Usnesení k jednotlivým bodům programu 333. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 22. února 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 333. zasedání.

2. Zápis z 332. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 332. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2019-2021 s výhledem do roku 2025

Usnesení:

Rada

1. ukládá místopředsedovi Rady doc. Havlíčkovi
    a) dodržet pro rok 2019 střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na VaVaI ve výši 36.989 mil. Kč, pro rok 2020 ve výši 37.492 mil. Kč a pro rok   2021 ve výši 37.492 mil. Kč,
   b) nastavit maximální objem financování provozních výdajů na velké výzkumné infrastruktury na roky 2019 až 2021 ve výši 1.720 mil. Kč ročně,
   c) vyhodnotit alokace finančních prostředků a navrhnout případné změny;

2. přerušuje další jednání o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI do 334. zasedání Rady.

A2) Projekty z prioritních os 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - účast pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Plagy

Usnesení:

Rada

1. ukládá 1. místopředsedovi Rady prof. Dvořákovi a místopředsedovi Rady doc. Havlíčkovi, aby ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy doplnili a vyhodnotili podklady předané dle usnesení Rady k bodu 332/A3 a zprávu předložili na 334. zasedání Rady,

2. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy o předložení podkladů týkajících se velkých výzkumných infrastruktur v členění dle usnesení Rady k bodu 332/A3.

A3) Financování aplikovaného výzkumu - účast pana ministra průmyslu a obchodu Ing. Hünera

Usnesení:

Rada

1. ukládá členu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Palíškovi a řediteli Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Markovi vyvolat urychleně jednání se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury České republiky a dosáhnout dohody o spolupráci v podpoře aplikovaného výzkumu,

2. ukládá Ing. Palíškovi podat zprávu o výsledku jednání na 335. zasedání Rady.

A4) Problematika daňových odpočtů na výzkum - účast paní ministryně financí dr. Schillerové

Usnesení:

Rada

1. považuje daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje za plnohodnotnou součást státní podpory VaVaI a konkurenceschopnosti ČR,

2. doporučuje zachovat prvek novosti jako klíčové kritérium oprávněnosti daňových odpočtů na výzkum a vývoj,

3. vyzývá Ministerstvo financí ke školícím aktivitám o prvku novosti a důkazních prostředcích k uplatnění daňového odpočtu,

4. doporučuje změnu paragrafu 34 c) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tak aby bylo umožněno schválení projektu výzkumu a vývoje daňovým poplatníkem nejpozději do lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém je odpočet na výzkum a vývoj pro projekt výzkumu a vývoje poprvé uplatněn,

5. doporučuje svému předsedovi, aby požádal ministryni financí, ve spolupráci s místopředsedou Rady doc. Havlíčkem a ve spolupráci s organizačně průřezovou pracovní skupinou (SP ČR, AVO, AMSP ČR), o návrh analýzy a případný návrh změn v systému daňových odpočtů na výzkum a vývoj podle rakouského vzoru,

6. ukládá místopředsedovi Rady doc. Havlíčkovi podat zprávu o výsledku jednání na 335. zasedání Rady, na které bude přizvána i paní ministryně financí.

A5) Stanovisko Rady k Návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k „Návrhu programu podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výzva k podávání návrhů na členy Bioetické komise RVVI

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů na členy Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zveřejnit výzvu na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B2) Výzva k podání návrhu na 1 členku / člena předsednictva Grantové agentury ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text výzvy k podání návrhu na 1 členku/člena předsednictva Grantové agentury ČR,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit výzvu na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B3) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada bere na vědomí ústní informaci o Implementaci Metodiky 2017+.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Zpráva o předsednictví TAFTIE v roce 2017 (materiál TA ČR)

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy