Zpráva o činnosti Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2017

Bioetická komise Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „BK RVVI“) pracovala v roce 2017 v neměnném, tj. níže uvedeném složení.

Předseda:   
 prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Místopředseda:
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.,

Členové: 
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák,
prof. PhDr. Petr Jemelka, Ph.D.,
prof. RNDr. Stanislav Komárek. Dr.,
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.,
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.,
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.,
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.,
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.,
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

V souladu s plánem činnosti pro rok 2017 se BK RVVI zabývala:

 1. Projednávání a zpracování stanoviska k žádosti Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., Královopolská 135, 612 65 Brno o obnovu (nové) povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2.  Vydání stanoviska, resp. výzvy k zahrnutí etických standardů do hodnocení výzkumných organizací dle tzv. Metodiky 17+ (Modul 4).
 3. Pokračující diskuze o možné organizaci workshopu k aktuálním otázkám bioetiky (stále trvající úkol; dobrovolní organizátoři prof. Syka, prof. Martásek).
 4. Diskuse k aktuálním tématům bioetiky:
  • biobanking, interpretace velkých dat (Data Mining; DTM) a evropské perspektivy Science 2.0/Open Science,
  • etické souvislosti editace genomu pomocí CRISPR/Cas 9 a dalšími pokročilými technologiemi,
  • lidské oocyty a časné chiméry s využitím lidských embryí pro výzkumné účely – etika a legislativa,
  • problematika rostlinných GMO z pohledu evropské legislativy.
 5. Monitoring bioetické problematiky v EU a komunikace s nadnárodními a národními bioetickými radami a komisemi.
 6. Zpracování souhrnné zprávy o činnosti BK RVVI za rok 2017.

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.        V Brně dne 27. září 2017
         předseda BK RVVI

Sdílejte na: