Usnesení k jednotlivým bodům programu 357. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. května 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 357. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. května 2020

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 357. zasedání.

2. Zápis z 356. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 356. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Implementace Metodiky 2017+
    a) Hodnocení aplikovaného výzkumu
    b) Informace o aktuálním stavu hodnocení na národní úrovni
    c) Souhrnné zprávy pro VŠ po dvou letech implementace
    d) Rozšíření počtu hodnocených organizací na národní úrovni
    e) Výzva k přihlašování vybraných výsledků podle M17+ ve čtvrtém roce
    f)  Hodnocení podle M17+ v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR

Usnesení:
Rada
1. ukládá předsednictvu a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zorganizovat uzavřené pracovní setkání členů Rady k hodnocení aplikovaného výzkumu dne 10. června 2020,
2. bere na vědomí informace o průběhu hodnocení na národní úrovni ve třetím roce implementace Metodiky 2017+,
3. bere na vědomí informaci o zveřejnění Souhrnné zprávy pro vysoké školy po dvou letech implementace Metodiky 2017+, pro potřeby Mezinárodních evaluačních panelů,
4. schvaluje zařazení Ústavu pro studium totalitních režimů a bere na vědomí informaci o zařazení  Anglo-americké vysoké školy, z. ú., a Vysoké školy PRIGO, z. ú., do hodnocení na národní úrovni,
5. schvaluje Výzvu k přihlašování vybraných výsledků podle Metodiky 2017+ ve čtvrtém roce, upravenou podle připomínek, současně důrazně apeluje na výzkumné organizace, aby v rámci základního limitu přihlašovaly do hodnocení takové typy výsledků, které odpovídají jejich zaměření a misi,
6. ukládá KHV zpracovat a Radě předložit ke schválení materiál vymezující společenskou relevanci zahrnující typické příklady výsledků a jejich hodnocení, podle níž budou hodnoceny výsledky aplikovaného výzkumu a jejich uplatnění v praxi,
7. bere na vědomí závěry a doporučení uvedená v materiálu 357/A1 f) a žádá Ministerstvo zdravotnictví o jejich zapracování s cílem zvýšit kvalitu hodnocení výzkumných organizací v rezortu Ministerstva zdravotnictví.
8. bere na vědomí jmenování prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. a očekává vyjasnění kompetencí jednotlivých aktérů v oblasti zdravotnického výzkumu.

A2) Návrh na jmenování 2 členů Komise pro problematiku klimatu

Usnesení:
Rada schvaluje výsledky tajných voleb, na základě kterých byli navrženi na členy Komise pro problematiku klimatu Ing. Daniel Beneš, MBA a RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

A3) Opatření č. 27 v NP VaVaI 2021 v souvislosti s přípravou návrhu výdajů SR na VaVaI

Usnesení:
Rada
1. ukládá předsednictvu Rady ve spolupráci s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit na 358. jednání Rady návrh procesu přípravy nového programu implementujícího opatření č. 27 Národní politiky VaVaI 2021+, včetně návrhu na ustavení pracovní skupiny, v souladu s východisky uvedenými v materiálu 356/A3,
2. ukládá předsednictvu Rady předložit vládě návazně na „zákon, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR“, na rok 2021 vládě a PSP ČR, informaci o posunutí termínu pro předložení návrhu celkové výše výdajů na rok 2021, včetně návrhu střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023, dle § 5a zákona č. 130/2002 Sb.

A4) Návrh Národní politiky VaVaI 2021 – návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh vypořádání připomínek k materiálu s názvem „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace rozeslat návrh vypořádání připomínek kontaktním osobám připomínkových míst k vyjádření, doplněný ve smyslu připomínek z jednání Rady,
3. zmocňuje předsednictvo Rady k jednání na úrovni náměstků ministrů, případně členů vlády nebo vedoucích jiných orgánů, které uplatnily zásadní připomínky, pokud se stanou předmětem rozporu.

A5) Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení)

Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. žádá Českou konferenci rektorů, aby do 3. června 2020 předložila konkrétní připomínky k návrhu materiálu „Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích“,
3. žádá zpravodaje Rady prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr. h. c. o předložení materiálu na 358. jednání Rady.

A6) Průběžné vyhodnocení plnění opatření akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 – 2020 – doplnění a aktualizace (MŠMT)

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložené průběžné vyhodnocení plnění opatření akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 – 2020,
2. doporučuje pokračovat v realizaci opatření podle aktuálních možností státního rozpočtu České republiky,
3. žádá předkladatele o rozeslání doplněného materiálu všem relevantním aktérům v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (poskytovatelé účelové podpory, výzkumné organizace, vysoké školy) s výzvou, aby zohledňovali ve své činnosti opatření akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 – 2020 a doporučení obsažená v zasílaném materiálu.

A7) Financování VaV na MPSV

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí „Závěrečnou zprávu o výsledku průběžného hodnocení resortních VO v roce 2020" zaslanou Ministerstvem práce a sociálních věcí, a návrh na snížení DK RVO pro VÚPSV ve výši přijaté Ministerstvem práce a sociálních věcí a ve střednědobém výhledu dle Návrhu výdajů na VaVaI 2021+,
2. přerušuje jednání k tomu bodu a vzhledem k novým výzkumným potřebám rezortu souvisejícím s koronavirovou krizí ukládá předsednictvu Rady a zpravodaji Rady prof. Ing. Štěpánu Jurajdovi, Ph.D., do příštího zasedání Rady projednat situaci na dané výzkumné organizaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako podklad pro rozpočtové doporučení.

A8) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí žádost o výjimku z povinného hodnocení dopadů regulace čj. 16386/2020-UVCR,
2. schvaluje doplnění návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.,
3. ukládá předsednictvu Rady a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit rozeslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení,
4. ukládá předsednictvu Rady a zpravodaji Rady zahájit práci na nové koncepci předávání cen.

A9) Žádost UK - omezení počtu grantových/dotačních přihlášek na jedno IČO

Usnesení:
Rada
1. žádá poskytovatele účelové podpory, aby do podmínek veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích nezahrnovali omezování počtu možných návrhů projektů podávaných jedním uchazečem,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat usnesení poskytovatelům.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výsledky meziroční kontroly IS VaVaI 2020

Usnesení:
Rada bere na vědomí výsledky meziroční kontroly IS VaVaI v roce 2020.

B2) Výroční zpráva Rady za rok 2019

Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2019“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2019“ v souladu s usnesením vlády ze dne 21. března 2018 č. 189.

B3) Informace o přípravě Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2020

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2020 (NCV),
2. bere na vědomí vyjádření dosavadního realizátora soutěže NCV Česká hlava PROJEKT z.ú.,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace plnění úkolů dle Harmonogramu.

B4) Dopis Ministerstva vnitra k programu SECTECH – návrh na opravu zápisu z 354. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje návrh na změnu zápisu z 354. zasedání Rady.

B5) Informace o semináři Univerzity Karlovy k COVID-19 - ústní informace

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. o semináři Univerzity Karlovy k COVID-19,
2. pověřuje doc. RNDr. Jana Konvalinku, CSc. přípravou „Kulatého stolu“ s podporou Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

B6) Žádost o udělení záštity Rady na Festivalu vědy dne 3. září 2020 v Praze

Usnesení:
Rada
1. schvaluje záštitu Rady nad Festivalem vědy, který se koná dne 3. září 2020,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zaslal potvrzení záštity dopisem 1. místopředsedy Rady prof. Dvořáka žadateli.

B7) Návrh na odvolání členky výzkumné rady TA ČR

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí rezignaci členky výzkumné rady Technologické agentury ČR Bc. Ing. Kamily Vávrové, Ph.D.,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál na jednání vlády.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o plnění usnesení Rady k bodu 356/A8 Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. (hlasování per rollam)
C3) Informace o vytvoření funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a jeho jmenování

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • 357/A1
 • 357/A2
 • 357/A4
 • 357/A6
 • 357/A8
 • 357/A9
 • 357/B1
 • 357/B2
 • 357/B3
 • 357/B4
 • 357/B6
 • 357/B7
 • 357/C1
 • 357/C2
 • 357/C3