Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2018

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) v roce 2018 pracovala ve složení: 

Předsedkyně / Předseda:

prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (do 14. května 2018 – členství ukončeno úmrtím)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (jmenován předsedou na mimořádném zasedání Rady konaném dne 7. září 2018)

Místopředseda:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (do 25. června 2018 – konec 2. funkčního období)
prof. Ing. Michael Šebek, CSc. (od 19. července 2018 – zvolen na mimořádném zasedání KHV)

Členové:

RNDr. Miloslav Frýzek
prof. Ing. Michal Hocek, CSc. (do 25. června 2018 – konec 2. funkčního období)
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. (do 25. června 2018 – konec 2. funkčního období)
prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (do 25. června 2018 – konec 2. funkčního období)
Ing. Martin Srholec, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. 
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

Členové (zvoleni na 337. zasedání RVVI dne 29. června 2018):

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. 
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
prof. Ing. Michael Šebek, CSc. 
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D

Tajemník: od 1. září 2017 vykonává funkci tajemníka Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D.

Činnost KHV v roce 2018:

Hlavním úkolem, kterým se KHV zabývala od úvodního lednového zasedání po celý rok 2018, bylo hodnocení v rámci Modulu 1 a Modulu 2 dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „Metodika 2017+“) a příprava dalšího kola hodnocení – Hodnocení18. KHV koordinovala proces hodnocení, intenzivně komunikovala s předsedy Odborných panelů, komentovala bibliometrické zprávy za obory i výzkumné organizace a v návaznosti na zkušenosti z letošního roku hodnocení formulovala doporučení k optimalizaci postupů do dalších let. Současně se kromě role koordinátora hodnocení věnovala i edukaci odborné veřejnosti ze stran výzkumných organizací i zástupců poskytovatelů prostřednictvím konferencí, které předsedové KHV zahajovali.

KHV měla v roce 2018 celkem 9 řádných jednání a 2 jednání mimořádná. Mezi jednotlivými jednáními se podle potřeby uskutečňovala komunikace mezi předsedkyní, resp. předsedou a členy KHV.

V průběhu celého roku probíhal oboustranný přenos názorů a myšlenek mezi Radou a KHV, neboť 4 členové Rady jsou zároveň i členy KHV. Na předsednictvo Rady přenášel informace z KHV prof. Dvořák.

Náplň práce KHV se odvíjela od jejího plánu činnosti, který byl přijat na 100. zasedání KHV dne 6. listopadu 2017. Zápisy z jednání KHV byly zveřejňovány na www.vyzkum.cz. Členové KHV se aktivně účastnili dalších akcí včetně diskusí se zahraničními odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení výstupů VaVaI jak v ČR, tak ve světě.

Konference Implementace Metodiky 2017+

Předsedové KHV prof. Moravcová a prof. Dvořák byli úvodními řečníky Konferencí Implementace Metodiky 2017+, určených pro zástupce výzkumných organizací. Konferenční setkání se uskutečnila v průběhu tohoto roku na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Univerzitě Karlově v Praze, na Masarykově univerzitě v Brně, na Akademii věd v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni. V roli přednášejících se členové KHV také zúčastnili Konference Implementace Metodiky 2017+, určené přímo pro zástupce poskytovatelů na Ministerstvu dopravy. 

Činnosti KHV: 

a) ve vztahu k Hodnocení 17

 • podílela se na optimalizaci aplikace SKV v průběhu Hodnocení17;
 • zhodnocení bibliometrických oborových zpráv, vč. zpráv s komentáři Odborných panelů;
 • zhodnocení bibliometrických zpráv za výzkumné organizace, vč. zpráv s komentáři od VO;
 • koordinace zveřejňování bibliometrických zpráv;
 • na základě doporučení 107. zasedání KHV dne 4. června 2018 došlo k prodloužení termínu hodnocení vybraných výsledků vzdálenými recenzemi (aplikace SKV), hodnocení vybraných výsledků uplatněných v roce 2016 podle kritéria společenské relevance bylo ukončeno 30. června 2018;
 • schválila materiál Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2018 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů);
 • ocenila ochotu a vůli všech předsedů a členů Odborných panelů se aktivně podílet na celém průběhu Hodnocení 2017, což rozhodnou měrou přispělo k úspěšné práci panelů. 

​b) ve vztahu k Hodnocení 18

 • diskuze problematiky FTE ve vztahu k Hodnocení18;
 • návrhy na zlepšení a zjednodušení hodnocení v roce 2018;
 • optimalizace systému hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků (Aplikace SKV - zvýšení pravomocí členů Odborných panelů, problémy s neaktivitou externích hodnotitelů, rozšiřování databáze hodnotitelů včetně hodnotitelů ze zahraničí);
 • možnosti optimalizace podoby M1 a M2 pro Hodnocení18;
 • řešení úkolu dopracování Metodiky 17+ do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol a příprava procesu implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol, konkrétně Moduly 3-5 (jednání s ČKR a MŠMT)  - materiál předložen na 338. zasedání v září 2018;
 • zvolení oborových koordinátorů, jejich úkolem bude poskytovat odborné konzultace a zabezpečovat plynulou komunikaci s předsedy Odborných panelů;
 • projednala a Radě doporučila přijmout materiál Bibliometrická analýza 2018;
 • práce na guidelines pro hodnotitele, vč. příkladů dobré/špatné praxe;
 • komentování event. návrh hodnoticí škály;
 • aktualizace složení Odborných panelů pro další kolo hodnocení;
 • převodník Scopus-Frascati oborů.

​c) obecné

 • intenzivní zájem o fungování velkých infrastruktur a VaVpI center;
 • zájem o analýzu dopadů grantové podpory GAČR;
 • role KHV ve vztahu k programům účelové podpory - nově by měla KHV vydávat vlastní stanoviska k návrhům/změnám programů VaVaI.

  ​

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. V Praze dne 1. října 2018

předseda KHV

 

Sdílejte na: