Usnesení k jednotlivým bodům 356. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 356. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
videokonference dne 30. dubna 2020 od 10:30 hodin

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 356. zasedání.

2. Zápis z 355. hlasování Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 355. hlasování Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0) Prohlášení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Usnesení:
Rada pro výzkum, vývoj a inovace pečlivě sleduje informace o zapojení výzkumných organizací do boje proti pandemii způsobené novým typem koronaviru SARS-CoV-2 a podtrhuje roli výzkumu při řešení krizových situací s celospolečenským dopadem.
Rada v této souvislosti oceňuje mimořádné nasazení a úsilí vědců, vědkyň a všech pracovníků oblasti výzkumu, kteří se do aktivit směřujících k potírání pandemie zapojili.
Za současné situace bude proto Rada i nadále všestranně podporovat stabilitu a rozvoj systému vědy a výzkumu, s cílem posilovat jeho schopnost adekvátní reakce na neočekávaná rizika a hrozby.

A1) Vědecký výkon, potenciál socio-ekonomických přínosů a organizační uspořádání výzkumných center financovaných z NPU II

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiály předložené jednotlivými poskytovateli, jako podklad pro vyhodnocení potenciálu socio-ekonomických přínosů dle čl. II, odst. 2 písm. d) usnesení vlády ze dne 20. května 2019 č. 352,
2. ukládá předsednictvu Rady a oborově příslušným členům Rady projednat s poskytovateli předložené materiály a návazně na toto projednání předložit ve spolupráci s poskytovateli zprávu o dalším fungování VaVpI center.

A2) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027

Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání tomuto bodu,
2. žádá místopředsedu Rady doc. Havlíčka, aby předložil další návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027 na 358. jednání Rady, které se koná dne 26. června 2020.

A3) Návrh na realizaci opatření č. 27 NP VaVaI 2021+

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí úvodní informace a návrh předkladatelů,
2. ukládá předsednictvu Rady ve spolupráci s Odborem Rady pro výzkum, vývoj předložit následujícímu jednání Rady návrh postupu technické realizace opatření č. 27,
3. ukládá předsednictvu Rady připravit ve spolupráci se zainteresovanými členy Rady a s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace jednání kulatého stolu s cílem diskutovat o aktuálním stavu a perspektivách dalšího výzkumu v oblasti biologie virových nákaz, zejména způsobených koronavirem SARS-CoV-2,
4. žádá člena Rady doc. Konvalinku a prof. Špičáka, aby moderovali jednání kulatého stolu podle bodu 3 tohoto usnesení Rady.

A4) Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2018

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2018“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace upravit materiál dle závěrů vzešlých z 356. zasedání Rady a předložit jej na jednání vlády,
3. žádá Ministerstvo zemědělství a Grantovou agenturu ČR, aby do 30. září 2020 informovali Radu o způsobu, jakým reagovali nebo budou reagovat na doporučení uvedená ve zprávě.

A5) ELI – ERIC soulad původního zadání projektu ELI s aktuální situací

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o aktuální situaci při vzniku právnické osoby ELI-ERIC,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Akademií věd České republiky předložilo další informaci ve věci ustanovení právnické osoby ELI-ERIC a o souvisejících aktivitách na 358. zasedání Rady, které se koná dne 26. června 2020.

A6) Metodický rámec mezinárodní peer-review evaluace velkých výzkumných infrastruktur ČR

Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu Metodika mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Rady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A7) Informace o plnění usnesení RVVI k bodu 355/X3 k návrhu novely nařízení vlády č. 71/2013 Sb.

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci zpravodajky Ing. Bízkové o průběhu jednání s Václavem Markem, jednatelem společnosti Česká hlava, s.r.o.,
2. souhlasí s návrhem dalšího postupu uvedeným v předloženém materiálu.

A8) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,
2. ukládá předsednictvu, zpravodajům Rady a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR dopracovat návrh tak, aby bylo možné návrh zákona předložit členům Rady k hlasování „per rollam“ do 7. května 2020.

B)   BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Koncepce Informačního systému VaVaI 2021-2025

Usnesení:
Rada
1. schvaluje dokument s názvem „Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021 – 2025“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit Koncepci IS VaVaI 2021 – 2025 do meziresortního připomínkového řízení, po vypořádání připomínek předložit na jednání vlády ke schválení a následně informovat Radu na jejím nejbližším zasedání.

B2) Odstranění chybných a duplicitních výsledků z IS VaVaI

Usnesení:
Rada souhlasí s vyřazením duplicitních a chybných výsledků dle usnesení z 350. Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 25. října 2019 a jejich zveřejněním v informační části veřejného rozhraní IS VaVaI.

B3) Žádost UK - omezení počtu grantových/dotačních přihlášek na jedno IČO

Usnesení:
Rada přerušuje jednání tomuto bodu.

B4) Změna harmonogramu hodnocení na vysokých školách

Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o změně harmonogramu hodnocení v segmentu vysokých škol dle Metodiky 2017+.

B5) Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k žádosti Fakultní nemocnice u sv. Anny o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B6) Mezinárodní rada - návrh na jmenování člena

Usnesení:
Rada navrhuje svému předsedovi jmenovat prof. Ajaya Kumara Sooda členem Mezinárodní rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI (březen, duben)

Usnesení:
Rada bere na vědomí bod pro informaci.

D) RŮZNÉ

Usnesení doplňující bod A3):
Rada ukládá předsednictvu Rady ve spolupráci s členem Rady prof. Špičákem projednat s Ministerstvem zdravotnictví situaci zdravotnického výzkumu v tomto rezortu s cílem orientovat tento výzkum ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum na aktuální rizika a hrozby v oblasti veřejného zdraví a předložit výsledky tohoto jednání na 358. jednání Rady, které se koná dne 26. června 2020.

Sdílejte na:

Přílohy

 • 356/A1
 • 356/A3
 • 356/A4
 • 356/A5
 • 356/A6
 • 356/A7
 • 356/B1
 • 356/B2
 • 356/B4
 • 356/B5
 • 356/B6
 • 356/C1