Politika výzkumu a vývoje

     V České republice doposud nebyla vypracována dlouhodobá koncepce výzkumu a vývoje, která by byla rozsahem a formou zpracování srovnatelná s dokumenty přijímanými ve vyspělých zemích. Příprava této koncepce je mj. explicitní podmínkou pro přijetí České republiky do Evropské unie, mezi další důvody patří vnitřní i vnější potřeby ČR. Příprava koncepce musí být završena přijetím standardní Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky, kterou připravují společně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj s dalšími ústředními orgány, představiteli vědecké obce a dalších výzkumných organizací, zástupci podnikové sféry a uživatelů výsledků výzkumu a vývoje a s dalšími zainteresovanými institucemi.

     Dosavadní dokumenty schválené vládou (Zásady vlády z let 1991, 1994 a 1997) vytvořily jen základní rámec pro systém státní podpory výzkumu a vývoje. Nedostatkem těchto dokumentů bylo, že výzkum a vývoj pojímaly poněkud izolovaně, bez respektování důležitých vazeb na ekonomiku a společnost. Zpomalování ekonomického růstu, slábnutí komparativních výhod ČR při uplatňování se na světových trzích i některé vnější impulsy vedly k postupnému růstu vědomí účelnosti a potřebnosti formulovat podrobnou a konkrétní národní politiku VaV. Změna v přístupu k problematice se projevila již v "Principech vědní politiky ČR na přechodu do 21. století", které schválila vláda usnesením č. 397 z 10. června 1998. Dokument formuloval základní principy příští národní politiky a termín jejího předložení (do konce roku 1999). Usnesení vlády č. 811 ze dne 9. prosince 1998 o přípravě národní politiky výzkumu a vývoje České republiky a o činnosti Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj pak stanovilo konkrétní postup pro přípravu této politiky. Uvedené dokumenty naleznete na této www stránce Rady.

     První etapa práce na přípravě Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky, na níž se v devíti pracovních skupinách podílí cca 150 odborníků všech sektorů, má ukončena do 30. června 1999. Významnou součástí první etapy je seminář zainteresovaných odborníků a dalších významných představitelů výzkumu a vývoje k přípravě Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky, konaný dne 14. června 1999 v hotelu Krystal. Podklady pro tento seminář, které jsou výsledkem půlroční práce jednotlivých pracovních skupin, jsou určeny nejen pro účastníky semináře, ale i pro veřejnost:

  • Materiál skupiny č. 2 "Výzkum, vývoj a transfer dosažených výsledků" je uveden ve formátu MS Word 6.0 v 2 souborech: Sk2-z1.doc (viz. příloha 1) t.j. základní text a Sk2-p1.doc (viz. příloha 2)- t.j.příloha č. 1.
  • Materiál skupiny č. 2a "Základní výzkum, lékařský výzkum a vývoj , společenské vědy" je uveden ve formátu MS Word 6.0 v 1 souboru: Sk2a-z1.doc.(viz. příloha 3)
  • Materiál skupiny č. 2b "Cílený výzkum a vývoj – průmyslový, zemědělský, resortní" je uveden ve formátu MS Word 6.0 v 1 souboru: Sk2b-z1.doc.(viz. příloha 4)
  • Materiál skupiny č. 3 "Financování a nepřímé nástroje podpory výzkumu a vývoje" je uveden ve formátu MS Word 6.0 v 1 souboru: Sk3-z1.doc.(viz. příloha 5)
  • Materiál skupiny č. 4 "Mezinárodní spolupráce" je uveden ve formátu MS Word 6.0 v 1 souboru: Sk4-z1.doc.(viz. příloha 6)
  • Materiál skupiny č. 5 "Infrastruktura výzkumu a vývoje" je uveden ve formátu MS Word 6.0 ve 4 souborech: Sk5-z1.doc (viz. příloha 7)- t.j. základní text, Sk5-p1.doc (viz. příloha 8) - t.j.příloha č. 1 (kterou je dokument "Informační infrastruktura VaV v ČR z r. 1997"), Sk5-p1a.doc (viz. příloha 9) - t.j. tabulky k příloze č. 1 a Sk5-p2.doc (viz. příloha 10) - t.j.příloha č. 2 (kterou je dokument "Analýza podmínek pro přechod ČR k informační společnosti z r. 1998").
  • Materiál skupiny č. 6 "Morálně – etické aspekty výzkumu a vývoje" je uveden ve formátu MS Word 6.0 v 1 souboru: Sk6-z1.doc.(viz. příloha 11)

     Analýza dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen Analýza) je podle usnesení vlády č. 811/1998 z 9. 12. 1998 důležitým podkladem pro zpracování Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky.
     Obdobná analýza, nazvaná "Současný stav výzkumu a vývoje v České republice a jeho srovnání se zahraničím", byla zpracována v roce 1996 a využita při formulaci "Zásad vlády České republiky pro oblast výzkumu a vývoje", přijatých v roce 1997 (usnesení vlády č. 247 z 23. 4. 1997), a ve zkrácené a aktualizované podobě také při přípravě "Principů vědní politiky České republiky na přechodu do 21. století", schválených vládou v roce 1998 (usnesení č. 397 z 10. 6. 1998).
    Analýza vychází z objektivních údajů o stavu výzkumu a vývoje v České republice a vyspělých zemích. Základem jsou grafy a tabulky , doplněné komentářem, který je interpretací údajů a shrnuje hlavní příčiny rozdílů a změn. V souladu s rámcovým zadáním dle přílohy materiálu, na jehož základě vláda přijala usnesení č. 811, bylo analyzováno sedm okruhů. Z toho tři byly zaměřeny na vstupy do výzkumu a vývoje a čtyři na výstupy.
     Hlavní prameny pro vstupy do výzkumu a vývoje jsou většinou shodné s předchozími analýzami, zejména jde o statistiky zemí OECD, údaje státního rozpočtu ČR o výdajích na výzkum a vývoj a o analýzu projektů výzkumu a vývoje účelově podporovaných ze státního rozpočtu (CEP). V porovnání s dřívějšími analytickými pracemi však byla zásadně rozšířena analýza výstupů výzkumu a vývoje. V předcházejících pracích byly z výstupů analyzovány jen vybrané ukazatele o přihláškách vynálezů. V předkládané analýze je počet ukazatelů o vynálezectví rozšířen a vůbec poprvé jsou analyzovány bibliometrické výstupy (vědecké publikace a jejich citace), využití výsledků projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, ukončených v letech 1994 až 1997 a souvislosti ekonomické úrovně s výzkumem a vývojem.

     Analýza dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím (viz. příloha 12) (dokument ve formátu MS Word 6.0 - 3.9 MB), byla vypracována příslušnou pracovní skupinou pro přípravu "Národní politiky výzkumu a vývoje ČR" a schválena usnesením vlády č. 563 ze dne 9.6.1999.

Sdílejte na:

Přílohy