Ceny předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj

Statut
Ceny předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj,
za popularizaci výzkumu a vývoje
v hromadných sdělovacích prostředcích

Čl. 1

 1. Cena předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (dále jen "Cena") se uděluje za popularizaci výzkumu a vývoje v českých hromadných sdělovacích prostředcích. Jedná se o ocenění žurnalisty (ky), který (á) se na vysoké odborné úrovni věnuje této tematice.
 2. Cenu uděluje předseda Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (dále jen "Rada") ke dni 31. května za předchozí kalendářní rok.
 3. Cena může být udělena každému(é) žurnalistovi(ce), uveřejňujícímu(cí) v kterémkoli hromadném sdělovacím prostředku (deníky, týdeníky, časopisy, rozhlasové i televizní stanice aj.) informace z oblasti výzkumu a vývoje.
 4. Vypsání Ceny se uveřejňuje jedenkrát za rok oznámením do ČTK. Návrhy na kandidáty Ceny spolu s příslušnými podklady pro udělení Ceny se za předchozí kalendářní rok přijímají do 31. března v sekretariátu Rady vlády pro výzkum a vývoj, Úřad vlády ČR.
 5. Na udělení Ceny není právní nárok.

Čl. 2

 1. Náležitosti podkladů:
  1. Jméno a příjmení kandidáta na Cenu, datum jeho narození, rodné číslo, adresa bydliště a pracoviště.
  2. Seznam publikovaných článků, scénářů TV a rozhlas. pořadů a pod. uveřejněných nebo realizovaných v roce, za který se Cena uděluje a jejich kopie

Čl. 3

 1. Podkladové materiály pro udělení Ceny posuzuje komise Rady pro udělení Ceny, vždy na příslušný kalendářní rok Radou zvolená.
 2. Komise po posouzení podkladů vypracuje zdůvodnění návrhu na kandidáta Ceny, a navrhne pořadí kandidátů. Návrh oznámí Radě na posledním dubnovém zasedání Rady.
 3. O návrhu na udělení Ceny hlasují všichni členové Rady, v případě rovnosti hlasů rozhodne o kandidátovi na Cenu předseda Rady.
 4. Organisační a administrativní práce spojené s udělením Ceny zajišťuje sekretariát Rady.

Čl. 4

 1. Cenu předává předseda Rady, v červnu každého roku na zasedání Rady, kam je vybraný kandidát na Cenu písemně pozván.
 2. Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení vybraného uchazeče a rok za který je Cena udělována. Diplom je opatřen státním znakem ČR a podpisem předsedy.
 3. S udělením Ceny je spojena peněžitá odměna ve výši 35 000 Kč.
 4. Udělení Ceny se zveřejňuje v červnu spolu s vypsáním Ceny na další kalendářní rok s výjimkou roku 1997, kdy bude Cena vyhlášena v závislosti na dni účinnosti statutu.

Čl. 5

     Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení předsedou Rady.

     V Praze dne 12. 2. 1999

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v.r.,
místopředseda vlády ČR pro hospodářskou politiku
a předseda Rady vlády ČR
pro výzkum a vývoj

Sdílejte na: