Usnesení k jednotlivým bodům programu 341. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 14. prosince 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 341. zasedání.

2. Zápis z 340. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 340. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Velké výzkumné infrastruktury

Usnesení:

Rada

1. přerušuje jednání k materiálu "Udržitelnost výzkumných infrastruktur od roku 2023 a kritéria pro kategorizaci výzkumných infrastruktur s platností od roku 2023", z důvodu rozšíření tématu a za účelem projednání v rozšířené pracovní skupině dle bodu 2. tohoto usnesení,

2. mění složení věcně příslušné pracovní skupiny tak, že dalšími členy budou kromě zástupců Rady a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rovněž zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Akademie věd ČR,

3. žádá zpravodaje Rady Ing. Nováka, aby čtvrtletně, počínaje měsícem březnem 2019, informoval Radu o výstupech prací věcně příslušné pracovní skupiny a o přípravě systému dlouhodobě udržitelného rozvoje výzkumných infrastruktur v období po roce 2022, který bude Radě předložen v roce 2020 ke schválení před vyhlášením výzvy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na podporu projektů velkých výzkumných infrastruktur od roku 2023.

A2) Implementace Metodiky 2017+
      a) Jednání tripartit
      b) Konference Implementace Metodiky 2017+
      c) Informace o doplňování Odborného orgánu hodnotitelů
      d) Návrh na personální posílení Oddělení hodnocení výzkumných organizací

Usnesení:

Rada

1. schvaluje předložené Protokoly z projednání výsledků Hodnocení 17 podle Metodiky 2017+ s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit v souladu s Metodikou 2017+ kap. 4 a Postupem pro hodnocení výsledků v roce 2017, schváleným usnesením Rady 325/A2 bod 1, Protokoly z projednání výsledků Hodnocení 17 podle Metodiky 2017+ s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí,

3. schvaluje uspořádání tří navazujících Konferencí Implementace Metodiky 2017+ v lednu 2019, únoru 2019 a březnu 2019,

4. žádá Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů o projednání nominací na doplnění databáze hodnotitelů do Odborného orgánu hodnotitelů,

5. podporuje personální posílení Oddělení hodnocení výzkumných organizací Odboru Rady v souvislosti se zabezpečením hodnocení podle Metodiky 2017+ na národní úrovni v druhém implementačním roce.

A3) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2017

Usnesení:

Rada

1. oceňuje a schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2017“, ve znění připomínek členů Rady,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál na jednání vlády do konce roku 2018.

A4) Návrh stanoviska Rady k Návrhu na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Návrhu na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A5) Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu „TREND“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Návrhu programu „TREND“, ve znění připomínek členů Rady,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace stanovisko zaslat Ministerstvu průmyslu a obchodu.

A6) Návrh stanoviska Rady k Programu výzkumu, vývoje a inovací na léta 2020-2028 - Prostředí pro život

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu Programu výzkumu, vývoje a inovací na léta 2020 – 2028 – Prostředí pro život,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace stanovisko zaslat Ministerstvu životního prostředí.

A7) Záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2018“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2018“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit záměr vedoucí Úřadu vlády ČR ke schválení.

A8) Zpráva o hodnocení plnění opatření NP VaVaI

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí aktuální verzi Zprávy o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020,

2. schvaluje vypořádání připomínek ke Zprávě o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020,

3. ukládá zpravodajům Rady dr. Baranovi, Ing. Kouřilovi, Ing. Palíškovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace finalizovat a předložit Zprávu o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 na jednání vlády.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026 – harmonogram jednání se správci rozpočtových kapitol

Usnesení:

Rada schvaluje Harmonogram jednání zástupců Rady a Úřadu vlády ČR se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2020-2022 včetně navrhovaných zástupců Rady.

B2) Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2019

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2019,

2. ukládá svým členům, aby své případné připomínky zaslali do 7. ledna 2019,

3. ukládá předsednictvu Rady, aby doplnilo zpravodaje k jednotlivým úkolům,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj na inovace předložit materiál dopracovaný dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení na 342. zasedání Rady.

B3) Návrh činnosti Bioetické komise RVVI na rok 2019

Usnesení:

Rada schvaluje návrh činnosti Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2019.

B4) Návrh činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů na rok 2019

Usnesení:

Rada schvaluje návrh činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů na rok 2019.

B5) Informace o plnění úkolu TA ČR dle usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 385

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí materiál pro informaci členů vlády „Informace o plnění úkolu vlády - návrh na změnu programů BETA2, EPSILON, ÉTA - ve smyslu zohlednění alokací sektorových programů na rezortní výzkumné potřeby Ministerstva dopravy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí“,

2. souhlasí s předložením materiálu na jednání vlády,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat informaci o stanovisku Rady Technologické agentuře ČR.

B6) Informace o plnění úkolu dle usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2017 č. 780 (plnění opatření návazně na Kontrolní závěr NKÚ - peněžní prostředky určené na účelovou podporu VaV prostřednictvím GA ČR)

Usnesení:

Rada

1. oceňuje, že Grantová agentura ČR plní opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem,

2. schvaluje materiál pro informaci členů vlády,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál na schůzi vlády.

B7) Návrh účasti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na pořádání Česko-německého dne aplikovaného výzkumu

Usnesení:

Rada schvaluje účast Rady na pořádání Česko-německého dne aplikovaného výzkumu.

B8) Souhrn připomínek z meziresortního připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

Rada bere na vědomí souhrn připomínek z meziresortního připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z jednání vlády
C2) Informace k Návrhu na změnu programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovací pro potřeby státní správy BETA 2
C3) Usnesení 148. Pléna ČKR ze dne 6. 12. 2018
C4)  Informace k daňovým odpočtům na výzkum a vývoj - ústní info

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 341. zasedání RVVI
 • Zápis z 340. zasedání RVVI
 • 341/A2
 • 341/A3
 • 341/A4
 • 341/A5
 • 341/A6
 • 341/A7
 • 341/A8
 • 341/B3
 • 341/B4
 • 341/B5
 • 341/B6
 • 341/B7
 • 341/B8
 • 341/C1
 • 341/C2
 • 341/C3