Usnesení k jednotlivým bodům programu 335. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. dubna 2018

 1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 335. zasedání.

2. Zápis z 333. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje upravený zápis z 333. zasedání.

3. Zápis z 334. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 334. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada

 1. konstatuje, že předložený návrh rozpočtu byl projednán se všemi připomínkovými místy bez rozporu,
 2. schvaluje využití rezervy (alokované v kapitole ÚV ČR) takto:
      a. v roce 2020 ve výši 70 mil. Kč - MŠMT (RVO), 60 mil. Kč AV ČR,
      b. v roce 2021 ve výši 70 mil. Kč - MŠMT (RVO), 60 mil. Kč AV ČR,
 3. schvaluje předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025“ včetně vypořádání mezirezortního připomínkového řízení, po úpravách dle jednání Rady,
 4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit tento materiál na jednání vlády,
 5. bere na vědomí vypořádání připomínek Rady k Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí ČR na roky 2019 -2021,
 6. ukládá předsednictvu Rady, aby projednalo s předsednictvem Grantové agentury ČR implementaci nového programu ERC.CZ.

A2) Velké výzkumné infrastruktury - účast pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Plagy

Usnesení:

Rada

 1. bere na vědomí dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 11. dubna 2018 č.j. MSMT-9449/2018-1 a zápis z 6. zasedání Rady pro velké výzkumné infrastruktury,
 2. vítá poskytnutí podrobnějších podkladů o tzv. VaVpI centrech a velkých výzkumných infrastrukturách od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že stanovisko k této problematice Rada projedná na mimořádném zasedání Rady dne 7. září 2018
 3. konstatuje s odvoláním na výsledky jednání mezi zástupci Rady a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19. dubna 2018, že v návrhu státního rozpočtu VaVaI (schváleném usnesením 335/A1) je limit účelové podpory na projekty velkých výzkumných infrastruktur pro roky 2019 - 2020 nastaven prozatím ve stávající výši 1 720 mil. Kč, a to až do ukončení analýz podkladů, zaslaných Radě dne 19. dubna 2018, na základě usnesení Rady 332/A3 ze dne 2. února 2018,
 4. obratem zahájí analýzu podkladů a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připraví závěrečnou zprávu, na základě které navrhne limit výdajů pro velké výzkumné infrastruktury ve střednědobém horizontu, a to nejpozději do 7. září 2018, přičemž průběžný termín k projednání analýzy bude 29. června 2018 (usnesení k tomuto podbodu bylo změněno usnesením z 336. zasedání Rady k bodu A2, podbod 3),
 5. pověřuje místopředsedu Rady doc. Havlíčka ustavením pracovní skupiny ke zpracování analýzy podkladů podle bodu 4 tohoto usnesení.

A3) Problematika daňových odpočtů na výzkum

Usnesení:

Rada

 1. bere na vědomí informaci o jednání pracovní skupiny k problematice daňových odpočtů na výzkum, které se uskutečnilo dne 20. dubna 2018, a o analýze zpracované Ministerstvem financí a námětech podnikatelské sféry,
 2. žádá pracovní skupinu o předložení závěrů a doporučení na 337. zasedání Rady v červnu 2018, na jejichž základě a na základě analýzy zpracované Ministerstvem financí doporučí další postup,
 3. pověřuje místopředsedu Rady doc. Havlíčka další komunikací s paní ministryní financí a odpovědnými zástupci Ministerstva financí a generálního finančního ředitelství.

A4) Financování aplikovaného výzkumu (MPO/TA ČR)

Usnesení:

Rada

 1. souhlasí s principy financování aplikovaného výzkumu (MPO/TA ČR) uvedenými v předloženém materiálu,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace připravit návrh legislativního řešení jako součást jednoho z témat pro novelu zákona č. 130/2002 Sb., a předložit ho na 336. zasedání Rady.

A5) Návrh na jmenování 1 člena předsednictva Grantové agentury ČR

Usnesení:

Rada

 1. navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Rostislava Drochytku, CSc., MBA členem předsednictva GA ČR,
 2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
 3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A6) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

 1. bere na vědomí informaci o postupu implementace Metodiky 2017+,
 2. schvaluje předložený návrh členů Odborného orgánu hodnotitelů,
 3. bere na vědomí rozbor právního základu pro Hodnocení dle Metodiky 2017+,
 4. pověřuje 1. místopředsedu Rady prof. Dvořáka, aby ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy koordinoval pokračující práce na přípravě hodnocení dle Metodiky 2017+ pro segment vysokých škol a na dalším 336. zasedání Rady podal podrobnější informaci, zejména k přípravě modulů 3 až 5,
 5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace připravit ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy návrh změny § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. jako součást jednoho z témat pro novelu tohoto zákona a předložit ho na 336. zasedání Rady,
 6. ukládá 1. místopředsedovi Rady prof. Dvořákovi a předsedkyni Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů prof. Moravcové, aby na další zasedání Rady předložili návrh na jmenování akademického koordinátora Hodnocení dle Metodiky 2017+ a návrh úpravy stanov Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů ve smyslu přizpůsobení se požadavkům plynoucím z Hodnocení dle Metodiky 2017+.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2017

Usnesení:

Rada

 1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2017“, která byla vypracována podle závazné osnovy,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B2) Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2018

Usnesení:

Rada

 1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2018,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace plnění úkolů dle Harmonogramu,
 3. ukládá předsednictvu Rady zahájit diskuzi o budoucnosti národní ceny vlády a jednání s organizátorem, společností Česká hlava PROJEKT, z.ú.

B3) Mezinárodní rada

Usnesení:

Rada

 1. schvaluje uspořádání společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Mezinárodní Rady ve dnech 24. a 25. května 2018,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace toto zasedání zajistit.

B4) Výzva k podávání návrhů na členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Usnesení:

Rada

 1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů na členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit výzvu na webu www.vyzkum.cz.

C) BODY PRO INFORMACI


C1) Informace z jednání vlády
C2) Hodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2016
C3) Informace z jednání ČKR dne 12. dubna 2018

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy