Usnesení k jednotlivým bodům programu 339. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. října 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 339. zasedání.

2. Zápis z 338. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 338. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI, nároky z nespotřebovaných výdajů

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí podrobný rozpis výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 dle usnesení vlády ze dne 19. září 2018 č. 588,

2. bere na vědomí informaci o očekávané výši nároků z nespotřebovaných výdajů a ukládá doc. Havlíčkovi na příští jednání Rady předložit výchozí návrh výdajů státního rozpočtu na VaVaI pro rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022 včetně aktualizovaného výhledu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů do konce roku 2018,

3. ukládá zpravodaji pro rozpočet doc. Havlíčkovi projednat využití kumulovaných nároků z nespotřebovaných výdajů Grantové agentury ČR a Úřadu vlády ČR s Ministerstvem financí a s výsledkem seznámit Radu na dalším jednání.

A2) Implementace Metodiky 2017+
      a) Metodika 2017+ dopracovaná do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol
      b) Postup při hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2018
      c) Převodník SCOPUS/FORD
      d) Jednání tripartit
      e) Usnesení 147. zasedání Pléna ČKR dne 5. října 2018

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Metodiku 2017+ dopracovanou do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol,

2. schvaluje Postup při hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2018,

3. schvaluje převodník SCOPUS/FORD,

4. bere na vědomí informace o projednání výsledků prvního roku implementace Metodiky 2017+ formou tzv. „tripartit“,

5. schvaluje návrh harmonogramu jednání těchto tripartit,

6. žádá, aby se těchto jednání zúčastnili zpravodajové, dle odborné příslušnosti, jmenovaní na mimořádném zasedání Rady dne 7. září 2018 (usnesení k bodu A2),

7. oceňuje, že Česká konference rektorů věnuje systematicky pozornost postupnému zavádění nového způsobu hodnocení výzkumu dle Metodiky 2017+,

8. oceňuje a podporuje pozitivní postoj České konference rektorů k návrhu věcného dopracování Modulů 3, 4 a 5 pro vysoké školy,

9. důrazně odmítá, aby byly výsledky Modulů 1 a 2 revokovány a oba Moduly byly znovu realizovány způsobem, který neodpovídá parametrům popsaným v materiálů Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, který byl schválen usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 a podpořen jak výzkumnými organizacemi napříč rezorty a Akademií věd ČR, tak Ministerstvem průmyslu a obchodu,

10. ukládá předsednictvu Rady zorganizovat jednání se zástupci České konference rektorů, za účelem vyjasnění průběhu hodnocení podle Modulu 1 a Modulu 2.

A3) Velké výzkumné infrastruktury

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k materiálu „Návrh velkých výzkumných infrastruktur ke schválení poskytování účelové podpory do roku 2022“ upravené podle diskuze členů Rady,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,

3. zřizuje společnou pracovní skupinu pro diskuzi nad formou veřejné podpory v rámci meziresortního připomínkového řízení.

A4) Úloha TA ČR ve spolupráci s resorty

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci zpravodaje Ing. Kouřila o průběhu a závěrech jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí, které se konalo dne 22. října 2018,

2. přerušuje projednávání bodu 339/A4,

3. ukládá předsednictvu Rady svolat pracovní skupinu složenou ze zpravodajů Rady Ing. Kouřila, prof. Maříka a Ing. Palíška a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR s cílem vyjasnit implementaci programu TREND a předložit výsledek jednání na 340. zasedání Rady,

4. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně resorty v jiných programech, aby formulovaly požadavky na implementaci programů prostřednictvím Technologické agentury ČR a identifikovaly případné problémy.

A5) Návrh stanoviska Rady k Závěrečnému hodnocení programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Závěrečnému hodnocení programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní  kulturní identity (NAKI), upravené podle připomínek členů Rady a proběhlé diskuze,

2. žádá, aby  Ministerstvo kultury při přípravě nových programů výzkumu a vývoje kladlo důraz na stanovení konkrétních indikátorů (například pomocí dotazníkového šetření u potenciálních zájemců průzkumem zájmu příjemců podpory) tak, aby jejich plnění odpovídalo cílům programu,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu kultury.

