Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 7. září 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program mimořádného zasedání dne 7. září 2018.

2. Zápis z 337. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 337. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0) Návrh na jmenování
      a) místopředsedů a 1. místopředsedy Rady
      b) předsedů odborných a poradních orgánů Rady (KHV, Komise SHV, Bioetické komise)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje výsledek tajné volby, ve které byli zvoleni prof. Dvořák 1. místopředsedou Rady a dr. Baran a doc. Havlíček místopředsedy Rady,

2. schvaluje výsledek tajné volby, na základě které navrhuje svému předsedovi jmenovat členem a předsedou Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů prof. Dvořáka,

3. schvaluje výsledek tajné volby, na základě které navrhuje svému předsedovi jmenovat členem a předsedou Poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro oblast společenských a humanitních věd prof. Jurajdu,

4. schvaluje výsledek tajné volby, na základě které navrhuje svému předsedovi jmenovat členem a předsedou Bioetické komise prof. Latu.

A1) Velké výzkumné infrastruktury

Usnesení:

Rada

1. oceňuje rozsah zaslaných podkladů a úsilí, které MŠMT vyvinulo pro objasnění fungování velkých výzkumných infrastruktur, zejm. přehledný výkaz aktivit jednotlivých infrastruktur a jejich výzkumné výsledky,  

2. pro získání dostatečně podrobného obrazu o dlouhodobé ekonomické udržitelnosti a o dopadech velkých výzkumných infrastruktur na jednotlivá odvětví a obory žádá MŠMT o předložení primárních podkladů o velkých výzkumných infrastrukturách uvedených v § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2002 Sb., včetně všech dodatků,

3. bere na vědomí a pozitivně hodnotí návrh MŠMT na redukci a ekonomickou konsolidaci počtu projektů velkých výzkumných infrastruktur provedenou MŠMT z 58 projektů na 49 projektů,

4. vyslovuje obavu, že projektové financování velkých výzkumných infrastruktur nemusí dávat v některých případech dostatečnou záruku dlouhodobé udržitelnosti a finanční efektivnosti vzhledem ke strategickému významu velkých výzkumných infrastruktur pro vývoj sféry výzkumu a vývoje a doporučuje MŠMT ve spolupráci s Radou hledat jinou, stabilnější formu financování velkých výzkumných infrastruktur,

5. ukládá zpravodaji tohoto úkolu Ing. L. Novákovi připravit v součinnosti s MŠMT do 30. 11. 2018 kritéria pro kategorizaci velkých výzkumných infrastruktur s platností od roku 2020 včetně; výstupy budou využity při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhledem na roky 2021 a 2022,

6. souhlasí s navýšením výdajů na velké výzkumné infrastruktury o 170 mil. Kč v roce 2020, tj. z 1,720 mld. Kč na 1,890 mld. Kč v daném roce, které proběhne v souladu s návrhem MŠMT, přičemž se celkový rozpočet výdajů na VaVaI v kapitole MŠMT na rok 2020 nemění, a současně žádá MŠMT o předložení materiálu pro jednání vlády ke schválení projektů velkých výzkumných infrastruktur na zasedání Rady v prosinci 2018,

7. doporučuje MŠMT, aby součástí materiálu do vlády podle bodu č. 6 bylo pro každý projekt podrobné odůvodnění, na jakém právním základě se navrhuje jeho podpora.

A2) Návrh na jmenování zpravodajů Rady

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Návrh na jmenování zpravodajů Rady“,

2. jmenuje své zpravodaje pro jednotlivé oblasti VaVaI a poskytovatele:
Metodika 2017+ - prof. Dvořáka
Mezinárodní Rada  - dr. Havlase
GA ČR  - prof. Jungwirtha
TA ČR  - Ing. Kouřila
AV ČR  - prof. Dvořáka, doc. Konvalinku
MŠMT  - dr. Barana, prof. Maříka, Ing. Nováka
MZd   - prof. Špičáka, prof. Latu
MZe   - Ing. Domkářovou
MPO   - prof. Maříka, Ing. Palíška
MV, MO, MD  - doc. Machana, prof. Witzanyho
MK   - dr. Barana
MŽP   - doc. Konvalinku / prof. Jurajdu
MPSV   - prof. Jurajdu,

3. pověřuje koordinací zpravodajů místopředsedu Rady doc. Havlíčka.

A3) Návrh na jmenování 1 členky / člena předsednictva a předsedkyně / předsedy TA ČR

Usnesení:

Rada
1. navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng. členem předsednictva Technologické agentury ČR a předsedou Technologické agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A4) Návrh na jmenování 1 členky / člena předsednictva GA ČR

Usnesení:

Rada
1. navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., Dr. h. c. členkou předsednictva Grantové agentur ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A5) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2018

Usnesení:

Rada
1. navrhuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2018 prof. Ing. Jaroslavu Doleželovi, DrSc.,
2. žádá svého předsedu o předložení návrhu na udělení ocenění vládě.

A6) Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního systému ČR 2019 – 2028 (IMPAKT 1)

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Termíny zasedání Rady na rok 2019

Usnesení:

Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2019.

B2) Návrh na udělení Ceny předsedy Rady

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o udělení Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit slavnostní předání této ceny.

B3) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2018 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)“ a ukládá předsedovi Rady materiál přeložit vládě k projednání,

2. bere na vědomí informaci o stavu přípravy materiálu pro kompletní hodnocení VŠ,

3. bere na vědomí informace ze zasedání KHV,

4. schvaluje materiál „Stav a plán činností do konce roku 2018“.

B4) Kontrolní závěry NKÚ

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí kontrolní závěr z kontrolní akce 17/15 NKÚ,

2. schvaluje návrh stanoviska ke kontrolnímu závěru NKÚ pro jednání vlády,

3. žádá Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace o zaslání stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B5) Záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku na pořízení licence k analytickému nástroji InCites

Usnesení:

Rada1. schvaluje záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku na pořízení licence k analytickému nástroji InCites,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace realizovat uvedený záměr.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z jednání vlády
C2) Informace o jednáních k návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI
C3) Informace o jednáních předsednictva Rady mezi 337. a mimořádným zasedáním Rady dne 7. září 2018
C4) Informace o připravovaných změnách datové struktury IS VaVaI 2.0
C5) Informace k úpravám IS VaVaI v roce 2018 – verze programu 2.6.3

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu mimořádného zasedání RVVI 7. 9. 2018
 • Zápis z 337. zasedání RVVI
 • A0
 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • B1
 • B2
 • B3
 • B4
 • B5
 • C1
 • C3
 • C4
 • C5