Zápis ze zasedání Bioetické komise RVVI - 26. května 2017

Jednání se konalo dne 26. května 2017 v Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV), Průmyslová 595, Vestec.
Přítomni: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (předseda); DrSc.; prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.; prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.; prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.; prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.; prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc..; Mgr. Magdalena Lokayová (tajemnice)

Omluveni: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.; prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.; prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.; prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Program jednání:

  1. Kvalita řešení bioetických otázek v budoucím systému hodnocení výzkumu
  2. Prezentace BIOCEVu a jeho činnosti v oblasti bioetiky
  3. Různé


Úvodem prof. Martásek přivítal členy Bioetické komise (dále jen „komise“) na půdě Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV). Předseda komise seznámil přítomné členy s programem jednání.  

Ad 1) 
Předseda komise informoval přítomné členy o základních principech nového systému hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“). Hodnocení bude realizováno v pěti základních modulech, kterými jsou: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance, Viabilita/Životaschopnost, Strategie a koncepce. 
Komise se shodla na tom, že by bylo vhodné a užitečné, aby jedním z aspektů hodnocení bylo také hledisko, zdali se daná instituce zabývá etickými otázkami. Tento aspekt by mohl dle komise být zařazen do modulu „Viabilita“ nebo „Společenská relevance“. Vyjádření komise je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněno v rámci portálu na webových stránkách www.vyzkum.cz.

Ad 2)

Prof. Martásek provedl členy komise vybranými pracovišti BIOCEVu, seznámil je se strukturou tohoto výzkumného centra a jeho hlavními výzkumnými aktivitami.

Ad 3)
Prof. Opatrný informoval členy komise o semináři „Perspektivy genetických modifikací v biomedicíně a zemědělství“, který proběhl dne 3. května 2017 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jednalo se o součást cyklu seminářů „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“, které PS pořádá ve spolupráci s Akademií věd pro poslance. Hlavní témata se týkala jednak problematiky GM plodin a živočichů, jednak technologie a praktického využití genových editací. K tématu byla vydána souborná publikace (EASAC policy report 31):
https://www.knaw.nl/shared/resources/internationaal/bestanden/easac-report-31-on-genome-editing-20170323

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a diskusi a ukončil jednání.

Zapsala: Mgr. Magdalena Lokayová
Schválil: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.


Sdílejte na:

Přílohy