Usnesení k jednotlivým bodům programu 332. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 2. února 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 332. zasedání.

2. Zápis z 331. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 331. zasedání.

3. Zápis z mimořádného zasedání 4. ledna 2018

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání 4. ledna 2018.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0) Návrh na jmenování místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Usnesení:

Rada schvaluje výsledek tajné volby na uvolněné místo místopředsedy Rady. V tajné volbě byl zvolen místopředsedou Rady doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

A1) Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2018

Usnesení:

Rada schvaluje materiál „Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2018“, ve znění připomínek členů Rady.

A2) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2019-2021 s výhledem do roku 2025

Usnesení:

Rada schvaluje upravený „Harmonogram jednání zástupců RVVI a ÚV ČR se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2019 – 2021“.

Další jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

A3) Strategie podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období do roku 2022

Usnesení:

Rada žádá MŠMT o předložení přehledné analýzy plnění mise a financování jednotlivých výzkumných infrastruktur. Analýza dle jednotlivých výzkumných infrastruktur bude zahrnovat dosud vynaložené výdaje z veřejných zdrojů, příklady konkrétního přínosu jednotlivých výzkumných infrastruktur, požadované finanční prostředky do roku 2022 celkem ze všech veřejných zdrojů a členění na investiční a neinvestiční, předpokládané přínosy pro výzkum v ČR, společenskou relevanci a indikátory úspěšnosti a efektivity provozu dle Metodiky 2017+ (business plány jednotlivých velkých výzkumných infrastruktur a výzkumných infrastruktur včleněných do velkých výzkumných center vybudovaných v rámci OP VaVpI).

A4) Rezignace prof. Roithové na funkci členky předsednictva Grantové agentury ČR

Usnesení:

Rada žádá svého předsedu o předložení materiálu „Návrh na odvolání členky předsednictva Grantové agentury ČR“ na nejbližší zasedání vlády.

A5) Představení plánu činnosti Mezinárodní rady

Usnesení:

Rada

1. schvaluje plán činnosti Mezinárodní rady na rok 2018,
2. ukládá zpravodaji dr. Havlasovi, aby ve spolupráci s Odborem RVVI zajistil podporu činnosti Mezinárodní rady.

A6) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. ustavuje Odborný orgán hodnotitelů jako odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb.,
2. schvaluje Statut Odborného orgánu hodnotitelů a Jednací řád Odborného orgánu hodnotitelů,
3. navrhuje předsedovi Rady, aby byla prof. Ing. Jitka Moravcová jmenována předsedkyní Odborného orgánu hodnotitelů.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z jednání vlády
C2) Změny IS VaVaI v roce 2018 oproti roku 2017

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy