Usnesení k jednotlivým bodům programu 337. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. června 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 337. zasedání.

2. Zápis z 336. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 336. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Řešení daňových odpočtů na VaV

Usnesení:

Rada

1. nadále pokládá daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje za plnohodnotnou součást státní podpory VaVaI a konkurenceschopnosti ČR a považuje za důležité je dále rozvíjet,

2. oceňuje, že zástupci podnikatelské sféry, Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství nalezli společný kompromis, který přibližuje režim odpočtů k nejvyspělejším zemím EU, snižuje nejistotu jejich uživatelů a současně nezvyšuje riziko jejich zneužívání,

3. schvaluje dohodnutá opatření připravená pracovní skupinou pro daňové odpočty na výzkum a vývoj a doporučuje jejich realizaci dle uvedených úkolů co nejdříve,

4. doporučuje svému předsedovi, aby požádal ministryni financí o přípravu novelizace Zákona o daních z příjmu ze strany Ministerstva financí, jejíž finální znění bude plně v souladu s cíli a závěry pracovní skupiny a návazně o realizaci úprav příslušných metodických a informačních materiálů,

5. ukládá místopředsedovi Rady doc. Havlíčkovi, aby do konce roku 2018 podal zprávu o realizaci schválených opatření a následně každoročně zprávu o fungování odpočtů na VaV,

6. ukládá místopředsedovi Rady doc. Havlíčkovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace do konce října 2018 předložit návrh realizace školení včetně harmonogramu,

7. pověřuje místopředsedu Rady doc. Havlíčka, aby pokračoval v průběžných setkáváních pracovní skupiny, monitoroval zavádění nového režimu odpočtů a v případě zásadních neshod, které by vedly k omezení výzkumných a vývojových aktivit firem nebo naopak ke zneužívání odpočtů, obratem informoval Radu.

A2) Analýza dopadů grantové podpory GA ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Analýzu dopadů grantové podpory GA ČR“,

2. ukládá předsednictvu Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členům Rady prof. Jungwirthovi a prof. Jurajdovi projednat tento materiál ve smyslu připomínek RVVI s předsednictvem GA ČR a následně připravit materiál pro předložení mezinárodní Radě,

3. určuje zpravodajem Rady ve věci podpory účasti v ERC prof. Jungwirtha a pověřuje ho, aby ve spolupráci s předsednictvem Rady navrhl technické řešení tohoto problému,

4. žádá předsednictvo GA ČR a zpravodaje pro rozpočet doc. Havlíčka, aby financování programu EXPRO bylo zahrnuto do jednání o návrhu výdajů SR VaVaI na rok 2020,

5. ukládá Odboru RVVI připravit návrh změny struktury CEP ve smyslu diskuze.

A3) Implementace Metodiky 2017+
       a) Implementace Metodiky 2017+ pro segment vysokých škol
       b) Informace o modulech 1 a 2
       c) Hodnocení výsledků v roce 2018
       d) Datové matice WoS a SCOPUS pro hodnocení dle Metodiky 2017+ v roce 2018
       e) Zpráva o průběhu navazujících konferencí „Implementace Metodiky 2017+“

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí ústní informaci 1. místopředsedy Rady prof. Dvořáka o implementaci Metodiky 2017+ pro segment vysokých škol,

 

2. bere na vědomí ústní informaci o průběhu hodnocení podle Metodiky 2017+ na národní úrovni podle Modulu 1 a Modulu 2,

3. souhlasí s ukončením hodnocení výsledků uplatněných v roce 2016 v rámci prvního roku její implementace,

4. bere na vědomí informaci, že výsledky RIV uplatněné v roce 2017 budou předloženy k verifikaci, bibliometrizovatelné výsledky vstupují do hodnocení v druhém roce implementace automaticky, max. 10 % nebibliometrizovatelných výsledků budou hodnocené organizace v souladu s Harmonogramem pro Hodnocení dle Metodiky 2017+ prováděného v roce 2018 schváleném na 336. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. května 2018 přihlašovat do aplikace SKV buď podle kritéria přínos k poznání, nebo podle kritéria společenská relevance v termínu 1. 8. – 15. 10. 2018,

5. schvaluje materiály „Hodnocení výsledků v roce 2018“ a „Datové matice WoS a SCOPUS pro hodnocení dle Metodiky 2017+ v roce 2018“,

6. ukládá:
a) předsednictvu Rady připravit a vyhlásit během měsíce července a srpna další kolo Výzvy k podávání návrhů kandidátů na doplnění Odborného orgánu hodnotitelů s důrazem na zapojení zahraničních hodnotitelů tam, kde je to vhodné a účelné;
b) Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit jmenný seznam členů Odborných panelů pro hodnocení v roce 2018 a následně seznámit členy Odborných panelů s aktualizovanou databází pro výběr do Odborného orgánu hodnotitelů,

7. bere na vědomí zprávu o průběhu navazujících konferencí „Implementace Metodiky 2017+“ a souhlasí s uspořádáním dalšího kola konferencí počínaje zářím 2018.

