Usnesení k jednotlivým bodům programu 336. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. května 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 336. zasedání.

2. Zápis z 335. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 335. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Mezinárodní rada

Usnesení:

Rada vyslechla a bere na vědomí informaci o pracovním setkání Mezinárodní rady a členů Rady dne 24. května 2018, na kterém byly dohodnuty tyto body:
     a. zasazení Mezinárodní rady do struktury Rady,
     b. spolupráce Mezinárodní rady v nastavování vnitřních procesů grantových agentur při sestavování vědecké rady Grantové agentury ČR,
     c. aktivní účast při zavádění nového hodnocení výzkumných organizací (METODIKA 2017+),
     d. další termín jednání s Mezinárodní radou se uskuteční 29.-30. listopadu 2018.

A2) Velké výzkumné infrastruktury

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí ústní informace o velkých výzkumných infrastrukturách,

2. žádá ministra školství mládeže a tělovýchovy o vypracování a předložení ekonomické analýzy udržitelnosti a dalšího financování velkých výzkumných infrastruktur společně se schválenými projekty velkých výzkumných infrastruktur do 30. července 2018,

3. mění na základě informace místopředsedy Rady doc. Havlíčka usnesení z 335. zasedání Rady k bodu A2, v podbodě 4, druhá část tak, že na zasedání Rady dne 29. června 2018 bude vzhledem ke komplexnosti problematiky podána pouze informace o průběhu prací pracovní skupiny.

A3) Implementace Metodiky 2017+
      a) Implementace Metodiky 2017+ pro segment vysokých škol
      b) Informace o modulech 1 a 2
      c) Harmonogram pro Hodnocení dle Metodiky 2017+prováděného v roce 2018
      d) Zpráva o průběhu konference „Implementace Metodiky 2017+“ v Brně

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci 1. místopředsedy Rady prof. Dvořáka o implementaci Metodiky 2017+ pro segment vysokých škol,

2. bere na vědomí ústní informaci o průběhu hodnocení dle Metodiky 2017+ a schvaluje zveřejnění oborových bibliometrických analýz dle Metodiky 2017+ na www.rvvi.cz,

3. žádá prof. Ing. Michaela Šebka, DrSc., aby se ujal koncepční koordinace hodnocení dle Metodiky 2017+ a pověřuje 1. místopředsedu Rady prof. Dvořáka a ředitele Odboru Rady Ing. Marka, aby v případě souhlasu prof. Šebka zajistili administrativní záležitosti v této věci,

4. schvaluje Harmonogram pro Hodnocení dle Metodiky 2017+ prováděného v roce 2018,

5. bere na vědomí zprávu o navazující konferenci „Implementace Metodiky 2017+“.

A4) Témata novelizace zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

Rada

1. schvaluje témata novelizace zákona č. 130/2002 Sb. jako výchozí dokument pro jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem průmyslu a dopravy, vysokých škol a Akademie věd ČR ve společné pracovní skupině,

2. souhlasí s ustavením pracovní skupiny ve složení - zástupci Rady, Odboru Rady, Odboru poradců a analýz (Ing. Rut Bízková), vysokých škol, Akademie věd, Svazu průmyslu a dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu a žádá tyto subjekty o jmenování zástupců do této pracovní skupiny,

3. určuje zpravodaji Rady k této problematice místopředsedu Rady dr. Barana, Ing. Kouřila a Ing. Palíška,

4. ukládá zpravodajům a Odboru Rady předložit informaci o postupu práce na 338. zasedání Rady v září 2018.

A5) Návrh na jmenování členů Bioetické komise

Usnesení:

Rada

1. navrhuje jmenovat členy Bioetické komise prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc. a prof. PhDr. Petra Jemelku, Dr. na 2. funkční období,

2. schvaluje výsledky tajných voleb členů Bioetické komise,

3. navrhuje jmenovat členy Bioetické komise - Ing. Miroslava Anděrová, CSc., prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D, M.Sc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. na 1. funkční období.

A6) Výzva k podání návrhu na 1 členku / člena předsednictva Grantové agentury ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text výzvy k podání návrhu na 1 členku/člena předsednictva Grantové agentury ČR,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit výzvu na webových stránkách www.vyzkum.cz.

A7) Zadání pro aktualizaci Národní politiky VaVaI ČR na léta 2016 – 2020

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh zadání pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 jako výchozí dokument pro projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími relevantními partnery v oblasti VaVaI,
2. bere na vědomí první pracovní verzi Zprávy o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020,

3. souhlasí s ustavením pracovní skupiny k aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, složené ze zástupců Rady, Odboru poradců a analýz (Ing. Rut Bízková), Odboru Rady, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu a žádá obě ministerstva o jmenování svých zástupců do této pracovní skupiny,

4. ukládá zpravodajům Rady Ing. Palíškovi, dr. Baranovi a Ing. Kouřilovi a Odboru Rady předložit na:
    a) 338. zasedání Rady
- druhou pracovní verzi Zprávy o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020,
- informaci o průběhu prací na aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020,
   b) 339. zasedání Rady
- návrh zadání pro přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na období po roce 2020 ve spolupráci s MŠMT.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh na jmenování člena a předsedy „Poradního orgánu Rady pro oblast společenských a humanitních věd“

Usnesení:

Rada navrhuje svému předsedovi jmenovat členem a předsedou Poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro oblast společenských a humanitních věd prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z jednání vlády
C2) Výsledky meziročních kontrol IS VaVaI
C3) Národní RIS3 strategie – Zpráva o realizaci 2017, Plán implementace 2018 – 2019
C4) Návrh na změnu Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
C5) Informace k úpravám IS VaVaI 2.0

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy