Národní politika výzkumu a vývoje České republiky

 

Vláda svým usnesením č. 16 ze dne 5. 1. 2000 schválila "".Národní politiku Výzkumu a vývoje České republiky 

Vládou schválená "Národní politika výzkumu a vývoje ČR" je zde uvedena společně s Předkládací zprávou a přílohami:

Údaje v přílohách ilustrují, ozřejmují a odůvodňují problémy posuzované v národní politice a navržená řešení.

 


 

POSTUP PŘÍPRAVY

V národní politice výzkumu a vývoje formuluje stát svůj vztah k výzkumu a vývoji obecně a v konkrétnějších obrysech pro určitá časová období. Vláda České republiky ve svém programovém prohlášení přislíbila, že ve spolupráci s vědeckou obcí, podniky a uživateli připraví národní politiku výzkumu a vývoje, která bude srovnatelná s politikami vyspělých zemí. Závazek vypracovat politiku výzkumu a vývoje na sebe berou členské země Evropské unie podle Smlouvy o Evropské unii ze 7.2.1992.

Formulace národní politiky byla připravována již některými koncepční dokumenty z dřívějších let:

Poslední materiál přesně stanovil časový harmonogram a postup prací při tvorbě národní politiky.

Zcela konkrétním a velice důležitým krokem vlády bylo přijetí usnesení vlády č.249 z 22. března 1999, kterým byla stanovena výše státní podpory výzkumu a vývoje jako podílu na HDP ve střednědobém horizontu:

První verze materiálu národní politiky - výsledek práce širokého kolektivu příslušníků vědecké obce a pracovníků státní správy - byla, jako první dokument obdobného významu v ČR, podrobena veřejné diskusi v říjnu tohoto roku. Podněty z diskuse, rovněž jako podněty z výzvy "3+3 překážky a příležitosti českého výzkumu a vývoje" byly použity k dopracování národní politiky.

Materiály pracovních skupin pro přípravu národní politiky a materiály redakční skupiny jsou soustředěny ve:

  •  "Sborníku podkladů pracovních skupin pro přípravu národní politiky" (viz. příloha 1)

a obdobně zpracování příspěvků ankety "3+3" mpř. vlády a předsedy Rady P. Mertlíka v:

  •  "Dodatku" k výše uvedenému Sborníku.(viz. příloha 2)

Sdílejte na:

Přílohy