Usnesení k jednotlivým bodům 351. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. listopadu 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 351. zasedání.

2. Zápis z 350. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 350. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Inovační strategie České republiky 2019-2030

Usnesení:

Rada

1. přerušuje jednání k bodu A1),

2. žádá členy Rady o zaslání připomínek k materiálu „Systém řízení a koordinace Inovační strategie České republiky 2019-2030“ do 6. prosince 2019,

3. žádá místopředsedu Rady doc. Havlíčka o předložení materiálu na prosincové 352. zasedání Rady.

A2) Implementace Metodiky 2017+
       a) Aktualizace personálního obsazení Odborných panelů
       b) Postup hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2019
       c) Postup agregace a interpretace hodnocení

Usnesení:

Rada

1. schvaluje předložený návrh na jmenování členů Odborných panelů: prof. RNDr. Borise Vyskota, DrSc., doc. RNDr. Pavla Součka, CSc., prof. Ing. Martina Macháčka, Ph.D. et Ph.D. a návrh aktualizovaného složení Odborných panelů,

2. schvaluje materiály „Postup hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2019“ a „Postup interpretace a agregace hodnocení“.

A3) Návrh stanoviska Rady k Průběžnému hodnocení Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2016 až 2022

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Průběžné hodnocení Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2016–2022“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu obrany.

A4) Návrh stanoviska Rady k návrhu programu „VaVaI MO 2030“ – program aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve prospěch Ministerstva obrany

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k dokumentu „VaVaI MO 2030“ – program aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve prospěch Ministerstva obrany“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu obrany.

A5) Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Pokyny Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky
na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027,

2. schvaluje Výchozí návrh Rady výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021–2023,

3. jmenuje zpravodajem pro SR VaVaI doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA,

4. ukládá Odboru RVVI rozeslat jednotlivým správcům rozpočtových kapitol dopis místopředsedy Rady se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů.

A6) Postup Rady při hodnocení návrhů programů účelové podpory a skupin grantových projektů

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Postup Rady při hodnocení návrhů programů účelové podpory a skupin grantových projektů“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace informovat všechny poskytovatele podpory VaVaI o schválení materiálu Radou.

A7) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Technologické agentury České republiky

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Technologické agentury České republiky,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

A8) Mapování tematických oblastí pro příští programovací období

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh doporučených oblastí výzkumu a terciárního vzdělávání,

2. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy použít tento návrh pro vyjednávání nového programovacího období 2021-2027,

3. obrací se na předsedu Rady s žádostí o zajištění takových finančních zdrojů z celkové alokace ESIF, které odpovídají strategickému významu výzkumu, vývoje a inovací.

A9) Vědecká profese a rodičovství

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci k problematice vztahu vědecké profese a rodičovství,

2. na svém lednovém 353. zasedání jmenuje zpravodaje pro problematiku harmonizace vědecké profese a rodičovství se zadáním věnovat se koncepčně této problematice v dlouhodobém časovém horizontu.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2018

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí zpracované kapitoly dokumentu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2018“,

2. ukládá zpravodajům Rady dopracovat plánované kapitoly a předložit dopracovaný materiál na 352. zasedání Rady dne 13. prosince 2019.

B2) Žádost o záštitu Rady na mezinárodní konferenci o vodíkových technologiích Hydrogen Days 2020

Usnesení:

Rada

1. informuje o nabídce převzetí záštity Technologickou agenturou ČR o udělení záštity na mezinárodní konferenci o vodíkových technologiích Hydrogen Days 2020,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat informaci dopisem 1. místopředsedy Rady žadateli.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI (říjen, listopad)

C2) Informace o postupu prací pracovní skupiny k Metodice identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur

C3) Informace o výsledcích vytvořených řešením projektů v rámci programu „Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace“

Usnesení:

Rada bere na vědomí bod pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 351. zasedání RVVI
 • Zápis z 350. zasedání RVVI
 • 351/A2
 • 351/A3
 • 351/A4
 • 351/A5
 • 351/A6
 • 351/A7
 • 351/A8
 • 351/A9
 • 351/B1
 • 351/B2
 • 351/C1
 • 351/C2
 • 351/C3