Usnesení k jednotlivým bodům programu 340. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. listopadu 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 340. zasedání.

2. Zápis z 339. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 339. zasedání Rady.

 

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Mezinárodní rada

Usnesení:

Rada

1. vyslechla a bere na vědomí informaci o pracovním setkání Mezinárodní rady a členů Rady dne 29. listopadu 2018, na kterém byla projednána doporučení:
a. Grantové agentuře ČR, k hodnocení kvality návrhů grantů a zpráv na jejich řešení:
i. Usnadnění práce řešitelů grantů
ii. Možnosti financování přístrojů a jejich financování
iii. Usnadnění práce recenzentů a způsob výběru panelistů
iv. Pružnosti pravidel financování Grantovou agenturou ČR

b. Technologické agentuře ČR, k její činnosti a případnému překryvu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a k otázce délce programů implementovaných Technologickou agenturou ČR

c. v rámci spin - off společností, včetně možnosti návratu výzkumných pracovníků na původní místo v případě že spin - off společnost neuspěje

d. ke zvyšování stabilizační složky financování výzkumných organizací (DKRVO)

e. pro změnu zákona o podpoře výzkumu vývoje a inovací

2. žádá předsedkyni Grantové agentury ČR o informaci týkající se zohlednění doporučení Mezinárodní rady v činnosti Grantové agentury ČR a o její předložení na 344. zasedání Rady.

A2) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Pokyny Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026,

2. schvaluje Výchozí návrh Rady výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2020–2022,

3. jmenuje zpravodajem pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace rozeslat jednotlivým správcům rozpočtových kapitol dopis místopředsedy Rady se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů,

5. souhlasí se snížením profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů na výzkum a vývoj v kapitole Úřad vlády ČR o 70 mil. Kč a ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit provedení tohoto snížení dle § 47 odst. 6 písm. d) rozpočtových pravidel, a to do konce roku 2018,

6. souhlasí s provedením rozpočtových opatření ve výdajích Grantové agentury ČR ze státního rozpočtu ČR v roce 2019 v celkové výši 100 mil. Kč dle požadavku Grantové agentury ČR ve prospěch žadatelů ERC,

7. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Akademii věd ČR o informaci o postupu implementace ERC CZ na 342. zasedání Rady,

8. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace informovat Grantovou agenturu ČR o stanovisku Rady,

9. bere na vědomí materiál „Návrh opatření k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do programů Technologické agentury ČR“.

A3) Úloha TA ČR ve spolupráci s resorty

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o jednání pracovní skupiny a o průběžných výsledcích,

2. ukládá pracovní skupině pokračovat v jednání tak, aby na příští 341. zasedání Rady byly předloženy podklady pro rozhodnutí Rady, kde bude program TREND implementován,

3. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu k předložení programu TREND Radě na 341. zasedání Rady dne 14. prosince 2018,

4. ukládá Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů ve zrychleném režimu projednat program TREND do příštího zasedání Rady.

A4) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. schvaluje předložené „Protokoly z projednání výsledků Hodnocení 17 podle Metodiky 2017+“ s Akademií věd České republiky, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem kultury, Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit v souladu s Metodikou 2017+ kap. 4 a Postupem pro hodnocení výsledků v roce 2017, schváleným usnesením Rady 325/A2 bod 1, Protokoly z projednání výsledků Hodnocení 17 podle Metodiky 2017+ s Akademií věd České republiky, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem kultury, Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví,

3. schvaluje předložený návrh na jmenování členů Odborných panelů Ing. Michala Zemka, Ph.D., RNDr. Petra Nováka, CSc., prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D., prof. Ing. RNDr. Františka Kocourka, CSc., doc. PhDr. Lenku Křupkovou, PhD., prof. PhDr. Aleše Zářického, PhD., prof. PhDr. Tomáše Krejčíka, CSc,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit Radě plán další komunikační strategie implementace Metodiky 2017+ do systému VaVaI v ČR s akcentem na zdůvodnění využití dočasné škály hodnocení po náběhovém roce implementace.

A5) Návrh stanoviska Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2028 (IMPAKT 1)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2028 (IMPAKT 1),

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu vnitra.

A6) Návrh stanoviska Rady ke Koncepci výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu Koncepce výzkumu, vývoje a inovací resortu dopravy do roku 2030,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace stanovisko zaslat Ministerstvu dopravy.

A7) Návrh stanoviska Rady k Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentální vývoje a inovací v oblasti dopravy

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentální vývoje a inovací v oblasti dopravy,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace stanovisko zaslat Ministerstvu dopravy.

A8) Návrh na jmenování členek / členů a předsedkyně / předsedy vědecké rady GA ČR

Usnesení:

Rada na základě výsledku tajných voleb

1. navrhuje vládě jmenovat členem vědecké rady GA ČR:

prof. Ing. Jaroslava Doležela, DrSc.,
prof. RNDr. Pavla Exnera, DrSc.,
prof. Ing. Martina Hartla, Ph.D.,
prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D.,
prof. Bengta J. F. Nordéna, Dr. mult, honFRSC,
prof. Janu Roithovou, Ph.D.,
prof. Dr. Helmuta Schwarze,
prof. Avnera Shakeda, Ph.D.,
prof. PhDr. Petra Sommera, CSc., DSc.,
prof. MUDr. Aleksiho Šedu, DrSc.,
prof. Ing. Františka Štěpánka, Ph.D.,
prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc.

2. navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Jaroslava Doležela, DrSc., předsedou vědecké rady GA ČR,

3. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A9) Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí materiál „Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur“,

2. určuje zpravodajem k tomuto bodu prof. Jurajdu,

3. ukládá zpravodaji ve spolupráci s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace projednat materiál se zástupci vysokých škol,

4. ukládá zpravodaji předložit konečný návrh Radě na její 342. zasedání.

 

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2017

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí zpracované kapitoly dokumentu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2017“,

2. ukládá zpravodajům prof. Jurajdovi a doc. Havlíčkovi dopracovat plánované kapitoly a předložit dopracovaný materiál na 341. zasedání Rady dne 14. prosince 2018.

B2) Bioetická komise
      a) Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - PrimeCell Advanced Therapy, a.s.
      b) Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách – REPROMEDA, s.r.o.

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k žádosti společnosti PrimeCell Advanced Therapy, a.s. o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

2. schvaluje stanovisko k žádosti společnost REPROMEDA, s.r.o. o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B3) Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas Rady s rozpočtovým opatřením

Usnesení:

Rada

1. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích Ministerstva zdravotnictví ze státního rozpočtu ČR v roce 2018 v celkové výši 10 mil. Kč dle požadavku Ministerstva zdravotnictví,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace informovat Ministerstvo zdravotnictví o stanovisku Rady.

 

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z jednání vlády
C2) Informace o rezignaci členky poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro oblast společenských a humanitních věd
C3) Informace k Návrhu na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 340. asedání RVVI
 • Zápis z 339. zasedání RVVI
 • 340/A1
 • 340/A2
 • 340/A4
 • 340/A5
 • 340/A6
 • 340/A7
 • 340/A8
 • 340/A9
 • 340/B1
 • 340/B2
 • 340/B3
 • 340/C1
 • 340/C2
 • 340/C3