Usnesení k jednotlivým bodům programu 359. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 4. září 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 359. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 4. září 2020

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 359. zasedání.

2. Zápis z 358. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 358. zasedání Rady.

3. Zápis z mimořádného zasedání Rady 24. července 2020
Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání Rady 24. července 2020.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Inovační strategie České republiky 2019 - 2030
Usnesení:
Rada bere na vědomí ústní informaci o Inovační strategii České republiky 2019-2030.

A2) Podpora VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o podpoře VaVaI v rámci Hospodářské strategie ČR (Národní plán obnovy),
2. ukládá vytvořit pracovní skupinu pro medicínský výzkum, zahrnující oblasti zdravotnictví, biomedicíny a veřejného zdraví, včetně dopadů pandemie, a pracovní skupinu pro průmyslový aplikovaný výzkum, které se budou zabývat opatřeními ve VaVaI Národního plánu obnovy, s úkolem připravit informaci na další jednání Rady,
3. přerušuje jednání k tomuto bodu do příštího zasedání Rady.

A3) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027
Rada
1. konstatuje, že předložený návrh rozpočtu byl projednán se všemi připomínkovými místy a je předkládán s rozpory,
2. schvaluje předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 s výhledem na léta 2022 a 2023 a dlouhodobým výhledem do roku 2027“ včetně vypořádání mezirezortního připomínkového řízení, po úpravách dle jednání Rady,
3. žádá Ministerstvo financí, aby při přípravě návrhu Zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 byly dodrženy celkové střednědobé výhledy dříve schválené na výzkum, experimentální vývoj a inovace, a aby výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace, o které případně navrhne některá z kapitol při přípravě návrhu výdajů snížit svůj rozpočet, byly po projednání s Radou alokovány na výzkum, experimentální vývoj a inovace do jiné rozpočtové kapitoly,
4. souhlasí se snížením výdajů na výzkum a vývoj v kapitole 304-Úřad vlády ČR na rok 2020 o 21 mil. Kč, z toho 13 mil. Kč na platy státních zaměstnanců a 8 mil. Kč na související odvody a další příslušenství, které bude kompenzováno disponibilními nároky z nespotřebovaných výdajů kumulovaných v položce platy státních zaměstnanců zařazených na paragrafu výzkum, vývoj a inovace kapitoly 304 - Úřad vlády,
5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit tento materiál na jednání vlády.

A4) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2020
a) Hlasování o kandidátech na udělení Národní ceny vlády Česká hlava
b) Návrh čestného ocenění za vědecký přínos k řešení problému pandemie Covid-19 v globálním kontextu (ústní informace)
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. ukládá Odboru Rady připravit změnu jednacího řádu Rady,
3. schvaluje návrh udělit čestné ocenění za vědecký přínos k řešení problému pandemie Covid-19 v globálním kontextu za rok 2020. Parametry výběru kandidáta, lhůta a další podmínky volby budou projednány na 360. zasedání Rady dne 24. září 2020.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. – vypořádání připomínkového řízení
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“, a to ve znění kompromisního návrhu, uvedeného v bodě 359/A5 b,
2. ukládá zpravodaji a Odboru Rady informovat Radu na jejím dalším 360. jednání o výsledcích diskuze s MPO o podnětech členů Rady vznesených na 359. jednání Rady,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit tento materiál vládě a Legislativní radě vlády po zapracování kompromisního návrhu a po finální korektuře.

A6) Stanovisko Rady k „Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat Stanovisko Ministerstvu vnitra.

A7) Implementace Metodiky 2017+
a) Pracovní skupina KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu
b) Vzorové příklady hodnocení v Modulu 1 podle kritéria společenská relevance
c) Postup hodnocení výsledků dle M17+ a manuály pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů a vzdálené hodnotitele
d) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2020 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
e) Informace o realizaci zasedání MEP pro hodnocení vysokých školUsnesení:
Rada
1. bere na vědomí průběžnou Informaci o stavu plnění úkolu předloženou doc. Machanem,
2. byla seznámena s materiálem „Postup hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+, který informuje o současném stavu hodnocení“, a ukládá zpravodaji pro hodnocení aplikovaného výzkumu doc. Machanovi přepracování návrhu podle připomínek a výsledků činnosti Pracovní skupiny a jeho předložení do 60 dní po schválení a ustavení pracovní skupiny.
3. schvaluje materiál „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2020 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)“ a žádá svého předsedu, aby materiál přeložil vládě k projednání,
4. s ohledem na dopady výjimečné situace spjaté s Covid-19 na průběh hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol bere na vědomí, že on-site visits mohou být realizovány s distanční účastí zahraničních členů mezinárodního evaluačního panelu, např. prostřednictvím videokonference.

A8) Žádost o provedení rozpočtového opatření mezi MŠMT a AV ČR
Usnesení:
Rada
1. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích MŠMT ze státního rozpočtu ČR v roce 2020 v celkové výši 94.824.810,- Kč dle požadavku MŠMT,
2. ukládá Odboru Rady informovat MŠMT o stanovisku Rady.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh na udělení Ceny předsedy Rady
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o udělení Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit slavnostní předání této ceny.

B2) Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky / členy vědecké rady Grantové agentury ČR
Usnesení:
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na členky / členy vědecké rady Grantové agentury ČR,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz,

3. žádá zpravodaje Rady prof. Jurajdu, doc. Konvalinku a předsedu Mezinárodní rady prof. Michla o zajištění spolupráce Mezinárodní rady při nominaci vhodných kandidátů na členky / členy vědecké rady GA ČR.

B3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb. – vypořádání připomínkového řízení
Usnesení:
Rada
1. schvaluje finální materiál „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.“,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit tento materiál na jednání vlády a zároveň Legislativní radě vlády.

B4) Výzkumná centra financovaná z NPU II – informace o jednání předsednictva Rady s poskytovateli
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložené závěry z jednání s poskytovateli k dalšímu fungování tzv. VaVpI center,
2. žádá předsednictvo Rady o přípravu struktury prezentací VaVpI center na jednání Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Výzkumné centra financovaná z NPU II – informace o jednání předsednictva Rady s poskytovateli
C3) Informace o „International Start-Up Matchmaking Competition Call for Start-Ups vs Covid-19“
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

rev. 23.9.2020 Moravcová

Sdílejte na:

Přílohy

 • 359/A3
 • 359/A5
 • 359/A6
 • 359/A7
 • 359/A8
 • 359/B1
 • 359/B2
 • 359/B3
 • 359/B4
 • 359/C1
 • 359/C3