání odborných knih do Národní knihovny ČR za účelem jejich hodnocení

Tištěné publikace vydané v České republice – Pro všechny výsledky druhu „B“-odborná kniha a „C“ – kapitola v odborné knize vydané v České republice má předkladatel povinnost Národní knihovně odevzdat povinné výtisky podle § 3 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb..

Elektronické publikace pro účely hodnocení: Národní knihovna připravuje elektronické úložiště a systém pro příjem, ukládání a zpřístupňování publikací ve formátu PDF, ovšem pouze těch, které budou opatřeny platnou licenční smlouvou s majitelem autorských práv.

Všechny knihy se stávají trvalou součástí fondů Národní knihovny a nevracejí se. Národní knihovna pro účely RIV neshromažďuje ani jednotlivá čísla periodik ani jakékoli části publikací, jako články nebo kapitoly, ale vždy pouze kompletní knižní tituly.

Podmínkou, aby kniha nebo kapitola v odborné knize vstoupila do Hodnocení v rámci podpíliře I. je její evidence v RIV a fyzická evidence v katalogu NK v termínu do 31. 12. 2016.


Pilíř II. - PEER REVIEW HODNOCENÍ KVALITY VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ

Údaje pro Pilíř II. týkající se údajů pro hodnocení 2016, budou předávány od jednotlivých výzkumných organizací prostřednictvím příslušného poskytovatele institucionální podpory. Předmětem předání jsou údaje evidované v RIV a uplatněné v letech 2011 až 2015 včetně.

Pravidla pro předávání, způsob hodnocení výsledků a relevantní druhy výsledků jsou stanoveny Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2015), schválenou usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605 (dále jen „Metodika“).

Podmínkou pro posouzení výsledku (např. knihy, článku v periodiku, nové technologie apod.) v panelu je přístup členů panelu k plnému textu výsledku. Pokud tato podmínka není splněna, výsledek nemůže být zařazen do kategorie A.

V případě publikačního výsledku je možné text zpřístupnit jako přílohu uloženou prostřednictvím aplikace SKV do datového úložiště.

Veškeré dokumenty budou využívány pouze pro potřeby hodnotících panelů, nebudou nikde zveřejněny ani jakýmkoliv způsobem dále šířeny.

 

Technická podpora:

Ing. Miroslav Rychtařík - 224003848, rychtarik.miroslav@vlada.cz

 


Pilíř III. - Smluvní výzkum

Předávání údajů o smluvním výzkumu vychází z platné Metodiky. Metodika v souladu se zněním § 5a odst. 2 písm. b) zákona tvoří pouze jeden z podkladů, ze kterých vychází Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) při přípravě návrhu státního rozpočtu na oblast výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“). Metodika je strukturována do tří propojených pilířů, které se uplatní ve vzájemné součinnosti. Ve III. pilíři se hodnotí výsledky aplikovaného výzkumu a bodové skóre se odvíjí kromě jiného i z objemu finanční podpory smluvního výzkumu.

Údaje o smluvním výzkumu nejsou součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Předání údajů o smluvním výzkumu není pro danou výzkumnou organizaci (dále jen „VO“) povinnost. Předané údaje o smluvním výzkumu (o jednotlivých smlouvách) budou mít důvěrných charakter a nebudou zveřejněny, budou sloužit jen pro potřeby stanovení počtu bodů za smluvní výzkum realizovaný danou VO a též pro získání podkladových dat k ověření korektnosti předávaných položek týkajících se smluvního výzkumu. Jediné, co bude zveřejněno ve vztahu ke smluvnímu výzkumu, budou sumární údaje o finančních prostředcích dané VO, tj. celková suma těchto prostředků.
RVVI nebude zveřejňovat žádné údaje o zadavatelích smluvního výzkumu, ani údaje o jednotlivých smlouvách – předmět, specifické finanční údaje apod. RVVI může jmenovat či pověřit osoby, které budou provádět ověření údajů o smluvním výzkumu na místě u jednotlivých VO za účelem zjištění případných nedostatků či neoprávněně vykazovaných údajů.

Termín pro předání údajů ze strany poskytovatele na RVVI je 31. 3. 2017.

Informace k předávání údajů o smluvním výzkumu naleznete zde.

Sdílejte na:

Přílohy