Usnesení k jednotlivým bodům programu 360. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. září 2020

Usnesení k jednotlivým bodům programu 360. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. září 2020

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 360. zasedání.

2. Zápis z 359. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 359. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Podpora VaVaI v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy)
     a) Informace o zřízení pracovní skupiny pro medicínský výzkum a průmyslový aplikovaný výzkum
     b) Návrh pracovní skupiny Rady pro průmyslový aplikovaný výzkum - Národní plán obnovy
Usnesení:
Rada
1. schvaluje ustavení pracovní skupiny pro medicínský výzkum ve složení doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.; prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.; prof. MUDr. Jan Lata, CSc.; prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.; prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A.; prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.; prof. Josef Jiřičný; prof. Karel Pacák; prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.; prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA; PhDr. Pavel Baran, CSc. a pracovní skupiny pro průmyslový aplikovaný výzkum ve složení Ing. Luboš Novák, CSc.; prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc, dr.h.c.; doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.; prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.; Ing. Rut Bízková; Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA; Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; Ing. Petr Očko, Ph.D.; prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.; PhDr. Pavel Baran, CSc.,
2. jmenuje doc. RNDr. Jan Konvalinku, CSc. vedoucím pracovní skupiny pro medicínský výzkum a Ing. Luboše Nováka, CSc. vedoucím pracovní skupiny pro průmyslový aplikovaný výzkum,
3. schvaluje návrh „Návrh pracovní skupiny Rady pro průmyslový aplikovaný výzkum - Národní plán obnovy“ předložený Ing. Lubošem Novákem, CSc.,
4. ukládá Odboru Rady, aby zaslal materiál uvedený v bodě 3 Ministerstvu průmyslu a obchodu jako podklad pro přípravu Národního plánu obnovy,
5. žádá doc. Konvalinku o urychlené svolání pracovní skupiny pro medicínský výzkum s účastí náměstka MŠMT PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., náměstkyně MPO Ing. Silvany Jirotkové a předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc. s cílem harmonizovat návrhy týkající se části 5.1 Národního plánu obnovy do 4. října 2020 tak, aby je bylo možné zapracovat do materiálu pro jednání vlády,
6. žádá ministra průmyslu a obchodu a místopředsedu Rady doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA o projednání výsledného návrhu s předsednictvem Rady před předložením materiálů vládě.

A2) Implementace Metodiky 2017+
     a) Návrh na ustavení pracovní skupiny pro hodnocení aplikovaného výzkumu
     b) Výstupy z Modulu 1
     c) Výstupy z Modulu 2 – bibliometrické zprávy pro WoS categories
     d) Záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro      provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2020“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje ustavení, postup práce a cíle Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu ve složení: Ing. Libor Kraus; prof. Ing. Josef Psutka, CSc.; Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; Ing. Petr Očko; doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; prof. Ing. Radim Vácha Ph.D.; prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.; doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., FEng; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.; Ing. Jan Rýdl; Ing. Iveta Volšičková; Mgr. Ivo Hain,
2. schvaluje zveřejnění výstupů z Modulu 1 – hodnocení vybraných výsledků včetně komentářů Odborných panelů v předložené podobě na https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/nebiblio,
3. schvaluje zveřejnění výstupů z Modulu 2 – bibliometrické zprávy pro WoS categories v předložené podobě na https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-wos-cats,
4. žádá výzkumné organizace v případě potřeby o zpětnou vazbu ke zveřejněným výstupům do 14 dnů od data jejich zpřístupnění,
5. schvaluje záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2020“,
6. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit záměr realizovat veřejnou zakázku vedoucí Úřadu vlády ČR ke schválení.

Provedení voleb dle Jednacího řádu Rady
Usnesení:
Rada v souladu s Jednacím řádem Rady rozhodla o provedení voleb podle článku 3a odst. 2 Jednacího řádu Rady u bodů  A3) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2020, A4) Grantová agentura ČR a A5) Technologická agentura ČR.

A3) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2020
     a) Hlasování o kandidátech na udělení Národní ceny vlády Česká hlava
     b) Informace o záměru realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na službu s názvem „Úhrada části nákladů spojených s udělením národní ceny      vlády Česká hlava“
     c) Návrh čestného ocenění za vědecký přínos k řešení problému pandemie Covid-19 v globálním kontextu
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2020 prof. RNDr. Václavu Hořejšímu, CSc.,
2. žádá svého předsedu o předložení návrhu na udělení NCV Česká hlava vládě,
3. schvaluje záměr realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na službu s názvem „Úhrada části nákladů spojených s udělením národní ceny vlády Česká hlava“ v roce 2020, a to formou jednorázového finančního příspěvku Úřadu vlády ČR ve výši 350.000 Kč společnosti Česká hlava PROJEKT, z. ú., která je realizátorem projektu Česká hlava. 
4. byla seznámena s výsledky rešerše publikačních výsledků a významných výsledků průmyslového výzkumu, které shromáždili člen Rady doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. a členka Rady Ing. Rut Bízková,
5. žádá doc. RNDr. Jana Konvalinku, CSc. a Ing. Rut Bízkovou, aby na příští jednání Rady připravili z každé skupiny výsledků návrh nominací na udělení čestného ocenění za vědecký přínos k řešení problému pandemie Covid-19 v globálním kontextu za rok 2020.