A4) Návrh na jmenování členů Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů

Usnesení:

Rada

1. schvaluje výsledky tajných voleb, na základě kterých byli navrženi na členy KHV - doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prof. Ing. Michael Šebek, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., 

2. navrhuje předsedovi Rady jmenovat prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc. předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů,

3. pověřuje prof. Dvořáka svoláním mimořádného zasedání Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů.

A5) Výsledky jednání pracovní skupiny k aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
       a) Zápis z jednání pracovní skupiny k aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
       b) Programové prohlášení vlády ČR - část o vědě a výzkumu

Usnesení k bodu 337/A5 a):

Rada

1. schvaluje doporučení pracovní skupiny k aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací neprovádět do konce roku 2018 zásadní aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020,

2. mění usnesení Rady z 336. zasedání k bodu A7, bod 4 písm. b) a doporučuje zpravodajům Rady Ing. Palíškovi, dr. Baranovi a Ing. Kouřilovi, aby ve spolupráci s pracovní skupinou k aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací připravili průběžnou zprávu k zadání pro přípravu nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na období po roce 2020 tak, aby byl předložen Radě na 338. zasedání Rady,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit zpracování analytických podkladů pro novou Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na období po roce 2020.

Usnesení k bodu 337/A5 b):

Rada

1. přerušuje jednání k bodu A5 b),

2. žádá členy Rady o zaslání připomínek k materiálu „Programové prohlášení vlády - část o vědě a výzkumu“ v termínu do 8. července 2018,

3. pověřuje předsednictvo Rady zapracováním připomínek do tohoto materiálu,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zveřejnil dle připomínek členů Rady upravený materiál na www.vyzkum.cz.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady GA ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady GA ČR,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz,

3. žádá zpravodaje Rady dr. Havlase a předsedu Mezinárodní rady prof. Michla o zajištění spolupráce Mezinárodní rady při nominaci vhodných kandidátů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady GA ČR.

B2) Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky /členy a předsedkyni / předsedu výzkumné rady TA ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na členky / členy a předsedkyni / předsedu výzkumné rady Technologické agentury České republiky,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

B3) Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020
       a) Stav přípravy otevřeného přístupu k vědeckým informacím
       b) Nelegislativní úkol vlády „Akční plán k Národní strategii“

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí „Commission Recommendation of 25. 4. 2018 on access to and preservation of scientific information“ a informaci o stavu přípravy otevřeného přístupu k vědeckým informacím,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zahájit kroky k naplnění jednotlivých bodů „Commission Recommendation of 25. 4. 2018 on access to and preservation of scientific information“ a zapracovat je dle „Akčního plánu k Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020“,

3. doporučuje posun úkolu vlády ČR uložený usnesením vlády ze dne 14. června 2017 č. 444, bod II. 1 a) k „Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020“ na termín březen 2019.

B4) Pověření předsednictva Rady vyřizováním neodkladných záležitostí mezi 337. a mimořádným zasedáním Rady

Usnesení:

Rada

1. pověřuje předsednictvo Rady vyřizováním neodkladných záležitostí mezi 337. a mimořádným zasedáním Rady,

2. žádá předsednictvo Rady, aby na mimořádném zasedání Rady dne 7. září 2018 podalo zprávu o jednáních uskutečněných během tohoto období.

B5) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu TA ČR

Usnesení.

Rada

1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Technologické agentury České republiky,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o zahájení úvodních jednání k přípravě rozpočtu na VaVaI na období let 2020 - 2022
C2) Informace o průběhu prací pracovní skupiny k velkým výzkumným infrastrukturám
C3) Informace o odstoupení z funkce člena Mezinárodní rady
C4) Informace k provozu IS VaVaI 2.0 (2016-2018)
C5) Informace k úpravám IS VaVaI 2.0 v roce 2018
C6) Informace o vyhodnocení sběru dat do RIV 2018
C7) Žádost o výjimku z povinného používání Národního elektronického nástroje při zadávání veřejných zakázek
C8) Rezignace předsedy TA ČR
C9) Zápis z jednání Pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb.
C10) Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Fr. Běhounka za rok 2018

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) Různé

Usnesení:

Rada se znepokojením sleduje situaci na ČVUT, která byla vyvolána odvoláním prof. Maříka z pozice ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).  Tato skutečnost významně poškozuje reputaci českého vysokého školství a výzkumu v národním i mezinárodním rámci. Rada vyzývá vedení ČVUT k řešení této situace.

Pozn.: člen Rady - prof. Mařík se projednávání tohoto bodu neúčastnil (nebyl přítomen v jednacím sále).

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 337. zasedání RVVI
 • Zápis z 336. zasedání RVVI
 • 337/A1
 • 337/A2
 • 337/A3
 • 337/A4
 • 337/A5
 • 337/B1
 • 337/B2
 • 337/B3
 • 337/B4
 • 337/B5
 • 337/C1
 • 337/C3
 • 337/C4
 • 337/C5
 • 337/C6
 • 337/C7
 • 337/C8
 • 337/C9
 • 337/C10