Usnesení k jednotlivým bodům programu 334. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. března 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 334. zasedání.

2. Zápis z 333. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 333. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025

Usnesení:

Rada

1. konstatuje, že návrh rozpočtu na rok 2019 je o 2,145 mld. Kč vyšší než aktuální rozpočet na rok 2018 a výše vládou schváleného střednědobého výhledu na rok 2020 bude zachována,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace do materiálu zapracovat úpravu návrhu rozpočtu na rok 2019 (zapojení úspor z předchozích let – nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 1 mld. Kč) tak, že konečný návrh rozpočtu na rok 2019 bude činit 35,988 mld. Kč; úprava bude provedena v členění na jednotlivé poskytovatele dle projednané tabulky; detailní členění do jednotlivých položek rozpočtu bude provedeno na základě návrhu poskytovatelů v rámci mezirezortního připomínkového řízení, 
3. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025“ po zapracování závěrů jednání Rady dle předchozího bodu,
4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace rozeslat výše uvedený materiál po úpravě ve smyslu závěrů 334. zasedání Rady do meziresortního připomínkového řízení,
5. ukládá místopředsedovi Rady doc. Havlíčkovi v součinnosti s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace projednat a zpracovat návrh na vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení a předložit materiál k projednání na 335. zasedání Rady,
6. ukládá odboru RVV předložit Radě podrobnou analýzu nespotřebovaných výdajů jednotlivých resortů ve výši 6,9 mld. Kč na další zasedání Rady.

A2) Návrh stanoviska Rady k Návrhu změny programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh na změny programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu.

A3) Velké výzkumné infrastruktury - účast pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Plagy

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci místopředsedy Rady doc. Havlíčka o spolupráci Rady pro výzkum, vývoj a inovace v dané věci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
2. bere na vědomí informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rozeslání dotazníků k velkým výzkumným infrastrukturám.

A4) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o konferencích Implementace Metodiky 2017+ v Olomouci dne 15. března 2018 a v Praze dne 20. března 2018,
2. ukládá 1. místopředsedovi Rady prof. Dvořákovi a člence Rady prof. Moravcové, aby ve spolupráci s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistili uspořádání konference Implementace Metodiky 2017+ v Brně.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Hodnocení výsledků programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Hodnocení programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit dokument na jednání vlády pro informaci.

B2) Hodnocení výsledků programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Hodnocení výsledků programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST“,
2. doporučuje 1. místopředsedovi prof. Dvořákovi, aby zahájil diskuzi o alternativních cestách spolupráce se Státem Izrael,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit dokument na jednání vlády pro informaci.

B3) Hodnocení výsledků programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2010 - 2015

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Hodnocení výsledků programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2010 – 2015“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit dokument na jednání vlády pro informaci.

B4) Žádost TA ČR o souhlas Rady se systémovým navýšením funkčních míst a s rozpočtovým opatřením

Usnesení:

Rada

1. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích Technologické agentury ČR ze státního rozpočtu ČR v roce 2018 ve výši 1 200 000 Kč dle požadavku Technologické agentury ČR,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace informovat Technologickou agenturu ČR o stanovisku Rady.

B5) Žádost MŠMT o jmenování zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace do Rady pro velké výzkumné infrastruktury

Usnesení:

Rada doporučuje svému předsedovi jmenovat zástupcem Rady pro výzkum, vývoj a inovace do Rady pro velké výzkumné infrastruktury RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání podvýboru pro vědu, výzkum a inovace a podvýboru pro vědu a vysoké školy PS ČR
C2) Informace o jednání pracovní skupiny k problematice daňových odpočtů na výzkum ze dne 23. 3. 2018
C3) Informace o jednáních MPO/TA ČR
C4) Informace o přesunu agendy RIS3 na MPO
C5) Informace k Programu aplikovaného výzkumu Smart food and  „farming“ SMART Ministerstva zemědělství

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh program 334. zasedání RVVI
 • Zápis z 333. zasedání RVVI upr.
 • 334/A1
 • 334/A2
 • 334/A4
 • 334/B1
 • 334/B2
 • 334/B3
 • 334/B4
 • 334/B5
 • 334/C4
 • 334/C5