A4) Grantová agentura ČR
     a) Návrh na jmenování 3 členek / členů předsednictva GA ČR
     b) Návrh na jmenování předsedkyně / předsedy GA ČR
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat doc. RNDr. Petra Baldriana, Ph.D., prof. RNDr. Jaroslava Koču, DrSc. a RNDr. Alici Valkárovou, DrSc. členy předsednictva Grantové agentury ČR a prof. RNDr. Jaroslava Koču, DrSc. předsedou Grantové agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A5) Technologická agentura ČR
     a) Návrh na jmenování 2 členek / členů výzkumné rady TA ČR (za resorty a akademickou sféru)
     b) Návrh na jmenování místopředsedy výzkumné rady TA ČR
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek tajné volby, na základě kterého navrhuje vládě jmenovat Ing. Josefa Kašpara, FEng. a prof. RNDr. Janu Klánovou, Ph.D. členy výzkumné rady Technologické agentury ČR a Ing. Jana Kleindiensta, Ph.D. místopředsedou výzkumné rady Technologické agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A6) Představení projektu CzechElib
Usnesení:
Rada bere pozitivně na vědomí zprávu o projektu CzechElib.

A7) Návrh mandátu pro hlavního vyjednavače ve věci vyjednávání optimálních finančních i dalších smluvních podmínek transformačních smluv
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložený mandát,
2. navrhuje svému předsedovi jmenovat hlavním vyjednavačem ve věci vyjednávání optimálních finančních i dalších smluvních podmínek transformačních smluv Ing. Martina Svobodu, ředitele Národní technické knihovny,
3. žádá předsedu Rady, aby podepsal mandát včetně jmenovacího dekretu hlavnímu vyjednavači a požádal ministra školství, mládeže a tělovýchovy o jeho předání,
4. ukládá 1. místopředsedovi Rady, aby se účastnil jednání hlavního vyjednavače a jeho týmu při stanovování smluvních podmínek,
5. ukládá Odboru Rady, aby zaslal toto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B)  BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Mezinárodní Rada
Usnesení:
Rada
1. schvaluje uspořádání společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Mezinárodní Rady ve dnech 29. a 30. října 2020 s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci (online formou - videokonference),
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace přizvat na tato společná zasedání předsedu Technologické agentury ČR, předsedkyni Grantové agentury ČR, předsedu Agentury pro zdravotnický výzkum, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace toto zasedání zajistit.

B2) Koncepce vědecké diplomacie
Usnesení:
Rada
1. souhlasí s prodloužením trvání místa diplomatky pro vědu, výzkum a technologie/inovace pro oblast JV Asie do roku 2023,
2. souhlasí s prodloužením vyslání Luďka Moravce, MSc. na pozici diplomata pro vědu, výzkum a technologie / inovace na ZÚ Washington,
3. bere na vědomí průběžnou informaci o činnosti Řídící skupiny k vědecké diplomacii,
4. ukládá jejímu zpravodaji předložit do konce roku 2020 Radě zprávu o její činnosti,
5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace informovat o bodech 1 a 2 tohoto usnesení státního tajemníka Úřadu vlády České republiky a požádat jej o postoupení této informace státnímu tajemníkovi Ministerstvu zahraničních věcí.

B3) Návrh úprav IS VaVaI 3.0
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh úprav Informačního systému VaVaI verze 3.0.,
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Odborem informatiky realizovat úpravy Informačního systému VaVaI dle schváleného harmonogramu.

B4) Informace předsednictva Rady o struktuře prezentací VaVpI center (Vědecký výkon, potenciál socio-ekonomických přínosů a organizační uspořádání výzkumných center financovaných z NPU II)
Usnesení:
Rada
1. schvaluje strukturu prezentací VaVpI center (Vědecký výkon, potenciál socio-ekonomických přínosů a organizační uspořádání výzkumných center financovaných z NPU II),
2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace přizvat jednotlivé zástupce  VaVpI center na zasedání Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI
C2) Informace o změně Jednacího řádu Rady
C3) Informace o Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.
C4) Informace k ex post evaluaci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“
C5) Informace k Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2019
C6) Informace o úspěšnosti veřejných soutěží v aktuálních programech účelové podpory
C7) Kontrolní závěr z kontrolní akce 19/17 Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví
C8) Doporučení pro poskytovatele podpory VaVaI k řešení pracovních podmínek v oblasti výzkumu
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • 360/A5
 • 360/A6
 • 360/A7
 • 360/B1
 • 360/B2
 • 360/B3
 • 360/B4
 • 360/C1
 • 360/C2
 • 360/C4
 • 360/C5
 • 360/C6
 • 360/C7
 • 360/C8