Usnesení k jednotlivým bodům programu 358. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. června 2020

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 358. zasedání.

2. Zápis z 357. zasedání Rady
Usnesení:Rada schvaluje zápis z 357. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh na uspořádání mimořádného zasedání Rady v červenci 2020

Usnesení:
Rada schvaluje uspořádání mimořádného zasedání Rady dne 24. července 2020.

A2) Implementace Metodiky 2017+
a) Hodnocení aplikovaného výzkumu
b) Ústní informace o průběhu hodnocení na národní úrovni
c) Písemné informace poskytovatelů o způsobu využití výsledků Metodiky 2017+ a připravenosti kompletního hodnocení v jejich gesci
d) Sumarizace a specifikace harmonogramu

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Záznam z pracovního jednání Rady dne 10. 6. 2020 ve smyslu připomínek Rady,  žádá příslušné aktéry o implementaci jeho závěrů s tím, že na 361. jednání Rady v říjnu 2020 bude provedena kontrola plnění úkolů,
2. bere na vědomí informace o průběhu hodnocení na národní úrovni ve třetím roce implementace Metodiky 2017+ a žádá Odbor informatiky o zabezpečení přihlašování a sběr výsledků a souvisejících podkladů pro hodnocení Modulem 1 do aplikace SKV ze strany VO, resp. poskytovatelů,
3. bere na vědomí písemné informace předložené v bodě c),
4. schvaluje harmonogram předložený v bodě d),
5. ukládá Odboru Rady projednat s příslušnými poskytovateli dořešení souladu hodnocení prováděného na úrovni poskytovatelů s Metodikou 2017+ a způsob přerozdělování nárůstů DK RVO,
6. pověřuje doc. Ing. Jaroslava Machana, CSc., aby sestavil návrh členů pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu a předložil ho KHV a Radě do 15. srpna 2020.

A3) Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení)

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh materiálu Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení);
2. ukládá zpravodaji Rady pro tento bod prof. Maříkovi a odboru Rady, aby v rámci meziresortního připomínkového řízení zajistil soulad materiálu 358/A3 s dokumentem „State aid compendium – State aid rules in research, development and innovation; Addressing knowledge and awareness gaps among research and knowledge dissemination organisations“ připravovaným Evropskou komisí,
3. ukládá 1. místopředsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Dvořákovi předložit materiál do mezirezortního připomínkového řízení.

A4) Technologická agentura ČR
a) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 člena / členku výzkumné rady TA ČR za resorty
b) Volba místopředsedy výzkumné rady TA ČR

Usnesení:
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky za resorty,
2. ukládá odboru Rady připravit výzvu na 1 členku / člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky za akademickou sféru a předložit ji ke schválení předsednictvu Rady a zpravodaji Rady pro TA ČR doc. Kouřilovi,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit schválené texty výzev na webových stránkách www.vyzkum.cz,
4. přerušuje jednání k bodu b).

A5) Grantová agentura ČR
a) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 3 členy / členky předsednictva Grantové agentury ČR
b) Návrh na odvolání člena vědecké rady GA ČR

Usnesení:
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 3 členky / členy předsednictva a na předsedu / předsedkyni Grantové agentury České republiky,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz,
3. schvaluje předložený materiál „Návrh na odvolání člena Vědecké rady Grantové agentury ČR“,
4. žádá svého předsedu o předložení materiálu „Návrh na odvolání člena Vědecké rady Grantové agentury ČR“ na nejbližší zasedání vlády,
5. žádá členy rady prof. Jurajdu, doc. Konvalinku a předsedu mezinárodního poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Michla o návrhy nových kandidátů z řad zahraničních odborníků na členství ve Vědecké radě Grantové agentury ČR.

A6) Národní politika VaVaI 2021+
a) Návrh materiálu pro jednání vlády
b) Proces přípravy nového programu implementujícího opatření č. 27 - návrh na ustavení pracovní skupiny

Usnesení:
Rada
1. schvaluje vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení k materiálu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2021+,
2. žádá svého předsedu o předložení materiálu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2021+ vládě.

A7) Financování VaV na MPSV

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci zpravodaje Rady prof. Jurajdy o výsledku jednání s MPSV,
2. ukládá předsednictvu Rady v návrhu rozpočtu VaV na období 2021 + dle možností navýšit rozpočet MPSV až o 11,1 mil. Kč od roku 2021 jako trvalou změnu.

A8) Informace o ELI – ERIC

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zástupce Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. o aktuálním vývoji v proceduře ustavování právnické osoby ELI ERIC,
2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Akademií věd České republiky předložilo další informaci o pokrocích ve věci ustavování právnické osoby ELI-ERIC na 361. zasedání Rady

A9) Návrh stanoviska Rady ke „Koncepci aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity MK na léta 2023-2030“

Usnesení: 
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k materiálu Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity Ministerstva kultury na léta 2023–2030, ve smyslu připomínek Rady,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat Stanovisko Ministerstvu kultury.

A10) Stanovisko Rady k závěrečným hodnocením programů OMEGA a BETA

Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k závěrečným hodnocením programů OMEGA a BETA,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Rady Technologické agentuře ČR.

A11) Návrh Stanoviska Rady k materiálu „Návrh projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací“

Usnesení:
Rada
1. žádá členy Rady o zaslání připomínek v termínu do 7. července 2020,
2. pověřuje předsednictvo Rady schválením stanoviska po zapracování připomínek členů Rady.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Termíny zasedání Rady v roce 2021

Usnesení:
Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2021.

B2) Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021-2025 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:
Rada
1. souhlasí s vypořádáním připomínek z meziresortního připomínkového řízení k materiálu s názvem „Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021-2025“,
2. žádá předsedu Rady o předložení materiálu na schůzi vlády v termínu do 31. července 2020.

B3) Velké výzkumné infrastruktury
a) Reakce MŠMT na stanovisko Rady k Metodickému rámci mezinárodního peer-review hodnocení VVI
b)  Informace o činnosti pracovní skupiny pro velké výzkumné infrastruktury

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci zpravodaje Ing. Nováka,
2. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby do 3. července 2020 zaslalo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako gestoru pro oblast velkých výzkumných infrastruktur tematické priority do sektorové platformy Fyzikální vědy a inženýrství,
3. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o vyhodnocení velkých výzkumných infrastruktur ve vazbě na socioekonomické přínosy, včetně impaktu na jednotlivá odvětví a rozsah spolupráce s průmyslem.

 

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o zřízení Komise pro posouzení vědeckého výkonu, potenciálu socioekonomických přínosů výzkumného centra FNUSA-ICRC
C3) Informace o vyhlášení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2020
C4) Informace o vyhlášení Ceny Františka Běhounka (MŠMT)

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • 358/A1
 • 358/A2
 • 358/A3
 • 358/A4
 • 358/A5
 • 358/A6
 • 358/A8
 • 358/A9
 • 358/A10
 • 358/A11
 • 358/B1
 • 358/B2
 • 358/B3
 • 358/C1
 • 358/C2
 • 358/C3
 • 358/C4