A6) Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2,

2. žádá, aby Technologická agentura ČR, při přípravě nových programů výzkumu a vývoje kladla důraz na stanovení konkrétních indikátorů (například pomocí dotazníkového šetření u potenciálních zájemců průzkumem zájmu příjemců podpory) tak, aby jejich plnění odpovídalo cílům programu,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A7) Informace k Návrhu na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1

Usnesení:

Rada

1. přerušuje projednávání bodu 339/A7,

2. žádá předsedu Technologické agentury ČR, aby do příštího zasedání Rady předložil upřesnění parametrů (cílů), kterých by bylo dosaženo sloučením obou programů (NCK 1 a NCK 2), a doložil, že těchto parametrů (cílů) nelze dosáhnout dvěma navazujícími programy NCK 1 a NCK 2.

A8) Návrh stanovisko Rady k Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy

Usnesení:

Bod byl stažen z programu.

A9) Návrh stanoviska Rady k Návrhu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020-2028

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 -2028,

2. žádá, aby Ministerstvo zdravotnictví při přípravě nových programů výzkumu a vývoje kladlo důraz na stanovení konkrétních indikátorů (například pomocí dotazníkového šetření u potenciálních zájemců průzkumem zájmu příjemců podpory) tak, aby jejich plnění odpovídalo cílům programu,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu zdravotnictví.

A10) Návrh na jmenování členek / členů a předsedkyně / předsedy vědecké rady GA ČR

Usnesení:

Rada

1. přerušuje projednávání bodu 339/A10,

2. souhlasí s neprodleným vyhlášením nové výzvy k podávání návrhů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady GA ČR s termínem doručení návrhů do 19. listopadu 2018,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit výzvu na www.vyzkum.cz a přeložit doplněný seznam kandidátů k provedení volby na 340. zasedání Rady.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby po technické korektuře materiál pro jednání vlády rozeslal do meziresortního připomínkového řízení.

B) BODY KE SCHVÁLENÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2018

Usnesení:

Rada

1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2018 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2018,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby kompletní materiál pro jednání vlády zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B2) Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury ČR za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady Grantové agentury ČR za rok 2018

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury ČR za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady Grantové agentury ČR za rok 2018“,

2. žádá vědeckou radu Grantové agentury ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady prof. Jungwirthem vypracovala plán práce na rok 2019 a předložila ho jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury ČR v roce 2019,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby informaci o schválení materiálu zaslala Grantové agentuře ČR.

B3) Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2018

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2018“,

2. žádá výzkumnou radu Technologické agentury ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady ing. Kouřilem vypracovala plán práce na rok 2019 a předložila ho jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury ČR v roce 2019,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby informaci o schválení materiálu zaslala Technologické agentuře ČR.

B4) Zpráva o hodnocení plnění opatření Národní politiky VaVaI

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Zprávu o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020“,

2. ukládá zpravodajům Rady dr. Baranovi, Ing. Kouřilovi, Ing. Palíškovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit „Zprávu o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020“ do mezirezortního připomínkového řízení.

B5) Návrh změny datové struktury IS VaVaI 2.0

Usnesení:

Rada

1. souhlasí s návrhem změn datové struktury IS VaVaI 2.0,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace provést navrhované změny s účinností od ledna 2019.

B6) Závěrečné vyhodnocení programu „Informace – základ výzkumu“ (LR) (2013-2017)

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci k Závěrečnému vyhodnocení programu „Informace základ výzkumu (LR) (2013-2017)“.

B7) Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2014 – 2020 (Národní RIS3 strategie), aktualizace 2018

Usnesení:

Rada bere na vědomí Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky 2014 – 2020 (Národní RIS3 strategie), aktualizaci 2018.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z jednání vlády
C2) Informace o zpracování Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2017
C3) Informace o činnosti vědeckých diplomatů

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 339. zasedání RVVI
 • Zápis z 338. zasedání RVVI
 • 339/A1
 • 339/A2
 • 339/A3
 • 339/A5
 • 339/A6
 • 339/A9
 • 339/A11
 • 339/B1
 • 339/B2
 • 339/B3
 • 339/B4
 • 339/B5
 • 339/B6
 • 339/B7
 • 339/C1
 • 339/C2
 • 339/C3