Usnesení k jednotlivým bodům programu 338. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 21. září 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 338. zasedání.

2. Zápis z mimořádného zasedání Rady dne 7. září 2018

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání Rady dne 7. září 2018.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0) Informace o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI - ústní info.

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci, že vláda schválila střednědobé výhledy výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2019 ve výši 35,9 mld. Kč, na rok 2020 37,5 mld. Kč a na rok 2021 ve výši 37,5 mld. Kč, za předpokladu, že nedojde během roku 2018 k navýšení nároků nespotřebovaných výdajů.

A1) Návrh na jmenování členek / členů a předsedkyně / předsedy výzkumné rady TA ČR

Usnesení:

Rada

1. navrhuje vládě jmenovat členem výzkumné rady Technologické agentury České republiky:
a. za akademickou sféru: prof. Ing. Martina Fuska, CSc., prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Petra Zunu, CSc., D.Eng. h. c., FEng.;
b. za resorty: doc. Mgr. Tomáše Apeltauera, Ph.D., Ing. Martina Frélicha, Mgr. Miroslava Havránka;
c. za podnikatelský sektor: doc. Ing. Jána Džugana, Ph.D., Ing. Jana Kleindiensta, Ph.D., prof. Ing. Miroslava Václavíka, CSc.,

2. navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Martina Fuska, CSc. předsedou výzkumné rady Technologické agentury České republiky,

3. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády,

5. navrhuje, aby se při dalším doplnění členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky postupovalo tak, že první v pořadí bude doplnění návrhu kandidáta za podnikatelský sektor, při dalším návrhu za resorty a akademickou sféru.

A2) Implementace Metodiky 2017+
       a) Předběžné výsledky Hodnocení za rok 2017
       b) Hodnocení vysokých škol podle Metodiky 2017+ v Modulech M3, M4 a M5
       c) Konference Implementace Metodiky 2017+
       d) Bibliometrická analýza v roce 2018

Usnesení:

 Rada

1. upozorňuje poskytovatele na úkol vyplývající z usnesení vlády ze dne 16. května 2018 č. 309 čl. II odst. 3; současně žádá, aby při rozdělování meziročních nárůstů prostředků na DK RVO byly zohledňovány výstupy postupné implementace hodnocení podle Metodiky 2017+ na národní úrovni,

2. bere na vědomí předběžné výsledky Hodnocení za rok 2017,

3. bere na vědomí ústní informace 1. místopředsedy Rady prof. Dvořáka o implementaci Metodiky 2017+ pro segment vysokých škol a schvaluje jím představený návrh dalšího postupu,

4. souhlasí s uspořádáním tří navazujících Konferencí Implementace Metodiky 2017+,

5. schvaluje materiál Bibliometrická analýza 2018.

A3) Příprava novely zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. a návrh novely nařízení vlády č. 397/2009 Sb., vč. návrhů důvodových zpráv,  

2. ukládá zpravodajům Rady k novele zákona č. 130/2002 Sb. dr. Baranovi, Ing. Kouřilovi a Ing. Palíškovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zapracovat připomínky členů Rady a projednat tento materiál s poskytovateli podpory na VaVaI a s pracovní skupinou k novele zákona č. 130/2002 Sb.,

3. ukládá zpravodajům a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit výsledky jednání s poskytovateli podpory na VaVaI a s pracovní skupinou k novele zákona č. 130/2002 Sb. na zasedání Rady.

A4) Návrh stanoviska Rady k návrhu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2028

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 -2028,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu zdravotnictví,

3. doporučuje prof. Špičáka jako dalšího člena Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví,

4. žádá 1. místopředsedu Rady a předsedu Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů prof. Dvořáka o předložení návrhu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2028 k projednání Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

A5) Stanovisko Rady k Návrhu programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Návrhu programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2,

2. žádá 1. místopředsedu Rady a předsedu Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů prof. Dvořáka o předložení návrhu programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologické agentury ČR k projednání Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů,

3. žádá Technologickou agenturu ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady Ing. Kouřilem a Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace dopracovala program ve smyslu připomínek Rady a znovu předložila na zasedání Rady,

4. žádá Technologickou agenturu ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zahájit přípravu nového programu navazujícího na program EPSILON.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Informace o přípravě akčního plánu k Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o přípravě akčního plánu k Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zahájit jednání s poskytovateli o otevřeném přístupu (Plán S).

B2) Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas Rady s rozpočtovým opatřením na rok 2018

Usnesení:

Rada

1. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích Ministerstva zdravotnictví ze státního rozpočtu ČR v roce 2018 ve výši 50 milionů Kč dle požadavku,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace informovat Ministerstvo zdravotnictví o stanovisku Rady.

B3) Informace k zasedání Mezinárodní rady

Usnesení:

Rada

1. schvaluje uspořádání společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Mezinárodní Rady ve dnech 29. a 30. listopadu 2018,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace toto zasedání zajistit.

B4) Příprava podkladů k Národní politice VaVaI 2021+

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Podklady k přípravě nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2021+ návazně na vyhodnocení stávající NP VaVaI“,

2. ukládá zpravodajům Rady dr. Baranovi, Ing. Kouřilovi a Ing. Palíškovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit realizaci této veřejné zakázky.

B5) Situace na CIIRC ČVUT a návrh řešení

Usnesení:

Rada

1. přerušuje projednávání tohoto bodu,

2. žádá člena Rady Ing. Palíška o přípravu návrhu dopisu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Akademickému senátu ČVUT v termínu do úterý 25. září 2018 do 12,00 hodin.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z jednání vlády
C2) Modernizace webu výzkum.cz
C3) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. po dohodě v rámci společných jednání MPO a TA ČR

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy