Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2017

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) v roce 2017 pracovala ve složení:

Předsedkyně:

prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Místopředseda:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Členové:

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
RNDr. Miloslav Frýzek
prof. Ing. Michal Hocek, CSc.
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
Ing. Martin Srholec, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. 
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (do dubna 2017, členství ukončeno z důvodu jmenování předsedkyní AV ČR)

Tajemník:

Ing. Martin Matějka, od 1. 9. 2017 vykonává funkci tajemníka Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D. a její zástupkyní je Mgr. Lucie Mališová.

Činnost KHV:

Hlavními úkoly, kterými se KHV zabývala od úvodního lednového zasedání po celý rok 2017, byla příprava Metodiky 2017+, realizace hodnocení za rok 2015 a 2016 a dále hodnocení, které by mělo být realizováno v roce 2017 poprvé podle nové Metodiky 2017+.

KHV měla v roce 2017 celkem 10 řádných jednání a 2 jednání per rollam. Mezi jednotlivými jednáními se podle potřeby uskutečňovala komunikace mezi předsedkyní a členy KHV.

V průběhu celého roku probíhal oboustranný přenos názorů a myšlenek mezi Radou a KHV, neboť 4 členové Rady jsou zároveň i členy KHV. Na předsednictvo Rady přenášel informace z KHV prof. Dvořák.

Náplň práce KHV se odvíjela od jejího plánu činnosti, který byl přijat na 90. zasedání KHV dne 7. 11. 2016. Zápisy z jednání KHV byly zveřejňovány na www.vyzkum.cz. Členové KHV se aktivně účastnili dalších akcí včetně diskusí se zahraničními odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení výstupů VaVaI jak v ČR, tak ve světě.

Kromě jiných níže uvedených aktivit souvisejících s hodnocením, KHV vyslechla informaci o stavu a perspektivě úložiště šedé literatury (tzv. NUŠL), které provozuje Národní technická knihovna. V následné diskusi členové KHV ocenili tuto aktivitu a její přínos vidí např. v jednotném místu pro ukládání certifikovaných metodik, specifickém druhu výsledku projektů aplikovaného VaVaI, který není nikde centrálně shromažďován, případně kvalifikačních prací vysokých škol, které o to projeví zájem.

Ve vztahu k Hodnocení 2015 KHV:

 • průběžně kontrolovala výsledky postupných verzí výpočtů Hodnocení 2015 a svoje zjištění a doporučení předávala neprodleně Sekci VaVaI,
 • zjistila nesrovnalosti týkající se smluvního výzkumu, kdy některé vykázané objemy cca 5 institucí výrazně přesahují běžný průměr a doporučila Sekci VaVaI, aby se písemně na dotyčné instituce obrátila se žádostí o vysvětlení,
 • posoudila námitky rektora ČVUT k hodnocení jednoho výstupu v pilíři II a dále upozornění prof. Vorla, předsedy OVHP1, na možné zneužívání Metodiky 2013 a pravděpodobné plagiátorství, svoje stanovisko k oběma bodům předala Sekci VaVaI pro jednání předsednictva RVVI,
 • projednala uplatnění záporných bodů, které má velký morální dopad, a doporučila Radě toto uplatnění pro 2677 výsledků schválit; zároveň doporučila, aby předsedové OVHP dostali pro informaci i vyjádření VO k cca 500 výsledkům, u kterých VO rozporovaly stanovisko panelu,
 • doporučila Sekci VaVaI nezveřejňovat průběžné opravy ve výsledcích Hodnocení 2015 v období zasílání připomínek poskytovatelů,
 • doporučila Sekci VaVaI, aby pečlivě analyzovala příčiny možných chyb v Hodnocení 2015 tak, aby v připravovaném výpočtu Hodnocení 2016 se nepřesnosti již neopakovaly,
 • schválila výsledky Hodnocení 2015 i s vědomím některých chyb a doporučila Radě je přijmout,
 • doporučila Radě a Sekci VaVaI, aby jako základ pro výpočet Hodnocení 2016 byly použity výsledky Hodnocení 2015 po opravách, nikoli ty, které byly schváleny jako konečné

Ve vztahu k Hodnocení 2016 KHV:

 • průběžně navrhovala změny ve složení OVHP a EP panelů po dohodě s předsedy panelů a tyto změny předkládala Radě ke schválení,
 • aktivně se podílela na zpracování připomínek, podnětů a doporučení vzešlých z praktické činnosti panelů a na přímých konzultacích s předsedy panelů v rámci verifikace publikačních výsledků prováděné členy jednotlivých panelů v roce 2017,
 • jednala o postupu při stanovení korekčních koeficientů jednotlivých druhů výsledků v rámci daných oborových skupin. Doporučila Radě, aby pro výpočet Hodnocení 2016 byl použit stejný postup, který byl použit při výpočtu Hodnocení 2014,
 • průběžně kontrolovala výsledky postupných verzí výpočtů Hodnocení 2016 a svoje zjištění a doporučení předávala neprodleně Sekci VaVaI k zapracování,
 • znovu nedoporučila automatické zahrnutí databáze ERIH PLUS do Hodnocení 2016, neboť zahrnutí by se negativně promítlo zejména do oborů SHVc. Toto rozhodnutí je plně v souladu s dikcí Metodiky 2013, která výslovně uvádí pouze databázi ERIH,
 • projednala se zástupci Sekce VaVaI konkrétní dotazy ke sporným bodům v Hodnocení 2016, ke kterým přijala doporučení uveřejněná v zápise z 98. zasedání KHV,
 • doporučila Sekci VaVaI, aby pro účely výpočtu Pilíře III v Hodnocení 2016 byl určen jako podklad stav databáze ke dni 2. 10. 2017. Doporučila zahájit 3. etapu Hodnocení 2016 s odlišením verzí výpočtu,
 • ocenila ochotu a vůli všech předsedů panelů (OVHP i EP) se aktivně podílet na celém průběhu Hodnocení 2016, což rozhodnou měrou přispělo k úspěšné práci panelů.

​Ve vztahu k Metodice 2017+ KHV:

 • projednávala pravidelně stav přípravy realizace Metodiky 2017+ zejména v sektoru VVŠ a doporučila Radě vyjasnit formu a míru spolupráce Sekce VaVaI s MŠMT jako poskytovatelem a reprezentací VŠ,
 • doporučila Radě a Sekci VaVaI, aby možné dopady Metodiky 2017+ byly modelovány na reálných datech roku 2016 s tím, že výsledkem bude potřebná kalibrace parametrů Metodiky 2017+,
 • projednala a Radě doporučila přijmout materiál Definice druhů výsledků,
 • projednala návrhy Sekce VVI na předsedy hodnotících panelů a doporučila Radě jejich jmenování,
 • připravila návrh na členy hodnotících komisí, který projednala s předsedy hodnotících panelů, upravila podle jejich požadavků a předložila Radě ke schválení,
 • bude až do konce roku 2017 úzce spolupracovat se Sekcí VaVaI a předsedy hodnotících panelů na realizaci hodnocení podle Metodiky 2017+.

 

prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. V Praze dne 5. října 2017
předsedkyně KHV

Sdílejte na: