Usnesení k jednotlivým bodům 353. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. ledna 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 353. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. ledna 2020

1. Schválení programu

 Usnesení:
 Rada schvaluje program 353. zasedání.

2. Zápis z 352. zasedání Rady

 Usnesení:
 Rada schvaluje zápis z 352. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Uvítání nových členek Rady
 a) Aktualizace zpravodajů Rady

Usnesení:

Rada bere na vědomí materiál „Návrh aktualizace zpravodajů Rady“.

A2) Implementace Metodiky 2017+
     a) Informace o průběhu tripartitních jednání
     b) Konference Implementace M17+ v roce 2020
 
 Usnesení:
 Rada
 1. bere na vědomí ústní informaci o průběhu tripartitních jednání po dvou letech implementace Metodiky 2017+,
 2. schvaluje s připomínkami materiál Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2 II jako podklad pro pokračující jednání tripartity v segmentu vysokých škol,
 3. oceňuje mimořádné úsilí celého týmu zajišťující národní úroveň hodnocení výzkumu dle M17+, zejména úsilí Odborných panelů, Odborného orgánu hodnotitelů a Odboru Rady (Oddělení hodnocení výzkumných organizací),
 4. schvaluje uspořádání tří navazujících Konferencí Implementace Metodiky 2017+ v průběhu prvního pololetí roku 2020 a pověřuje Odbor Rady předložit předsednictvu Rady návrh nového formátu konferencí v roce 2020,
 5. ukládá odboru Rady provést vyhodnocení proběhlých konferencí.

A3) Velké výzkumné infrastruktury

Usnesení:
 Rada bere na vědomí „Mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2021 – východiska pro hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací“.

A4) Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – závěry z 15. ledna 2020

 Usnesení:
 Rada bere na vědomí ústní informaci zpravodajů Rady o jednání dne 15. ledna 2020.

A5) Návrh stanoviska Rady k návrhu na změnu programu „Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON“

Usnesení:
 Rada
 1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh na změnu programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON,
 2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko TA ČR.

A6) Žádost Technologické agentury ČR o souhlas s rozpočtovým opatřením

 Usnesení:
 Rada
 1. souhlasí s návrhem Technologické agentury ČR na provedení rozpočtového opatření v rozpočtové kapitole Technologické agentury ČR, tj. s přesunem v celkové výši 10 592 400 Kč z účelových výdajů do institucionálních výdajů v roce 2020,
 2. ukládá předsednictvu Rady a Odboru Rady zajistit v Technologické agentuře ČR, Grantové agentuře ČR a Agentuře pro zdravotnický výzkum posouzení efektivity personálních nákladů.

A7) Žádost Ministerstva obrany o souhlas s rozpočtovým opatřením

 Usnesení:
 Rada
 1. souhlasí s provedením rozpočtových opatření ve výdajích Ministerstva obrany a Ministerstva průmyslu a obchodu ze státního rozpočtu ČR v roce 2020 v celkové výši 30 mil. Kč dle požadavku Ministerstva obrany,
 2. ukládá Odboru Rady informovat Ministerstvo obrany o stanovisku Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Harmonogram jednání k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027

 Usnesení:
Rada
 1. schvaluje Harmonogram jednání zástupců RVVI a ÚV ČR se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na období 2021+,
 2. ukládá Zpravodajům Rady projednat s relevantními poskytovateli jejich návrhy výdajů na VaVaI na období 2021+ dle přiloženého harmonogramu.

B2) Návrh novely nařízení vlády č. 71/2013 Sb. – k připomínkám členů Rady

 Usnesení:
 Rada
 1. bere na vědomí pracovní verzi návrhu nařízení vlády č. 71/2013 Sb., ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.,
 2. jmenuje místopředsedu Rady dr. Barana zpravodajem pro tento úkol,
 3. ukládá členům Rady zaslat své připomínky k návrhu do 8. února 2020,
 4. ukládá zpravodaji Rady a Odboru Rady zapracovat připomínky členů Rady, dokončit návrh a předložit jej Radě ke schválení.

B3) Plnění Koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 a jeho další rozvoj

 Usnesení:
 Rada schvaluje materiál „Plnění Koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020“.

B4) Plán činnosti výzkumné rady TA ČR na rok 2020

 Usnesení:
Rada schvaluje „Plán činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR na rok 2020“.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI (prosinec, leden)
C2) Informace k ELI – ERIC
C3) Průběžné vyhodnocení plnění opatření akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 – 2020
C4) Memorandum o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v České republice

 Usnesení:
 Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • 353/A2
 • 353/A3
 • 353/A5
 • 353/A6
 • 353/A7
 • 353/B1
 • 353/B3
 • 353/B4
 • 353/C1
 • 353/C2
 • 353/C3
 • 353/C4